lagen.nu

RH 1998:36

Ändring av beslut om utmätning av lön enligt 7 kap. 10 § utsökningsbalken har ansetts inte kunna ges retroaktiv tillämpning.

Kronofogdemyndigheten i Stockholm, Sollentunakontoret, beslöt den 6 december 1996 om utmätning i C.Ä:s lön. Detta beslut har sedan ändrats vid ett flertal tillfällen. I beslut den 5 februari 1998 bestämde kronofogdemyndigheten utmätningsbeloppet till 3 473 kr och förbehållsbeloppet till 7 686 kr. Genom beslutet medgavs C.Ä. rätt att få förbehålla sig belopp för bil och internet som tillägg till normalbeloppet.

C.Ä. begärde hos kronofogdemyndigheten att hänsyn till de extra kostnader han haft skulle tas retroaktivt.

Kronofogdemyndigheten i Stockholm, Sollentunakontoret (1998-02-23, kronoassistenten Katja Pihlanen) uttalade att beslutet som fattades den 5 februari 1998 börjat gälla fr.o.m. det datum det fattades, dvs. den 5 februari 1998, samt angav som skäl härför att kronofogdemyndigheten endast har möjlighet att ändra ett löneutmätningsbeslut inför framtiden.

C.Ä. överklagade beslutet och yrkade, såsom tingsrätten uppfattade hans talan, bifall till sin hemställan om retroaktivt hänsynstagande till kostnader.

Stockholms tingsrätt (1998-03-10, rådmannen Eva Persélius) lämnade på anförda skäl överklagandet utan bifall.

C.Ä. överklagade tingsrättens beslut och yrkade, såsom hans överklagande fick uppfattas, att hovrätten - med ändring av tingsrättens beslut - skulle förordna att kronofogdemyndighetens beslut om förbehållsbelopp av den 5 februari 1998 skulle gälla retroaktivt. C.Ä. hade även synpunkter på tingsrättens handläggning. Denna fråga omfattas dock inte av referatet.

Svea hovrätt (1998-04-17, hovrättsråden Carl Henrik Ehrenkrona och Kerstin Frideen, referent, samt tf. hovrättsassessorn Jonas Bokstedt) lämnade överklagandet utan bifall och anförde som skäl härför följande.

- - -

3. Såvitt gäller frågan om ändringen av utmätningsbeslutet kan ges retroaktiv effekt, gör hovrätten följande bedömning.

Kronofogdemyndighetens beslut den 5 februari 1998 om ändring av utmätningsbeslutet har fattats med stöd av 7 kap. 10 § utsökningsbalken. Enligt detta lagrum skall ett beslut om utmätning ändras, om det finns anledning till det. Såsom kronofogdemyndigheten och tingsrätten funnit avser sådana ändringsbeslut framtida förhållanden. Anledningen härtill är hänsynen till borgenärsintresset i utmätningsförfarandet. En retroaktiv tillämpning av ett beslut om ändring av beslut om utmätning till gäldenärens förmån, skulle medföra en motsvarande retroaktiv effekt till men för borgenärs rätt. Tingsrättens beslut att ej ändra kronofogdemyndighetens beslut är därför riktigt.

Målnummer ÖÄ 1270/98

Metadata

Domstol
Svea hovrätt
Avgörandedatum
1998-04-17
Målnummer
ÖÄ1270-98
Lagrum
7 kap. 10 § utsökningsbalken
Litteratur
Walin m.fl. Utsökningsbalken, 2 uppl. 1987, s. 242, Gregow, Utsökningsrätt, 3 uppl. 1996, s. 49, Gregow Obeståndsrätt I s. 158.
Sökord
Utmätning av lön
Källa
Domstolsverket

Rättsfall som hänvisar till detta (1)

RH 1999:93: Sedan gäldenären överklagat en löneutmätning har han frivilligt betalat hela den skuld som utmätningen avsett. Ändamålet med överklagandet har därvid ansetts förfallet och därför inte kunnat prövas i...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation