lagen.nu

RÅ 1994 ref. 64

Fråga om tillämpning av 2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen.

K.K. begärde hos Riksrevisionsverket (RRV) att få ta del av bl.a. uppgifter om samtliga betalningar från offentliga verk/myndigheter, som gått genom RRV till ett företag med visst angivet organisationsnummer under tiden augusti 1989 - april 1994.

Riksrevisionsverket (1994-05-26) yttrade såvitt nu är i fråga: Såvitt avser utbetalningar från andra myndigheter verkställer RRV endast teknisk bearbetning och teknisk lagring som avses i 2 kap. 6 § tredje stycket och 10 § tryckfrihetsförordningen. Handlingarna är därför enligt samma lagrum inte att anse som allmänna hos RRV. Verket avslår därför framställningen i denna del.

I överklagande hos kammarrätten vidhöll K.K. sin begäran.

RRV anförde i yttrande bl.a. följande.

I RRV:s uppgift ingår att tillhandahålla och förvalta ADB-stödda ekonomi- eller redovisningssystem för myndigheterna. Det sker som en avgiftsbelagd servicetjänst åt myndigheterna. Verket disponerar inte över myndigheternas redovisningsdata. Det kan illustreras på följande sätt. Flertalet myndigheter har valt att lagra sina ekonomidata i RRV:s centrala ekonomisystem Cosmos som tekniskt förvaltas av DAFA Data AB. Ett växande antal myndigheter har emellertid valt att skaffa RRV:s lokala ekonomisystem AGRESSO, där myndigheternas ekonomidata lagras hos resp. myndighet. Försvarsanknutna myndigheter har på motsvarande sätt lokal lagring av ekonomidata i det av RRV tillhandahållna lokala systemet FS/lokal. Ett mindre antal myndigheter har dessutom skaffat ekonomisystem från privata leverantörer med lagring av ekonomidata i myndigheten. Den centrala lagringen av myndigheternas redovisningsdata är således en teknisk lösning som inte omfattar samtliga myndigheter. Den centrala lagringen är dessutom tidsbegränsad. Om myndigheterna med central lagring så önskar kan RRV mot avgift lagra ekonomidata upp till tio år varefter det åligger resp. myndighet att överföra vissa data till riksarkivet. Myndigheterna ansvarar således helt och hållet för innehållet i den egna redovisningen och för valet av ADB-medium och teknisk lösning. RRV anser sig därför inte ha behörighet att utan samtycke från berörd myndighet lämna ut ekonomidata från de myndigheter som valt central lagring av ekonomidata genom att utnyttja de ekonomisystemtjänster verket tillhandahåller.

Kammarrätten i Stockholm (1994-06-30, Bergh, Grimby, referent, Sundlöf) delade RRV:s bedömning och avslog överklagandet.

K.K. fullföljde sin talan.

Regeringsrätten (1994-11-10, Brink, Palm, Wadell, Ragnemalm, Lavin) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen anses handling som förvaras hos myndighet endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning ej som allmän handling hos den myndigheten.

Regeringsrätten ansluter sig till underinstansernas bedömning att de handlingar hos Riksrevisionsverket som innehåller de begärda uppgifterna inte är att anse som allmänna handlingar hos verket.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut.

Föredraget 1994-10-18, föredragande Holmström, målnummer 4256-1994

Metadata

Domstol
Regeringsrätten
Avgörandedatum
1994-11-10
Målnummer
4256-94
Lagrum
2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen
Litteratur
prop. 1975/76:160, s. 86-87, 136-138, 170-171.
Sökord
Allmän handling
Källa
Domstolsverket

Rättsfall som hänvisar till detta (1)

RÅ 1999 ref. 18: Datalagrade meddelanden, s.k. cookie-filer (I) respektive global/historikfiler (II), hos kommunala tjänstemän har ansetts som allmänna handlingar.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation