lagen.nu

Nya rättsfall från Arbetsdomstolen

AD 2019 nr 20 (Uppsägning, Personliga skäl, Avskedande)

2019-04-03

Arbetsdomstolen har ansett att det inte funnits laga skäl för avskedade, men väl saklig grund för uppsägning, av en arbetstagare vid ett HVB-hem som bl.a. inte följt en arbetsledares instruktioner.

Referat i fulltext

AD 2019 nr 19

2019-04-03

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Referat i fulltext

AD 2019 nr 18

2019-03-27

Målet gällde otillåten kvittning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Referat i fulltext

AD 2019 nr 16 (Kollektivavtalstolkning)

2019-03-13

Två bolag har tecknat kollektivavtal i form av s.k. hängavtal till byggavtalet och därutöver tecknat separata, likalydande, löneöverenskommelser. Tvisten har huvudsakligen rört om löneöverenskommelserna enbart reglerar timlönen för yrkesarbetare eller om det av överenskommelserna även följer vilken timlön som ska betalas till övriga arbetstagarkategorier.

Referat i fulltext

AD 2019 nr 17 (Anställnings ingående, Arbetsgivare)

2019-03-13

Fråga bl.a. om tre målare varit anställda hos ett måleriföretag eller hos ett bemanningsföretag. Arbetsdomstolen har funnit att anställningsavtalen träffats med en behörig företrädare för måleriföretaget och att det inte är visat att företrädaren innan avtalet träffades gjort klart för målarna att någon annan än måleriföretaget skulle vara avtalspart. Målarna ansågs därför ha varit anställda av måleriföretaget.

Referat i fulltext

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation