lagen.nu

RH 2012:141

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Amfetamin

Hovrätten: Narkotikans sort och mängd (5 kg amfetamin) motsvarar fängelse i fem år. M har transporterat narkotika i bilen in i Sverige och därvid agerat som en s.k. kurir. En ombyggd bil har använts som hjälpmedel vid smugglingen. M har varit med och placerat narkotikan i gömstället. Omständigheterna, särskilt det faktum att en gastank installerats, vilken inte framstår som helt enkel att använda, gör att det får anses klarlagt att M:s påstående att gömstället hade gjorts utan hans vetskap och tillåtelse är oriktigt. Dessa omständigheter får visserligen anses något försvårande men leder ändå inte till slutsatsen att M haft en väsentligen mer betydande roll än den sedvanlige kuriren. Några särskilt förmildrande omständigheter har inte framkommit. Hovrätten delar därför tingsrättens uppfattning att brottets straffvärde motsvarar fängelse 5 år och att annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga. På av tingsrätten angivna skäl bör M utvisas med förbud att återvända till Sverige under 15 år. Utvisningen kan inte anses innebära något beaktansvärt men för M. Fängelsestraffets längd bör därför, som tingsrätten angett, bestämmas utifrån straffvärdet.

Metadata

Domstol
Hovrättenöver Skåne och Blekinge
Avgörandedatum
2012-11-12
Målnummer
B2587-12
Lagrum
1 § och 3 § narkotikastrafflagen (1968:64)
3 §, 6 § och 14 § lagen (
2000:1225
Litteratur
Källa
Domstolsverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation