lagen.nu

RÅ 1996 ref. 34

Prövningstillstånd till kammarrätt har ansetts krävas när länsrätt avslagit ett överklagande av socialnämnds avvisningsbeslut enligt 30 § förvaltningslagen (1986:223) i fråga om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620)

Nordöstra socialnämnden i Malmö stad beviljade den 29 maj 1995 R.R. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen till uppehälle med 1 475 kr. Beloppet utbetalades till R.R. den 1 juni 1995. I skrivelse, som kom in till socialnämnden den 12 juli 1995, överklagade han beslutet om bistånd. Genom beslut den 24 juli 1995 avvisade socialnämnden överklagandet eftersom det kommit in för sent. R.R. överklagade avvisningsbeslutet till Länsrätten i Malmöhus län, som enligt dom den 13 september 1995 avslog överklagandet.

R.R. överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg. Genom beslut den 20 oktober 1995 meddelade kammarrätten (Ericsson, Hulting, referent) inte prövningstillstånd i följd varav länsrättens dom skulle stå fast.

Från beslutet var lagmannen Edlund skiljaktig och anförde: Enligt min uppfattning krävs inte prövningstillstånd vid överklagande av länsrättens beslut till kammarrätten. Överröstad i denna del är jag i övrigt ense med majoriteten.

R.R. överklagade och yrkade att hans talan skulle upptas till prövning och bifallas.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (1996-05-30, Brink, Tottie, Palm, von Bahr, Baekkevold) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 30 § förvaltningslagen (1986:223) får förvaltningsmyndighets beslut om avvisning, som grundats på att en skrivelse med överklagande kommit in för sent, överklagas i samma ordning som beslutet i huvudsaken. Enligt 73 § socialtjänstlagen (1980:620) får socialnämnds beslut i fråga om bistånd enligt 6 § överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Osäkerhet har rått huruvida det finns ett krav på prövningstillstånd till kammarrätten vid överklagande av en länsrätts beslut avseende en förvaltningsmyndighets avvisningsbeslut av en för sent inkommen skrivelse.

Regeringsrätten finner att 73 § socialtjänstlagen jämförd med 30 § förvaltningslagen bör tolkas så att det, vid överklagande i fråga om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen, krävs prövningstillstånd till kammarrätt såväl avseende beslutet i huvudsaken som beträffande avvisningsbeslut som fattats efter överklagande av ett beslut från en förvaltningsmyndighet enligt 30 § förvaltningslagen.

Regeringsrätten finner vidare att kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd är befogat. Det skall därför stå fast.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens beslut.

Föredraget 1996-04-30, föredragande J-E Mattsson, målnummer 6818-1995

Metadata

Domstol
Regeringsrätten
Avgörandedatum
1996-05-30
Målnummer
6818-95
Lagrum
30 § förvaltningslagen (1986:223)
73 § socialtjänstlagen (1980:620)
Rättsfall
RÅ 1996 ref. 26
Litteratur
prop. 1993/94:133, s. 33-34, 56.
Sökord
Socialtjänst
Förvaltningsprocess
Prövningstillstånd
Källa
Domstolsverket

Rättsfall som hänvisar till detta (1)

RÅ 1997 ref. 69: Prövningstillstånd har krävts vid överklagande hos kammarrätten dels när länsrätten i ett mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen avvisat ett för sent inkommet överklagande av ett kommunalt...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation