lagen.nu

Nya rättsfall från Migrationsöverdomstolen

MIG 2019:4

2019-03-28

Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd p.g.a.praktiskt verkställighetshinder redan innan ett första beslut om utvisning har preskriberats bör tillämpasrestriktivt. Det förutsätter att det redan vid prövningen av frågan om uppehållstillstånd bedöms vara mycket sannolikt att utlänningen inte kommer att kunna verkställas innan preskription inträder. Det måste då finnas utredning som visar dels att ett praktiskt verkställighetshinder föreligger, dels hur långvarigt detta kan bli.

Referat i fulltext

MIG 2019:3

2019-03-27

Begreppet vårdnadshavare i 18 kap. 1 a § andra stycket utlänningslagen inkluderar inte god man enligt lagen om god man för ensamkommande barn

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation