lagen.nu

RH 2012:99

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Kokain, 90 g

Hovrätten: Som framgått ska M dömas för att i överlåtelsesyfte ha köpt 92,7 g kokain av K samt innehaft och transporterat kokainet till Kungsbacka. M ska även dömas för fem narkotikabrott, avseende innehav och försäljning till T av 1 g kokain. Hovrätten gör bedömningen att M bedrivit narkotikahandel på ett närmast yrkesmässigt sätt. Hans brottslighet har visserligen haft en koppling till hans eget missbruk, men den har skett i vinstsyfte. Som hovrätten redan konstaterat ger utredningen stöd för att M har ägnat sig åt narkotikaförsäljning. För slutsatsen att det varit frågan om en sådan verksamhet talar också, utöver vad hovrätten sålunda tidigare redovisat, det förhållandet att T inhandlat 2 x 100 red-linepåsar för M:s räkning. Slutligen har den mängd kokain som M hanterat den 7 oktober 2011 varit betydande. Även om det inte har rört sig om det allvarligaste slaget av organiserad brottslighet är omständigheterna sådana att brottet ska bedömas som grovt. M har därtill gjort sig skyldig till överlåtelse av ett g kokain vid fem tillfällen. Varje sådan överlåtelse har ett straffvärde på fängelsenivå och är inte att bedöma som ringa brott.

Den samlade brottslighetens straffvärde motsvarar enligt hovrättens mening fängelse 2 år 3 månader. Redan straffvärdet är sådant att straffet normalt ska bestämmas till fängelse. Några skäl att avvika från ett straff bestämt efter straffvärdet har inte kommit fram.

K ska dömas för att i överlåtelsesyfte innehaft 92,7 g kokain som han sålt och överlämnat till M. K har varit M:s leverantör och hans roll i hanteringen har därmed haft en avgörande betydelse för att M:s narkotikahandel skulle fungera. Hovrätten anser därför att K:s brott är av ett så allvarligt slag som rubriceringen grovt narkotikabrott är avsedd för. Brottet ska därför bedömas som grovt. Straffvärdet motsvarar enligt hovrättens mening fängelse 2 år. Med hänsyn till straffvärdet ska straffet bestämmas till fängelse. Några skäl att avvika från ett straff bestämt efter straffvärdet har inte kommit fram.

Metadata

Domstol
Hovrätten för Västra Sverige
Avgörandedatum
2012-04-03
Målnummer
B1435-12
Lagrum
1 § och 3 § narkotikastrafflagen (1968:64)
3 §, 6 § och 14 § lagen (
2000:1225
Litteratur
Källa
Domstolsverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation