lagen.nu

RH 1997:122

Säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken.

Riksbyggen Bostadsrättsföreningen Göteborgshus nr 5 (nedan kallad föreningen) yrkade vid tingsrätten förpliktande för Snutt Aktiebolag (nedan kallat Snutt) att omgående flytta från den lokal Snutt hyrde av föreningen.

Snutt bestred yrkandet.

Som rättslig grund för sitt yrkande anförde föreningen: I sitt användande av lägenheten, som är förhyrd som lokal för caféverksamhet, har hyresgästen utsatt grannarna för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att det inte skäligen bör tålas. Störningarna har varit särskilt allvarliga med hänsyn till deras art och omfattning. Det som ligger Snutt till last är inte av ringa betydelse. Snutts hyresrätt är förverkad enligt 12 kap. 42 § första stycket 6. jordabalken. Då störningarna har varit särskilt allvarliga har tillsägelse om rättelse enligt 42 § fjärde stycket samma kapitel inte behövt ske. Under alla förhållanden har tillsägelse om rättelse skett, vilken hyresgästen inte ställt sig till efterrättelse. Rättelse har inte heller skett innan hyresgästen delgivits uppsägning. - Alternativt gör föreningen gällande att hyresgästens användning av lokalen för artistframträdanden för framförande av musik samt för framförande av musik genom discjockey är en otillåten användning av lägenheten. Hyresgästen har inte sökt tillstånd för lägenhetens ändrade användning, och föreningen hade, även om sådant tillstånd sökts, haft befogad anledning att motsätta sig den ändrade användningen. Vad som ligger hyresgästen till last är inte av ringa betydelse. Hyresrätten är förverkad enligt 12 kap. 42 § första stycket 4 jordabalken. Hyresgästen har inte efter tillsägelse vidtagit rättelse. Rättelse har inte heller skett innan hyresgästen delgivits uppsägning av avtalet.

Snutt genmälde: I snart sagt alla caféer och restauranger förekommer musik i någon form. Lokalen kan inte anses ha varit använd för annat ändamål genom att musik framförts. Hyresrätten är inte förverkad på den grunden. - Snutt bestrider föreningens påstående om störningar i boendet som kan föranleda förverkande med stöd av 12 kap. 42 § första stycket 4 jordabalken. Snutt har i och för sig haft rätt att framföra musik i lokalen men är medveten om att den inte får störa de boende i huset. Vid kontakt med dem som bor ovanför caféet erfor Snutt att dessa inte upplevt ljudnivån från musiken i caféet som störande. För att undvika ytterligare problem med hyresvärden avvecklade Snutt sitt musikprojekt och den sista spelningen ägde rum den 15 november 1996, tretton dagar innan Snutt tillställdes uppsägningshandling. - Uppsägningen är daterad den 28 november 1996. För tiden därefter har Snutt erlagt hyra på sedvanligt sätt. Föreningen har godtagit och tillgodogjort sig dessa hyresbetalningar utan att ange att den inte godtog betalningarna som hyra. Eftersom hyra mottogs av föreningen och eftersom hyresavier även fortsättningsvis sändes ut uppfattade Snutt saken så att hyresavtalet fortfarande var gällande mellan parterna. Att även föreningen uppfattade saken på detta sätt framgår av att den i mars 1997 sade upp hyresavtalet till omedelbart upphörande på grund av obetald hyra för februari och mars. Hyrorna betalades inom återvinningsfristen, varvid hyresrätten återvanns.

Föreningen bemötte Snutts invändningar vad gäller påståendena om att tidigare musikverksamhet förekommit, om att rättelse vidtagits innan uppsägning skett samt om att hyrorna erlagts på sedvanligt sätt. Föreningen anförde vidare att den varit oförhindrad att åberopa förverkande av hyresrätt på grund av uteblivna hyresbetalningar, även om tidigare uppsägning gjorts på grund av förverkande av annat skäl. Det förhållandet att Snutt betalat hyrorna inom återvinningsfristen saknade enligt föreningen betydelse för prövningen av målet.

Föreningen yrkade vidare att tingsrätten för tiden in till dess dom meddelades skulle förbjuda Snutt vid vite om 50 000 kr att i eller i anslutning till lokalen spela eller på annat sätt låta framföra musik som ger upphov till en medelljudsnivå i intilliggande bostadslägenhet om 30 dBA eller däröver.

Som grund för sitt yrkande om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken anförde föreningen följande. Föreningen har visat sannolika skäl för att föreningen har ett anspråk mot Snutt avseende avhysning och det kan skäligen befaras att Snutt genom att fortsätta att arrangera olika former av musikframträdanden i lokalen väsentligen förringar värdet av föreningens rätt. Det har visat sig att Snutt inte har för avsikt att helt upphöra med störande versamhet av aktuellt slag. Det kan skäligen befaras att bostadsrättshavare kommer att framställa berättigade krav på nedsättning av sina månadsavgifter om nya störningar uppkommer. Vidare kan skäligen befaras att bostadsrättshavare som säljer sin bostadsrätt och finner att dess värde är lägre på grund av den störningskälla som caféet utgör riktar ersättningsanspråk mot föreningen för denna värdenedgång.

Snutt bemötte föreningens påståenden i fråga om förverkande av hyresrätten samt bestred yrkandet om säkerhetsåtgärd, eftersom sannolika skäl enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken inte kunde anses föreligga.

Föreningen bemötte i sin tur vad Snutt anfört och ingav samtidigt till tingsrätten bankgaranti på 50 000 kr som säkerhet enligt 15 kap. 6 § rättegångsbalken.

Göteborgs tingsrätt (1997-07-01, chefsrådmannen Anders Stendahl) biföll föreningens yrkande om säkerhetsåtgärd och förbjöd Snutt för tiden intill dess dom meddelades att, i eller i anslutning till den hyrda lokalen, spela eller på annat sätt låta framföra musik som ger upphov till en medelljudnivå i intilliggande bostadslägenhet om 30 dBA eller däröver.

Som skäl för beslutet anförde tingsrätten:

Föreningen har i målet ett anspråk på att dess medlemmar inte skall bli störda på grund av en verksamhet som i strid med det mellan parterna gällande hyresavtalet bedrivs av Snutt. Detta anspråk kommer att prövas i målet, och föreningen får anses ha visat sannolika skäl för att hyresrätten till följd av de påstådda störningarna är förverkad. Det kan skäligen befaras att Snutt genom att fortsätta musikverksamheten försvårar medlemmarnas rätt till ostördhet. För att säkerställa föreningens nyss angivna anspråk bör Snutt föreläggas förbud vid vite att utöva den störande verksamheten.

Snutt överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle upphäva detta.

Föreningen bestred ändring.

Hovrätten för Västra Sverige (1997-11-12), hovrättslagmannen Nils-Olof Berggren samt hovrättsråden Thomas Rosendahl, referent, och Pär Zelano) upphävde beslutet.

I sina skäl anförde hovrätten:

Föreningens talan vid tingsrätten avser förpliktande för Snutt att genast flytta från den lokal som bolaget hyr av föreningen. Den åtgärd som avses med föreningens begäran om säkerhetsåtgärd kan enligt hovrättens mening inte anses vara ägnad att säkerställa det anspråk som föreningens talan sålunda gäller. Det begärda vitesförbudet kan följaktligen inte meddelas.

Målnummer 1241/97

Metadata

Domstol
Hovrätten för Västra Sverige
Avgörandedatum
1997-11-12
Målnummer
Ö1241-97
Lagrum
15 kap. 3 § rättegångsbalken
Litteratur
Sökord
Säkerhetsåtgärd
Källa
Domstolsverket

Rättsfall som hänvisar till detta (1)

RH 2001:5: Ansökan om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken - avseende förbud vid vite att bedriva konkurrerande verksamhet - har inte beviljats då åtgärden inte ansetts vara ägnad att säkerställa...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation