lagen.nu

RÅ 2009 ref. 52

Ett offentligt biträde har hos Regeringsrätten begärt ersättning för arbete utfört efter kammarrättens dom. Ersättning har inte beviljats eftersom arbetet varit av rutinmässigt slag och av ringa omfattning.

Jur. kand. K.H. var förordnad som offentligt biträde för K.O. i ett mål i Kammarrätten i Sundsvall angående psykiatrisk tvångsvård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Kammarrätten meddelade dom i målet den 18 december 2007 (mål nr 3163-07). K.H. tillerkändes därvid viss ersättning för arbete som offentligt biträde.

I en särskild framställning till Regeringsrätten yrkade K.H. därefter, utan att domen överklagats, att Regeringsrätten skulle bevilja henne ersättning med 1 351 kr 50 öre för arbete som offentligt biträde. Till stöd för sitt yrkande anförde hon bl.a. följande. Efter det att K.O. mottagit kammarrättens dom uppgav han per telefon att han ville överklaga domen. Hon skrev till honom och bilade en fullmakt. K.O. skickade tillbaka fullmakten, men meddelade därefter att han hade ändrat sig och inte längre ville överklaga domen. På grund av uppdraget från K.O. har hon lagt ner arbete för vilket hon nu yrkar ersättning.

Regeringsrätten (2009-09-23, Billum, Nordborg, Dexe, Knutsson, Jermsten) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Det biträde som K.H. lämnat K.O. efter kammarrättens dom och som hon nu begär ersättning för har varit av rutinmässigt slag och av ringa omfattning. Enligt Regeringsrättens mening kan de åtgärder K.H. vidtagit inte hänföras till sådant merarbete som skulle kunna ge henne rätt till ersättning utöver den hon tillerkänts i kammarrätten (jfr NJA 1977 s. 232). Hennes ersättningsyrkande kan därför inte bifallas.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår K.H:s yrkande om ytterligare ersättning för arbete som offentligt biträde.

Föredraget 2009-09-14, föredragande Lif, målnummer 229-08

Metadata

Domstol
Regeringsrätten
Avgörandedatum
2009-09-23
Målnummer
229-08
Lagrum
5 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde
27 § och 28 § rättshjälpslagen (1996:1619)
Rättsfall
NJA 1977 s. 232
Litteratur
Sökord
Rättshjälp
Källa
Domstolsverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation