lagen.nu

NJA 1998 s. 23

En betalning som skett till visst postgirokonto har ansetts fullgjord vid den tidpunkt på dagen då Postgirot avslutat sina bokföringsåtgärder.

R.J. ansökte i tre olika ansökningar vid Umeå TR om stämning på A.N..

TR:n förelade R.J. att inom 14 dagar från delgivning av föreläggandet betala föreskriven ansökningsavgift i varje mål. Föreläggandet delgavs R.J. d 30 dec 1996.

TR:n (tingsfiskalen Anna Olsson) avvisade i beslut d 20 jan 1997 samtliga tre stämningsansökningar och anförde som skäl för beslutet att R.J., trots föreläggande därom, underlåtit att betala föreskriven ansökningsavgift.

R.J. överklagade i HovR:n för Övre Norrland och yrkade upphävande av TR:ns avvisningsbeslut.

HovR:n (hovrättsråden Sjöblom och Eriksson samt hovrättsassessorn Månsson, referent) anförde i beslut d 30 jan 1997: Skäl. R.J. har som skäl för sitt överklagande anfört i huvudsak följande. Betalning erlades d 10 jan 1997. Det är inte troligt att det tagit så lång tid som 10 dagar för pengarna att komma in på TR:ns konto.

Av kontoutdrag från Postgirot framgår att 1 350 kr bokförts på TR:ns postgirokonto d 20 jan 1997 och att R.J:s inbetalning poststämplats i Vilhelmina d 16 jan 1997. Vid sådant förhållande, och då ansökningsavgiften enligt TR:ns föreläggande skulle ha inkommit senast d 13 jan 1997, finner HovR:n att ansökningsavgiften har inbetalats för sent. TR:ns avvisningsbeslut är därför riktigt.

HovR:ns avgörande. HovR:n avslår R.J:s överklagande.

R.J. överklagade och yrkade att HD skulle undanröja TR:ns avvisningsbeslut.

HD inhämtade yttrande från Posten AB. I yttrandet anfördes bl a: Postgirot Bank AB, "Postgirot", har f n inte i sina avtal åtagit sig att hejda/stoppa en betalning. Det har dock förekommit att Postgirot på begäran av den som givit betalningsuppdraget stoppat betalningar, men endast om betalningsuppdraget inte ännu bokförts på betalningsmottagarens postgirokonto. Postgirot har utarbetat nya kontovillkor som skall träda i kraft fr o m I jan 1998. I dessa kontovillkor har Postgirot angett att ett inkommet betalningsuppdrag inte kan återkallas. Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Ek, föreslog i betänkande följande beslut: Skäl. Frågan i målet gäller om R.J. betalt ansökningsavgifterna innan TR:n meddelade sina avvisningsbeslut. Av utredningen framgår att R.J:s betalning bokfördes på TR:ns postgirokonto d 20 jan 1997, samma dag som TR:n meddelade sina avvisningsbeslut.

En betalning som med befriande verkan kan ske till borgenärens postgirokonto har fullgjorts den dag då betalningen bokfördes av Postgirot, om inte annat följer av särskilda föreskrifter. Uppkommer fråga om vid vilken tidpunkt på dagen betalning skett har det, med hänsyn till Postgirots uppfattning att betalaren kan förfoga över sin betalning under bokföringsdagen, ansetts att betalningen fullgjorts vid den tidpunkt då Postgirot avslutat sina bokföringsåtgärder (se NJA 1988 s 312).

Posten AB har i yttrande till HD uppgett att Postgirot utarbetat nya kontovillkor. I dessa villkor har Postgirot angett att ett inkommet betalningsuppdrag inte kan återkallas. De nya villkoren gäller fr o m d 1 jan 1998. Dessa villkor är således inte tillämpliga på det i målet aktuella betalningsuppdraget.

Postgirot avslutar sina bokföringsåtgärder genom att kreditera mottagarens konto i reskontran. Denna kreditering sker vid en sista datakörning efter arbetsdagens slut (se Ingrid Arnesdotter, Moderna betalningsmetoder, 1996 s 114f och s 135f). På grund av det anförda finner HD utrett att R.J:s betalning inte skett före det att TR:n meddelade avvisningsbesluten. Hans överklagande skall därför lämnas utan bifall.

HD:s avgörande. HD lämnar överklagandet utan bifall.

HD (JustR:n Knutsson, Lars K Beckman, Nyström, referent, Thorsson och Blomstrand) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 30 jan 1998 (mål nr Ö 528/97).

Metadata

Domstol
Högsta Domstolen
Avgörandedatum
1998-01-30
Målnummer
Ö528-97
Lagrum
42 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740)
1 § förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
2 § förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Rättsfall
NJA 1982 s. 366
NJA 1988 s. 312
NJA 1992 s. 782
NJA 1995 s. 25
Litteratur
Sökord
Postgiro
Betalning
Avvisande
Källa
Domstolsverket

Rättsfall som hänvisar till detta (5)

NJA 1999 s. 793: Banken A har överfört ett belopp från företaget B:s konto i banken C till företaget D:s konto hos A samt krediterat sistnämnda konto med beloppet. Sedan C därefter vägrat att godta överföringen, har...
NJA 2017 s. 1140: Fråga om när en betalningstransaktion ska anses ha skett vid tillämpning av 3 kap. 1 och 2§§konkurslagen när den utförts med utnyttjande avI) checkräkningskredit respektiveII) innestående kontomedel.
NJA 2017 s. 1140: Fråga om när en betalningstransaktion ska anses ha skett vid tillämpning av 3 kap. 1 och 2 §§ konkurslagen när den utförts med utnyttjande avI) checkräkningskredit respektiveII) innestående...
RÅ 2002 ref. 96: Arbetsgivare har ansetts redovisningsskyldig för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag när lönen blir tillgänglig för lyftning för den anställde.
RH 2003:50: Tingsrätten har avvisat en stämningsansökan på grund av att ansökningsavgiften inte betalats. Sedermera har visats att inbetalning till tingsrättens postgirokonto skett samma dag, okänt när på dagen....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation