lagen.nu

RH 1994:55

Kronofogdemyndigheten meddelade utslag i enlighet med en ansökan om betalningsföreläggande. Sedan sökanden överklagat utslaget och yrkat att detta skulle undanröjas har hovrätten avvisat besvären, eftersom sökanden inte ansetts ha talerätt.

Sparbanken Sverige AB ansökte i mål om betalningsföreläggande att A. skulle åläggas att betala visst kapitalbelopp avseende rest å löpande skuldebrev jämte ränta och kostnader. A. delgavs ansökan men hördes inte av.

Kronofogdemyndigheten i Falun (1993-12-10) förpliktade i utslag A. att betala de yrkade beloppen.

Banken anförde besvär och yrkade att utslaget skulle undanröjas. Som skäl härför anförde banken att fel grund för fordran angivits i ansökan om betalningsföreläggande. Fordran avsåg inte rest å löpande skuldebrev utan övertrassering av bankkonto. Under målets handläggning i hovrätten uppgav banken att överklagandet skulle uppfattas som ett återkallande av talan.

Svea hovrätt (1994-06-23, hovrättsråden Bengt Karle och Lars-Åke Olvall, referent, samt t.f. hovrättsassessorn Monica Hall) yttrade i sitt beslut:

Sparbanken Sverige AB:s ansökan om betalningsföreläggande har bifallits i sin helhet genom kronofogdemyndighetens utslag. Ett undanröjande av utslaget skulle därför inte, i jämförelse med detta, vara till Sparbanken Sverige AB:s förmån på sådant sätt att banken kan anses vara berättigad att föra talan mot utslaget. Vid detta förhållande kan inte heller bankens återkallelse av talan bli föremål för hovrättens prövning. Hovrätten avvisar därför Sparbanken Sverige AB:s besvärstalan.

Målnummer Ö 5124/93

Metadata

Domstol
Svea hovrätt
Avgörandedatum
1994-06-23
Målnummer
Ö5124-93
Lagrum
52 kap. 5 § rättegångsbalken
55 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning i dess lydelse före den 1 januari 1994
Rättsfall
NJA 1974 s. 16
RH 1985:16
Litteratur
Ekelöf, Rättsmedlen, 10 uppl. 1987, s. 35-37
Welamson, Rättegång VI, 2 uppl. 1978, s. 26-27, 56.
Sökord
Avvisande av fullföljd talan
Återkallelse
Betalningsföreläggande
Källa
Domstolsverket

Rättsfall som hänvisar till detta (1)

RH 2012:40: Sökandens rätt att överklaga ett utslag i ett mål om betalningsföreläggande har ansetts inte vara begränsad till kostnader i målet.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation