lagen.nu

RÅ 1994 ref. 57

Kommunfullmäktiges beslut enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, om program, som anger utgångspunkter och mål för en detaljplan, har inte ansetts utgöra ett sådant beslut som enligt 13 kap. 1 § PBL får överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Kommunfullmäktige i Haninge kommun beslöt den 3 maj 1993, § 151, följande: Föreliggande program och programillustration daterad den 29 mars 1993 som grund för fortsatt detaljplaneläggning i Vendelsögårdsområdet antas.

M.H. m.fl. överklagade kommunfullmäktiges beslut hos kammarrätten.

Kammarrätten i Stockholm (1994-02-21, Regner, Belfrage, Sjöberg, Landelius, referent) yttrade: Det överklagade beslutet är inte ett sådant beslut som enligt 13 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10, PBL) får överklagas till kammarrätten i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900). - Kammarrätten prövar inte överklagandet.

M.H. m.fl. överklagade kammarrättens beslut hos Regeringsrätten

samt ansökte om rättsprövning alternativt resning.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (1994-11-03, Brink, Palm, Wadell, Ragnemalm, Lavin) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande.

Då kammarrättens beslut inte har vunnit laga kraft kan ansökningen om resning inte upptas till prövning. Kammarrättens beslut kan inte heller bli föremål för rättsprövning, eftersom förutsättningarna härför enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut inte är uppfyllda. Ansökningarna om resning och rättsprövning skall därför avvisas.

Det överklagade avgörandet avser laglighetsprövning enligt kommunallagen av ett kommunfullmäktigebeslut, som meddelats enligt 5 kap. 18 § PBL. Som kammarrätten funnit är fullmäktiges beslut inte ett sådant beslut som enligt 13 kap. 1 § PBL får överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Kammarrättens beslut att inte pröva överklagandet är därför riktigt.

Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och ansökningen om rättsprövning.

Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut.

Föredraget 1994-10-19, föredragande G. M. målnummer 1974-1994

Metadata

Domstol
Regeringsrätten
Avgörandedatum
1994-11-03
Målnummer
1974-94
Lagrum
5 kap. 18 § och 13 kap. 1 § och 2 § plan- och bygglagen (1987:10)
Litteratur
prop. 1985/86:1, s. 810.
Sökord
Byggnadsmål
Överklagbarhet
Förvaltningsprocess
Källa
Domstolsverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation