lagen.nu

RÅ 2002 ref. 58

En intressent som inte överklagat länsrätts dom fastän denna gått intressenten emot är inte berättigad att först hos Regeringsrätten träda in som part i rättegången genom att överklaga kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd.

Socialtjänstnämndens tillståndsutskott i Stockholm beslutade den 20 september 2001 att avslå La Isla AB:s ansökan om fortsatt serveringstid till kl. 05.00. Tillståndsutskottet angav i beslutet att grundtiden kl. 01.00 fortsättningsvis skulle gälla.

Bolaget överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 13 december 2001 beslutade att serveringstillståndet skulle gälla till kl. 03.00 fredagar och lördagar.

P.L., närboende till restaurangen, överklagade länsrättens dom.

Kammarrätten i Stockholm fann i beslut i protokoll den 5 februari 2002 inte skäl att meddela prövningstillstånd.

I.A. överklagade kammarrättens beslut och yrkade att serveringstillståndet skulle begränsas.

Regeringsrätten (2002-11-04, Lavin, Nord, Stävberg) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. I.A. har tidigare inte varit part i målet. Med hänsyn härtill och till att redan länsrättens dom gick henne emot är hon inte berättigad att först hos Regeringsrätten träda in som part i rättegången. Hennes talan kan därför inte tas upp till prövning.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar I.A:s överklagande.

Föredraget 2002-10-22, föredragande K. Fredriksson, målnummer 4018-2002

Metadata

Domstol
Regeringsrätten
Avgörandedatum
2002-11-04
Målnummer
4018-02
Lagrum
33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Litteratur
Sökord
Besvärsrätt
Källa
Domstolsverket

Rättsfall som hänvisar till detta (1)

RÅ 2008 ref. 36: Ett regeringsbeslut som innefattar en prövning av en enskilds civila rättigheter eller skyldigheter kan rättsprövas på ansökan av den enskilde oberoende av om denne varit part i ärendet hos...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation