lagen.nu

RÅ 2009 ref. 25

En försäkrad kan inte vägras tillfällig föräldrapenning på den grunden att han inte har gjort någon inkomstförlust under den tid han avstått från förvärvsarbete för vård av barn.

Vid omprövning den 7 april 2005 ändrade Försäkringskassan inte sitt tidigare beslut att avslå L.J:s ansökan om tillfällig föräldrapenning för tiden den 18 - 21 januari 2005. Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande. L.J. driver tillsammans med sin bror ett aktiebolag men tar inte ut någon lön. Han har tidigare varit delägare i Deloitte och har därifrån ersättning utan arbetsplikt t.o.m. den 31 maj 2005. L.J. har inte haft något avdrag på ersättningen från Deloitte vad gäller den period då han begärt tillfällig föräldrapenning. Tillfällig föräldrapenning är en förmån som kan betalas på grund av förlorad arbetsinkomst. Då L.J. inte haft något inkomstbortfall har han enligt Försäkringskassans bedömning inte rätt till tillfällig föräldrapenning.

L.J. överklagade Försäkringskassans beslut och anförde bl.a. följande. Han har en innestående lön hos aktiebolaget för år 2005. Eventuella sjuk- och vårddagar skall minska den lön som kommer att utbetalas från år 2006 och framåt.

Försäkringskassan vidhöll sitt beslut.

Länsrätten i Uppsala län (2005-11-28, ordförande Eriksson) yttrade: Av 4 kap. 10 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL, framgår bl.a. att tillfällig föräldrapenning kan utgå i samband med sjukdom hos barnet. - Av handlingarna framkommer att L.J. åtnjuter bilförmån från aktiebolaget. L.J. upplyser att lön till honom kommer att utbetalas från aktiebolaget från år 2006. I målet är inte klarlagt att L.J. förlorat någon inkomst av arbete i samband med vård av barn under tiden den 18 - 21 januari 2005. Mot denna bakgrund har Försäkringskassan haft skäl för att avslå ansökan om tillfällig föräldrapenning. Överklagandet kan därför inte bifallas.

L.J. överklagade och yrkade att kammarrätten skulle undanröja länsrättens dom och att han skulle beviljas begärd föräldrapenning. Han anförde till stöd för sin talan bl.a. följande. Han har varit delägare i två aktiebolag till mitten av juli 2005. Han har lyft ersättning från det ena (Deloitte) och varit verksam i det andra (ProXecutive) från den 1 september 2004. − När han har varit hemma för vård av sjukt barn har han förlorat ersättning från sin firma ProXecutive, dock med förskjuten utbetalning.

Försäkringskassan bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Tillfällig föräldrapenning ingår i den arbetsbaserade försäkringen och betalas således endast ut på grund av förlorad arbetsinkomst. Kassan anser inte att det är visat att L.J. har förlorat någon arbetsinkomst från ProXecutive under de angivna dagarna. Mot bakgrund härav anser kassan att L.J. inte har rätt till tillfällig föräldrapenning för dessa dagar. Det förhållandet att L.J. skall ta ut lön ur ProXecutive i framtiden förändrar inte kassans inställning.

Kammarrätten i Stockholm (2006-10-03, Nordlund, Trägård, Ekroth, referent, samt nämndemännen Stjernberg Forsberg och Dubeck) yttrade: L.J. har i begäran om tillfällig föräldrapenning angett att han behövt avstå från arbetet för vård av barn till en fjärdedel den 18 januari och helt den 19 till den 21 januari 2005. Försäkringskassan har dock avslagit L.J:s begäran med motiveringen att han inte förlorat arbetsinkomst för att vårda sitt barn. - Enligt 4 kap. 10 § AFL har en förälder rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn, som inte har fyllt tolv år, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med bl.a. sjukdom hos barnet. Något krav på att den förälder som stannar hemma från förvärvsarbetet därigenom går miste om arbetsinkomst uppställs inte i den aktuella bestämmelsen. Att något sådant krav inte föreligger kommenterades också i förarbetena till bestämmelsen (prop. 1973:47 s. 57). - Eftersom försäkringen endast kräver att den försäkrade behövt avstå från förvärvsarbete finner kammarrätten att Försäkringskassan inte haft fog för sitt beslut att avslå L.J:s begäran på den grunden att han inte gjort någon inkomstförlust under den aktuella perioden. Målet skall därför visas åter till kassan för förnyad handläggning. - Kammarrätten upphäver länsrättens dom och Försäkringskassans beslut samt visar målet åter till kassan för ny handläggning.

Försäkringskassan överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens dom och fastställa länsrättens dom. Försäkringskassan anförde bl.a. följande. Av förarbetena framgår att lagstiftarens syfte med den tillfälliga föräldrapenningen är att den ska utgå vid inkomstförlust hos en förälder som avstår från förvärvsarbete. Med förvärvsarbete enligt 4 kap. 10 § AFL bör avses arbete som utförs mot betalning. Den som avstår från förvärvsarbete avstår både från arbetet och från den ersättning som ges för arbetet. Ordalydelsen i 4 kap. 10 § AFL hindrar därmed inte att det som krav för att tillfällig föräldrapenning ska utgå ställs att föräldern gör en faktisk inkomstförlust när han eller hon avstår från förvärvsarbete. Om kravet på att föräldern gör en inkomstförlust inte skulle upprätthållas skulle detta innebära att den förälder som är hemma för vård av barn med oförändrad inkomst från arbetsgivaren överkompenseras i och med att tillfällig föräldrapenning betalas ut.

L.J. bestred bifall till överklagandet. Han anförde att han inte har arbetat de aktuella dagarna och att han därmed har förlorat inkomst, vilket likvidmässigt reglerades först under åren 2006 och 2007.

Regeringsrätten (2009-04-30, Heckscher, Wennerström, Nord, Kindlund, Ståhl) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som kammarrätten.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet.

Föredraget 2009-04-01, föredragande Hultquist, målnummer 7379-06

Metadata

Domstol
Regeringsrätten
Avgörandedatum
2009-04-30
Målnummer
7379-06
Lagrum
4 kap. 10 § lagen (1962:381) om allmän försäkring
Litteratur
Prop. 1973:47 s. 57
Sökord
Allmän försäkring
Källa
Domstolsverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation