lagen.nu

RÅ 1996 ref. 37

Bestämmelserna i 10 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) om kommunikation av handling har ansetts tillämpliga i mål om återställande av försutten tid. Plenum.

Koncessionsnämnden för miljöskydd meddelade den 13 juni 1994 beslut i ett där av visst bolag anhängiggjort ärende angående tillåtna utsläpp till luft från bolagets fabrik i Norrköping. Sedan beslutet överklagats av enskilda sakägare i ärendet avvisade nämnden överklagandet, eftersom det kommit in för sent. Nämnden, som konstaterade att viss i delgivningslagen föreskriven åtgärd inte hade vidtagits i samband med kungörelsedelgivning av beslutet den 13 juni 1994, erinrade om möjligheten att hos Regeringsrätten ansöka om återställande av försutten tid.

Sedan ansökan om återställande av försutten tid ingivits till Regeringsrätten föredrogs målet härom på en av Regeringsrättens avdelningar. Därvid förordnades att frågan om målets fortsatta handläggning skulle avgöras av Regeringsrätten i dess helhet.

Regeringsrätten (1996-01-24, Wahlgren, Björne, Brink, Tottie, Dahlman, Wadell, Berglöf, Werner, Sjöberg, von Bahr, Swartling, Holstad, Baekkevold, Lindstam, Rundqvist, Nordborg) yttrade: Förutsättningar för bifall till en ansökan om återställande av försutten tid anges sedan den

1 april 1995 i 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291). När denna paragraf infördes tillsammans med en annan avseende resning berördes inte närmare vilken verkan införandet av paragraferna i förvaltningsprocesslagen kunde få för de extraordinära rättsmedlens del i vidare mån än att den gjorda regleringen sades inte vara avsedd att ändra dittillsvarande praxis för vare sig resning eller återställande av försutten tid (se prop. 1994/95:27 s. 175). Bortsett från vissa för all skriftlig process gemensamma regler i förvaltningsprocesslagen är det också klart att förfarandereglerna där, i enlighet med uppfattningen i tidigare praxis, inte kan anses vara genomgående utformade på sådant sätt att de utan vidare kan tillämpas också vid handläggningen av mål avseende extraordinära rättsmedel. Bestämmelserna i 10 § förvaltningsprocesslagen - vilka återger en för all process grundläggande princip om kommunikation av handling med sökandens motpart eller annan mot vilken åtgärd ifrågasätts och vilka medger undantag i vissa fall - får emellertid anses vara av sådan karaktär att de bör tillämpas också i mål om resning och återställande av försutten tid.

Med hänsyn till det anförda och till de skäl som sökandena angett för att den försuttna tiden skall återställas, förordnar Regeringsrätten att ansökningshandlingarna i målet skall tillställas sökandenas motpart.

Målet överlämnas till avdelning av Regeringsrätten för fortsatt handläggning därefter.

Målet avgjordes därefter på en av Regeringsrättens avdelningar, se beslut i mål nr 5456-1994, avgjort i Regeringsrätten den 4 juni 1996. (Notisnummer kommer att införas senare.)

Föredraget 1996-01-24 (plenum), föredragande G. Mattsson, målnummer 5456-1994

Metadata

Domstol
Regeringsrätten
Avgörandedatum
1996-01-24
Målnummer
5456-94
Lagrum
10 § och 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Litteratur
prop. 1994/95:27, s. 175.
Sökord
Förvaltningsprocess
Plenum
Återställande av försutten tid
Källa
Domstolsverket

Rättsfall som hänvisar till detta (2)

RÅ 2006 ref. 1: En kommunal nämnd, i vars ärende en kammarrätt beviljat resning, har ansetts sakna rätt att överklaga kammarrättens resningsbeslut.
RÅ 2006 ref. 35: Ett resningsmål har handlagts som tvåpartsmål när den i resningsansökan påstådda felaktiga handläggningen haft betydelse för utgången i två nära förbundna, samtidigt avgjorda förvaltningsärenden, det...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation