lagen.nu

RH 1995:93

Hot om att låta spränga kronofogdemyndighet i luften har framförts per telefon till en tjänsteman vid kronofogdemyndigheten. Brottet har bedömts som ringa.

Åklagaren yrkade vid Eskilstuna tingsrätt ansvar å I.H. för hot mot tjänsteman enligt följande gärningsbeskrivning: I.H. har den 28 december 1994 i telefonsamtal med C.E., Kronofogdemyndigheten i Eskilstuna, med anledning av ett utmätningsärende förgripit sig på C.E. i hennes myndighetsutövning genom att uttala att han skulle "ta kontakt med en terroristorganisation från Belgien som skulle spränga Kronofogdemyndigheten i luften. Han skulle njuta av att se detta hända."

Eskilstuna tingsrätt (1995-05-18, rådmannen Alf Knutar samt nämndemännen Bengt Larsson, Karl G Pergelius och Jan-Eric Sjögren) dömde I.H. för hot mot tjänsteman, ringa brott, till 80 dagsböter.

Åklagaren överklagade domen och yrkade att påföljden skulle bestämmas till fängelse under påstående att det hot mot tjänsteman som I.H. hade gjort sig skyldig till inte kunde anses som ett ringa brott.

I.H. bestred ändring.

Svea hovrätt (1995-10-11, hovrättsråden Birgitta Widebäck, referent, och Per Boholm, t.f. hovrättsassessorn Fredrik Ludwigs samt nämndemännen Astrid Johansson och Hans Johansson) fastställde tingsrättens dom. I domskälen anförde hovrätten följande.

I likhet med tingsrätten finner hovrätten att I.H. har gjort sig skyldig till hot mot tjänsteman. Fråga är om brottet är att anse som ringa. Mot detta talar att hotet har riktats mot en tjänsteman vid kronofogdemyndigheten, en yrkeskategori som framförallt under senare tid har varit särskilt utsatt för övergrepp från allmänhetens sida. Vid bedömningen bör emellertid även hotets beskaffenhet beaktas. De hotelser som I.H. har uttalat har framförts vid ett telefonsamtal. Även om hotelserna i sig varit av mycket allvarlig karaktär har det dock även för C.E. stått klart att det varit föga realistiskt att räkna med att I.H. skulle kunna genomföra åtgärderna på det sätt som han påstått. Vid en sammantagen bedömning av samtliga omständigheter finner hovrätten, i likhet med tingsrätten, att brottet är ringa. Tingsrättens dom skall därför fastställas.

Målnummer B 1653/95

Metadata

Domstol
Svea hovrätt
Avgörandedatum
1995-10-11
Målnummer
B1653-95
Lagrum
17 kap. 1 § brottsbalken
Rättsfall
NJA 1972 s. 650
Litteratur
Beckman m.fl., Kommentar till Brottsbalken II, 6 uppl. 1990, s. 321 f.
Sökord
Hot mot tjänsteman
Källa
Domstolsverket

Rättsfall som hänvisar till detta (2)

RH 2002:5: Hot om våld mot biljettkontrollant i tunnelbanan har bedömts som ringa brott. Även fråga om skadestånd för kränkning.
RH 2014:18: Hot om våld har framförts per telefon till tjänsteman vid Kronofogdemyndigheten i nära anslutning till att utmätt gods skulle hämtas. Brotten har inte ansetts ringa.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation