lagen.nu

Nya rättsfall från de allmänna domstolarna

RH 2018:43 (Grov människosmuggling, Människosmuggling)

2018-11-29

Två fall av människosmuggling som utförts mot kostnadsersättning har, med beaktande av samtliga omständigheter vid gärningarna, bedömts som brott av normalgraden och inte som grova brott.

Referat i fulltext

RH 2018:41 (Ersättningslägenhet, Ombyggnation, Skälighetsbedömning, Återflyttningsrätt)

2018-11-23

Hyresnämndsmål. Prövningsfastigheten skulle genomgå en större ombyggnation varför samtliga hyresgäster var tvungna att flytta ut. Den aktuella hyresgästen erbjöds inte återflyttningsrätt men väl en ersättningslägenhet och viss ekonomisk kompensation. Hovrätten fann att ersättningslägenhetens objektiva beskaffenheter var sådana att lägenheten var godtagbar. Hovrätten konstaterade emellertid att inte bara ersättningslägenhetens objektiva beskaffenhet utan också hyresgästens personliga förhållanden ska beaktas vid skälighetsbedömningen. Eftersom hyresgästen svårligen skulle kunna betala den högre hyran för ersättningslägenheten, ansåg hovrätten att det skulle vara oskäligt mot hyresgästen att låta hyresavtalet upphöra.

Referat i fulltext

RH 2018:46 (Trolöshet mot huvudman, Straffvärde, Påföljdsval)

2018-11-19

Tilltalad, som tillgodogjort sig närmare 6,5 miljoner kr från ett bolag där han var styrelseledamot och ekonomiansvarig, har dömts till fängelse 2 år 6 månader.

Referat i fulltext

NJA 2018 s. 876 (Rättegångskostnad)

2018-11-16

Förundersökning har lagts ned utan att åtal väckts. Fråga om ersättning av allmänna medel för privat försvarare (jfr NJA 2008 s. 557).

Referat i fulltext

NJA 2018 s. 866 (Konsumentköplagen)

2018-11-15

Fråga om näringsidkare handlat för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Bedömningen ska utgå från en typisk konsuments skyddsintresse och göras på ett objektiverat sätt.

Referat i fulltext

RH 2018:47 (Vårdnad, Talerätt)

2018-11-06

En vårdnadshavare har ansetts ha rätt att väcka talan mot den andre vårdnadshavaren om ensam vårdnad av parternas gemensamma barn, trots att vårdnadshavarna är gifta med varandra.

Referat i fulltext

RH 2018:42 (Avskrivning efter återkallelse, Familjemål, Formlöst framställt yrkande)

2018-11-06

Den förälder som var motpart i hovrätten har efter överklagandetidens utgång tillåtits att framställa egna yrkanden om umgänge. Sedan klaganden återkallat sitt överklagande, har hovrätten avskrivit målet utan att pröva motpartens formlöst framställda yrkanden.

Referat i fulltext

RH 2018:48 (Medförmyndare, Ensam förvaltning, Underårig)

2018-11-01

Förmynderskap. Förutsättningar att förordna en medförmyndare för en underårig har bedömts föreligga i fall där den legala för-myndaren dels åsidosatt sin redovisningsskyldighet enligt 13 kap. 2 § föräldrabalken, dels bedömts sakna förmåga att sköta den underåriges angelägenheter på ett tillfredställande sätt. Med hän-syn till en djupgående konflikt mellan den legala förmyndaren och överförmyndarnämnden har det även funnits skäl att besluta att medförmyndaren ensam ska förvalta den underåriges tillgångar.

Referat i fulltext

NJA 2018 s. 852 (Husrannsakan)

2018-11-01

De intressen som bär upp biobankslagen hindrar regelmässigt att vävnadsprover tas i beslag.

Referat i fulltext

NJA 2018 s. 844 (Kränkande fotografering)

2018-10-30

Kränkande fotografering. Två personer har haft kontakt via webbkamera. En bildupptagning har ansetts ske i hemlighet när den ene personen utan den andres vetskap har startat inspelningsfunktionen på sin dator.

Referat i fulltext

NJA 2018 s. 834 (Ansvarsförsäkring)

2018-10-29

Tolkning av villkor i en ansvarsförsäkring. Villkorets innebörd har fastställts med ledning främst av ordalydelsen sedd i ljuset av försäkringsavtalets systematik och innehåll i övrigt.-Ett villkor om att försäkringen undantar vite har ansetts inte hindra en rätt till ersättning för skadestånd, när skadan bestått i att den skadelidande betalat vite till sin avtalspart i bakre led.

Referat i fulltext

RH 2018:29 (Hyra, Hyresnämndsmål, Ortsbegreppet, Ändring av hyresvillkor)

2018-10-26

Hyresnämndsmål. Stockholms kommun och Sundbybergs kommun har ansetts utgöra en ort i hyresrättslig mening. Lägenheter belägna på Kungsholmen och Södermalm har-med beaktande av skillnaden i fastigheternas geografiska läge inom orten och boendemiljön i övrigt-inte ansetts vara direkt jämförbara med lägenheter belägna i Sundbyberg.

Referat i fulltext

NJA 2018 s. 825 (God man)

2018-10-26

I ett ärende om förordnande av god man enligt 11 kap. 4 § FB har den enskildes hjälpbehov ansetts inte kunna tillgodoses genom att anlita en fullmaktshavare enligt avtalslagen. Godmanskap har därför anordnats.

Referat i fulltext

RH 2018:45 (Häktning, Proportionalitetsprincipen, Reseförbud, Anmälningsskyldighet)

2018-10-23

Fråga om det med hänsyn till proportionalitetsprincipen i 24 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken funnits tillräckliga förutsättningar för fortsatt häktning av person misstänkt för grova bedrägerier och grova bokföringsbrott och som vid hovrättens prövning varit frihetsberövad i målet i cirka ett år och fyra månader.

Referat i fulltext

RH 2018:32 (Företagshemligheter, Interimistiskt vitesförbud)

2018-10-22

Fråga om ett interimistiskt vitesförbud enligt lagen (2018:558) om företagshemligheter skulle riktas mot både en juridisk person och dess ställföreträdare. Hovrätten har ansett att det i aktuellt fall inte varit motiverat att-för att säkerställa vitesförbudets effektivitet-rikta vitesförbudet även mot ställföreträdarna.

Referat i fulltext

NJA 2018 s. 816 (Resning)

2018-10-19

I ett mål om betalningsföreläggande har svaranden underlåtit att ta del av ansökan. Det därefter meddelade utslaget har undanröjts genom resning, eftersom svaranden inte kände till att ansökan utgjorde ett led i en otillbörlig verksamhet.

Referat i fulltext

RH 2018:38 (Felparkeringsavgift, Samma överträdelse, Två parkeringsanmärkningar)

2018-10-16

Två parkeringsanmärkningar har utfärdats för samma fordon under samma dygn med ca tre timmars mellanrum utan att fordonet har förflyttats däremellan. Polismyndigheten har till stöd för att det funnits laglig grund att utfärda två parkeringsanmärkningar åberopat att ägaren av bilen har överträtt två olika förbud i en lokal trafikföreskrift. Fråga vad som avses med samma överträdelse enligt 5 § tredje stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.

Referat i fulltext

RH 2018:26 (Egenmäktighet med barn, Kontaktförbud, Verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken)

2018-10-12

Kontaktförbud. Att en förälder till ett barn olovligen skiljer barnet från dess vårdnadshavare har inte ansetts innebära en risk för att föräldern kommer att begå brott mot, förfölja eller allvarligt trakassera barnet på sätt som motiverar att kontaktförbud meddelas för att skydda barnet från föräldern.

Referat i fulltext

NJA 2018 s. 805 (Preskription)

2018-10-11

En borgenär erhöll efter utmätning betalning för en preskriberad fordran. Verkställigheten har ansetts inte återuppväcka fordran, eftersom borgenären inte haft grund för befogad tillit till att gäldenären önskat erkänna fordran. Gäldenären har därmed haft rätt att återfå de utbetalda beloppen.

Referat i fulltext

NJA 2018 s. 793 (Preskription)

2018-10-11

Preskriptionstiden för anspråk enligt frihetsberövandelagen börjar löpa successivt, dag för dag, under den tid som frihetsberövandet eller tvångsåtgärden har pågått.

Referat i fulltext

NJA 2018 s. 767 (Rån)

2018-10-10

Grovt rån? Gradindelning och straffvärde (I och II).

Referat i fulltext

NJA 2018 s. 767 (Rån)

2018-10-10

Grovt rån? Gradindelning och straffvärde (I och II).

Referat i fulltext

NJA 2018 s. 753 (Fastighetsbildning)

2018-10-08

Regeringsformen kräver att det görs en fristående proportionalitetsavvägning mellan allmänna och enskilda intressen i varje enskilt fall som gäller tvångsvis marköverföring enligt FBL. Även fråga om innebörden av förbättringsvillkoret i 5 kap. 5 § första stycket FBL.

Referat i fulltext

NJA 2018 s. 743 (Lagprövning)

2018-09-28

Lagprövning enligt 11 kap. 14 § RF. Fråga om en bristfällig beredning innebär att stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid tillkomsten av ändringar i vapenlagen. Även fråga om rubricering av vapenbrott.

Referat i fulltext

RH 2018:31 (Grovt flygfylleri, Påföljd)

2018-09-26

Brottslighetens art vid ett fall av grovt flygfylleri har inte ansetts utgöra skäl att ådöma fängelsestraff.

Referat i fulltext

NJA 2018 s.725 ( NJA 2018:59) (Upphovsrätt)

2018-09-25

Passivt lagrande av datorprogramvara efter licenstiden har ansetts inte utgöra upphovsrättsintrång.

Referat i fulltext

NJA 2018 s. 704 (Skattebrott)

2018-09-21

När innebörden av ett straffbud framgår av annan lagstiftning måste tolkning av den lagstiftningen ske på ett sätt som uppfyller den straffrättsliga legalitetsprincipens krav. Fråga om ett yrkande om avdrag för ingående mervärdesskatt har utgjort en oriktig uppgift i skattebrottslagens mening i ett fall där avdragsrätt inte har funnits.

Referat i fulltext

RH 2018:36 (Laga förfall, Återställande av försutten tid)

2018-09-20

Återställande av försutten tid har inte medgetts när ett ombud inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förvissa sig om att han under sin semester kunde få del av ett kommande beslut från tingsrätten.

Referat i fulltext

NJA 2018 s. 694 (Skadestånd)

2018-09-20

Tillämpning av 4 § femte stycket räntelagen vid beräkning av ränta på kränkningsersättning.

Referat i fulltext

NJA 2018 s. 677 (Narkotikasmuggling)

2018-09-19

Grov narkotikasmuggling. Rubricering och straffmätning i mål om smuggling av cirka 20 kg metamfetamin.

Referat i fulltext

RH 2018:22 (Brottsrubricering, Grovt ocker)

2018-09-18

Åklagaren yrkade ansvar för grovt ocker under påstående, att den tilltalade hade utnyttjat målsägandens oförstånd genom att påverka och förmå målsäganden att utställa en fullmakt som gav honom rätt att disponera över målsägandens banktillgångar och att den tilltalade därefter med stöd av fullmakten vidtagit olika transaktioner varigenom han tillgodogjort sig dessa tillgångar. Hovrätten fann att åtalet för ocker inte kunde bifallas då de vidtagna transaktionerna skett utan utnyttjande av målsägandens oförstånd. Då hovrätten vidare fann att förutsättningar saknades för att pröva om gärningspåståendet innefattade något annat brott, ogillades åtalet.

Referat i fulltext

RH 2018:30 (Olovlig körning, Uppsåt, Utländskt körkort)

2018-09-10

En person som bott i Sverige i fyra år har inte vidtagit några åtgärder för att förvissa sig om han haft rätt att köra bil i Sverige med sitt körkort från Makedonien. Personen, som måste insett risken för att han inte hade rätt att köra bil i Sverige utan någon begränsning i tid, har genom att ändå köra bil förhållit sig likgiltig inför risken att han inte hade rätt att göra det. Han döms därför för olovlig körning.

Referat i fulltext

RH 2018:28 (Behov, Boendespärr, Hyresnämndsmål, Träningslägenhet)

2018-09-06

Hyresnämndsmål. Hyresgästen hade med stöd av socialtjänstlagen beviljats bistånd i form av en träningslägenhet. Hovrätten konstaterade att i dessa fall får frågan om och när hyresgästen blivit medveten om de specifika förutsättningarna för uthyrningen betydelse för avvägningen mellan hyresvärdens och hyresgästens intressen. I det aktuella fallet var det inte visat att hyresgästen känt till förutsättningarna för uthyrningen när hyresavtalet ingicks. Däremot ansåg hovrätten det klarlagt att hyresgästen hade informerats om förutsättningarna cirka åtta månader före det att hyresavtalet sades upp på grund av att biståndet hade avslutats. Vid dessa förhållanden, och med beaktande av hyresvärdens tungt vägande intresse av att få upplåta lägenheten till annan bostadssökande med behov av biståndsformen, ansåg hovrätten att det inte var oskäligt mot hyresgästen att låta hyresavtalet upphöra.

Referat i fulltext

RH 2018:37 (Bruksvärde, Direkt jämförelse, Höjningstidpunkt, Infasning av hyror, Motpart, Nödvändig processgemenskap, Prövningstidpunkt, Påtaglighetsrekvisit, Relativhyra, Skälighetsbedömning, Trappning)

2018-09-04

Hyresnämndsmål. I målet hade hovrätten att pröva olika frågor rörande fastställande av nya hyresvillkor när en förhandling enligt förhandlingsordning avslutats utan att överenskommelse träffats mellan parterna.-Om flera personer är hyresgäster råder nödvändig processgemenskap mellan dem.-Endast hyresvillkor som varit föremål för förhandling enligt förhandlingsordningen kan prövas. Inte heller kan nya hyror fastställas från en annan tidpunkt än den som avsetts med den aktuella förhandlingen. Hyres-nämnden bestämde hyran efter en allmän skälighetsbedömning så att den endast marginellt avvek från den hyra som hyresvärden yrkade. Hovrätten menade att avvikelsen inte var större än att den föll inom den allmänna skälighetsbedömningen och biföll hyresvärdens yrkande.-Hyresnämnden beslutade att de nya hyrorna skulle fasas in under en period av tre år med 94 procent år 1, 96 procent år 2 och 98 procent år 3. Mot bakgrund av hovrättens tidigare uttalanden (jfr t.ex. RH 2013:9 I) beslutade hovrätten att infasningen i detta fall borde begränsas till ett år och att hyran då skulle betalas med 95 procent av den beslutade hyran.

Referat i fulltext

RH 2018:37 (Bruksvärde, Direkt jämförelse, Höjningstidpunkt, Infasning av hyror, Motpart, Nödvändig processgemenskap, Prövningstidpunkt, Påtaglighetsrekvisit, Relativhyra, Skälighetsbedömning, Trappning)

2018-09-04

Hyresnämndsmål. I målet hade hovrätten att pröva olika frågor rörande fastställande av nya hyresvillkor när en förhandling enligt förhandlingsordning avslutats utan att överenskommelse träffats mellan parterna.-Om flera personer är hyresgäster råder nödvändig processgemenskap mellan dem.-Endast hyresvillkor som varit föremål för förhandling enligt förhandlingsordningen kan prövas. Inte heller kan nya hyror fastställas från en annan tidpunkt än den som avsetts med den aktuella förhandlingen. Hyres-nämnden bestämde hyran efter en allmän skälighetsbedömning så att den endast marginellt avvek från den hyra som hyresvärden yrkade. Hovrätten menade att avvikelsen inte var större än att den föll inom den allmänna skälighetsbedömningen och biföll hyresvärdens yrkande.-Hyresnämnden beslutade att de nya hyrorna skulle fasas in under en period av tre år med 94 procent år 1, 96 procent år 2 och 98 procent år 3. Mot bakgrund av hovrättens tidigare uttalanden (jfr t.ex. RH 2013:9 I) beslutade hovrätten att infasningen i detta fall borde begränsas till ett år och att hyran då skulle betalas med 95 procent av den beslutade hyran.

Referat i fulltext

RH 2018:40 (Boendegemenskap, Kusin, Närstående)

2018-08-13

Hyresnämndsmål. Hovrätten fann att en kusin var en sådan närstående till vilken hyresavtalet kunde överlåtas. Likaså fann hovrätten att det förhållandet att kusinen bodde tillsammans med hyresgästen och dennes familj inte i sig innebar att kusinen var inneboende. Hyresgästen medgavs därför rätt att överlåta hyresavtalet på kusinen.

Referat i fulltext

RH 2018:19 (Entledigande av förvaltare)

2018-08-13

Fråga om det har funnits förutsättningar att entlediga en förval-tare enligt 11 kap. 20 § föräldrabalken.

Referat i fulltext

RH 2018:35 (Förlängning av hyresavtal)

2018-06-14

Hyresnämndsmål. Ett hyresavtal har innehållit en förhandlingsklausul. Under rubriken"Särskilda bestämmelser"i hyresavtalet har det samtidigt angetts att hyran ska vara lägre än den förhandlade hyran med hänsyn till lägenhetens låga standard. Hovrätten har ansett det visat att parterna varit överens om detta. Enligt hovrätten har överenskommelsen utgjort ett särskilt hyresvillkor. Den förhandlingsöverenskommelse som träffats inom ramen för gällande förhandlingsordning om högre hyra för lägenheten har därmed inte ansetts bindande i förhållande till hyresgästen.

Referat i fulltext

NJA 2018 s. 394 (Trafikbrott)

2018-06-12

En förare av ett motorfordon hade del i en trafikolycka som orsakade endast sakskada. Omständigheterna gav anledning anta att föraren, som avlägsnade sig från trafikolycksplatsen utan att uppge namn och hemvist, gjort sig skyldig till trafikbrottslighet. Ansvar för smitning från trafikolycksplats enligt 5 § första stycket första ledet trafikbrottslagen har inte ansetts innebära en kränkning av rätten att inte belasta sig själv enligt artikel 6 i Europakonventionen.

Referat i fulltext

RH 2018:44 (Försök till utpressning, Förmögenhetsöverföring, Svart lön, Skuld som erkänns av rättsordningen)

2018-05-31

De tilltalade har genom olaga tvång försökt att förmå målsäganden, en företrädare för ett transportbolag, att till dem betala en fordran avseende s.k. svart lön som en av dem haft på bolaget. Den omständigheten att en av de tilltalade haft en överenskommelse med bolaget om svart lön har inte ansetts medföra att dennes fordran på bolaget varit av sådan beskaffenhet att den inte erkänns av rättsordningen. Om de tilltalade försökt att få betalt från bolaget för denna fordran, skulle det fullbordade brottet därför inte ha inneburit någon förmögenhetsöverföring. Eftersom de tilltalade försökt att förmå målsäganden personligen att betala bolagets skuld, har de emellertid gjort sig skyldiga till försök till utpressning.

Referat i fulltext

RH 2018:39 (Tvångslikvidation enligt 25 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551))

2018-05-09

Majoritetsaktieägarna i ett aktiebolag har missbrukat sitt inflytande i bolaget på ett sådant sätt att det funnits skäl för tvångslikvidation av bolaget.

Referat i fulltext

RH 2018:24 (Folkbokföring, Hyresnämndsmål, Olovlig andrahandsupplåtelse, Presumtionsverkan, Överutnyttjande)

2018-05-09

Hyresnämndsmål. Frågan i målet var om utdrag ur folkbokföringsregistret är tillräckligt för att en hyresvärd ska anses ha styrkt sitt påstående om hur många personer som faktiskt har bott i prövningslägenheten. Hovrätten konstaterade att styrkan av folkbokföringens presumtionsverkan måste i en förlängningstvist bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Presumtionsverkan av att andra personer än hyresgästen är folkbokförda på prövningslägenheten har ansetts ha liten betydelse och kan aldrig ensamt tas till intäkt för att dessa personer är bosatta i prövningslägenheten.

Referat i fulltext

RH 2018:34 (Skadestånd, Kvalificerat otillbörligt handlande)

2018-05-08

En VD för ett bolag som anställt skogsarbetare från Kamerun har inte befunnits skadeståndsskyldig för uteblivna löner, i huvudsak därför att det som bevisats om hur VD:n uppträtt inte ansetts ut-göra ett kvalificerat otillbörligt agerande.

Referat i fulltext

RH 2018:21 (Artbrott, Brottslighetens art, Sexuellt ofredande)

2018-04-27

En person har dömts för att ha sexuellt ofredat en 16-årig flicka på ett s.k. korttidsboende vid tre tillfällen. Fråga om brottslighetens art utgjorde skäl för fängelse.

Referat i fulltext

RH 2018:25 (Ansvarsfrihet, Brott mot borgenärer, Brottskonkurrens, Europakonventionen, Försvårande av konkurs, Näringsförbud, Oredlighet mot borgenärer)

2018-04-25

En tidigare konkursgäldenär åtalades för att ha undanhållit och förtigit behållning på ett utländskt bankkonto för konkursförvaltningen och vid edgångssammanträdet. Omständigheterna har inte ansetts vara sådana att den tilltalade var befriad från ansvar enligt ansvarsfrihetsregeln i 11 kap. 2 § tredje stycket andra ledet brottsbalken. Även fråga om förhållandet mellan straffbestämmelserna om oredlighet mot borgenärer och försvårande av konkurs (11 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken) samt om förlängning av näringsförbud.

Referat i fulltext

RH 2018:20 (Rättegångsfel, Skattebrott, Skattetillägg, Återförvisning)

2018-04-25

Fråga om prövning av ett yrkande om skattetillägg när ett åtal för skattebrott ogillas i samma mål.

Referat i fulltext

RH 2018:23 (Förverkande, Hyresnämndsmål, Rättelseanmaning, Vägrat tillträde)

2018-04-16

Hyresnämndsmål. Målet rörde bl.a. frågan om en hyresgäst inte hade rätt att få hyresavtalet förlängt på grund av vanvård. I första hand gjorde hyresvärden gällande att avtalet var förverkat. Hovrätten konstaterade att en rättelseanmaning måste vara välgrundad för att kunna ligga till grund för ett förverkande. Hovrätten fann att så inte var fallet, varför hyresrätten inte kunde vara förverkad.

Referat i fulltext

RH 2018:27 (Domvilla, Hyresnämndsmål, Kungörelsedelgivning, Rättegångskostnader, Rättsligt intresse)

2018-03-27

Hyresnämndsmål. Hovrätten konstaterar inledningsvis att den omständigheten att hyresgästerna avhysts från prövningslägenheten och att den numera är upplåten till en ny hyresgäst inte utgör hinder mot att hovrätten prövar hyresgästernas klagan över domvilla. Vidare konstaterar hovrätten att förutsättningar för kungörelsedelgivning inte förelegat och att målet därför ska återförvisas till hyresnämnden för fortsatt behandling. Slutligen finner hovrätten att i ett mål om domvilla fördelningen av rättegångskostnader ska ske enligt huvudregeln i 12 kap. 73 § jordabalken, dvs. att parterna själva ska svara för sina egna kostnader.

Referat i fulltext

RH 2018:33 (Lönegaranti, Preskription, Sjöpanträtt)

2018-03-05

Preskriptionstiden enligt 3 kap. 40 § sjölagen (1994:1009) för sjö-panträtt vid utbetald lönegaranti har beräknats från den tidpunkt då arbetstagaren hade kunnat begära betalning från arbetsgivaren för sin fordran på lön.

Referat i fulltext

RH 2015:32 (Hemligt tvångsmedel)

2015-05-12

Åklagaren hade begärt tillstånd till hemlig rumsavlyssning enligt bestämmelserna i 27 kapitlet rättegångsbalken för användning av avlyssningsutrustning på offentlig plats i Sverige. Fråga om kravet på att viss plats ska vara angiven var uppfyllt.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation