lagen.nu

RH 1999:131

Återgång av kvarstad.

Masterveil Aktiebolag (i det följande kallat aktiebolaget) ansökte hos Stenungsunds tingsrätt om att viss egendom i Respons Marketing Konsult Handelsbolags (i det följande kallat handelsbolaget) besittning skulle beläggas med kvarstad.

Tingsrätten biföll genom ett interimistiskt beslut den 18 augusti 1998 aktiebolagets ansökan.

I en skrift som kom in till tingsrätten den 14 september 1998 bestred handelsbolaget yrkandet. Samma dag förklarade bägge parter för tingsrätten att målet lämpligen kunde handläggas på så sätt att sedan aktiebolaget yttrat sig över handelsbolagets inställning till kvarstadsyrkandet, parterna därefter skulle föreläggas att slutföra sin talan och att tingsrätten därpå skulle fatta ett slutligt beslut på handlingarna - under förutsättning att muntlig bevisning inte åberopades.

Sedan tingsrätten genom beslut den 21 och 23 september 1998 omprövat beslutet av den 18 augusti 1998, yrkade handelsbolaget i en skrift som kom in till tingsrätten den 23 september 1998 att kvarstaden omedelbart skulle hävas och åberopade som grund härför att aktiebolaget inte väckt talan i saken inom en månad från dagen för tingsrättens interimistiska beslut.

Aktiebolaget bestred handelsbolagets yrkande.

Stenungsunds tingsrätt (1998-09-25, tingsfiskalen Anders Heinze) lämnade handelsbolagets yrkande utan bifall.

Som skäl för beslutet anförde tingsrätten följande.

Reglerna om säkerhetsåtgärder, och däribland kvarstad, syftar till att trygga att den tappande parten fullgör vad som åläggs honom i ett kommande domstolsavgörande. I 15 kap. 7 § rättegångsbalken finns en regel om att sökanden inom en månad från dagen för tingsrättens beslut i kvarstadsfrågan skall väcka talan i själva saken. Väcks inte talan inom den föreskrivna tiden skall säkerhetsåtgärden omedelbart återgå. Utgångspunkten för från vilken tid som fristen skall räknas torde i ett fall där ett interimistiskt beslut meddelats vara från dagen för det beslutet, se prop. 1980/81:84 s. 414 och 428. Om emellertid ett slutligt beslut meddelas inom en månad från det interimistiska beslutet, räknas fristen från det slutliga beslutet. Syftet med regeln torde vara att om sökanden inte väcker talan inom den stadgade tiden, han inte längre har ett berättigat intresse av att kvarstaden skall bestå.

I förevarande mål beviljades kvarstad genom ett interimistiskt beslut den 18 augusti 1998. Om inte ett slutligt beslut meddelats inom en månad skulle sökanden sålunda haft att väcka talan senast den 18 september 1998 för att kvarstaden inte skulle återgå. Sedan svaranden yttrat sig över kvarstadsansökan den 14 september 1998, förklarade bägge parter för tingsrätten att målet lämpligen kunde handläggas på så sätt att sedan aktiebolaget yttrat sig över handelsbolagets inställning till kvarstadsyrkandet, parterna därefter skulle föreläggas att slutföra sin talan och att tingsrätten därpå skulle fatta ett slutligt beslut på handlingarna. Under denna förutsättning måste aktiebolaget ha ett berättigat intresse av att kvarstaden består, oaktat att talan inte väckts i själva saken inom en månad från dagen för det interimistiska beslutet.

Handelsbolaget överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle omedelbart förklara att den av tingsrätten beslutade kvarstaden förfallit.

Aktiebolaget bestred ändring. För den händelse hovrätten skulle finna att beslutet om kvarstad förfallit gjorde aktiebolaget gällande att tingsrätten genom besluten den 21 och 23 september hade fattat nytt beslut om kvarstad i den del som ännu var tvistig, varför ny månadsfrist löpte.

Hovrätten för Västra Sverige (1998-10-13, hovrättsråden Ann-Christine Persson och Lennart Morard samt tf. hovrättsassessorn Eva Berndtsson, referent) förklarade den av tingsrätten den 18 augusti 1998 meddelade kvarstaden förfallen.

I skälen för beslutet anförde hovrätten följande.

I 15 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken stadgas att sökanden, när kvarstad beviljats, har - för det fall att talan inte redan har väckts - att inom en månad från beslutet väcka talan i saken vid domstol eller, om anspråket skall prövas i annan ordning, enligt vad som gäller därom. Enligt lagrummets andra stycke skall åtgärden omedelbart återgå om talan ej väcks enligt vad som sägs i första stycket.

Tidsfristen enligt andra stycket gäller även den situationen då det har meddelats ett interimistiskt beslut. I en dylik situation räknas fristen från den dag då slutligt beslut meddelas, under förutsättning att sådant beslut meddelas inom en månad från det interimistiska beslutet (prop. 1980/81:84 s. 235, s. 414 och s. 428).

Det av tingsrätten den 18 augusti 1998 meddelade interimistiska beslutet har inte inom en månad följts av ett slutligt beslut i kvarstadsfrågan. Inte heller har aktiebolaget väckt talan i målet. Vad avser aktiebolagets andrahandsinvändning förhåller det sig så att tingsrättens beslut den 23 september 1998 innehåller endast ett upphävande av kvarstaden i viss del. Det beslutet kan därför inte utgöra utgångspunkt för en ny tidsfrist för att väcka talan. Inte heller beslutet den 21 september 1998 kan enligt hovrättens mening göra detta, eftersom det beslutet enligt sin uttryckliga ordalydelse innefattar endast en omprövning av beslutet den 18 augusti 1998 och inte ett nytt beslut i kvarstadsfrågan. Härav följer att återgång av kvarstaden har skett med utgången av den 18 september 1998. Handelsbolagets överklagande skall därför bifallas.

Målnummer Ö 1884/98

Metadata

Domstol
Hovrätten för Västra Sverige
Avgörandedatum
1998-10-13
Målnummer
Ö1884-98
Lagrum
15 kap. 7 § rättegångsbalken
Litteratur
Prop. 1980/81:84 s. 235, s. 414 och s. 428.
Sökord
Kvarstad
Källa
Domstolsverket

Rättsfall som hänvisar till detta (1)

RH 2014:52: Hovrätten har efter en proportionalitetsbedömning avslagit en ansökan om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken då det inte har gått att bortse från risken för att sökanden har försökt...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation