lagen.nu

NJA 1995 s. 553

Fråga om återställande av försutten tid i ett fall där en överklagandeskrift, som enligt uppgift av den offentlige försvararen postats genom advokatbyråns försorg, inte kommit in till HovR:n.

Svea HovR meddelade d 12 maj 1995 dom i mål mellan allmän åklagare m fl och P.J. angående misshandel. Domen vann laga kraft.

P.J. (ombud advokaten A.N.) ansökte i HD om återställande av försutten tid för överklagande av domen. Riksåklagaren medgav bifall till ansökningen. T.B. bestred bifall.

Föredraganden, RevSekr Stenlund, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: HovR:n dömde P.J. för misshandel till fängelse en månad. Han ålades dessutom att betala skadestånd till T.B.. Någon överklagande-skrift kom inte in till HovR:n.

A.N. - som var ombud och offentlig försvarare för P.J. i HovR:ns mål och är ombud för honom i förevarande ärende - har uppgett att hon för P.J:s räkning d 1 juni 1995 upprättade en överklagandeskrift som avsändes med post till HovR:n samt att advokatbyråns rutiner innebär att brev eller inlagor alltid signeras av handläggande advokat i samband med att originalen undertecknas och avsänds med post.

Det är förenat med avsevärda svårigheter och i de flesta fall omöjligt att i efterhand prestera utredning om att en försändelse, som senare inte har kunnat påträffas, verkligen avsänts. De uppgifter A.N., som är ledamot av advokatsamfundet. lämnat innebär att överklagandeskriften postats i god tid före överklagandetidens utgång. Hon har företett en kopia av den signerade överklagandeskriften. Vid sidan av den omständigheten att överklagandeskriften inte kommit HovR:n till handa har det ej framkommit något som talar mot A.N:s uppgifter. Med hänsyn till det anförda får dessa uppgifter godtas.

Vid angivna förhållanden får P.J. anses ha haft laga förfall, som han inte kunnat anmäla i rätt tid, för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga HovR:ns dom d 12 maj 1995.

HD återställer enligt 58 kap i 1 § RB den försuttna tiden för att överklaga HovR:ns dom. Överklagandet skall inom fyra veckor från dagen för HD:s beslut ha inkommit till HovR:n.

HD (JustR:n Heuman, Gregow, Svensson, Danelius och Lennander, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 29 sept 1995 (nr SÖ 153).

Metadata

Domstol
Högsta Domstolen
Avgörandedatum
1995-09-29
Målnummer
Ö3631-95
Lagrum
58 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740)
Litteratur
Sökord
Återställande av försutten tid
Advokat
Källa
Domstolsverket

Rättsfall som hänvisar till detta (7)

NJA 1997 s. 20: Fråga om återställande av försutten tid i ett fall där en överklagandeskrift avseende ett mål om bevakning i konkurs inte kommit in till HovR:n, trots att den enligt uppgift av den överklagande...
NJA 1998 s. 533: En advokat lämnade enligt egen uppgift ett överklagande för postbefordran tre dagar före överklagandetidens utgång. Att så skulle ha skett motsades emellertid av att försändelsen poststämplats dagen...
NJA 1998 s. 60: Fråga om återställande av försutten tid i ett fall där en HovR:s beslut, trots att det enligt dagboksbladet hade expedierats till parterna samma dag som det meddelades, inte enligt uppgift från den...
NJA 2000 s. 75: Fråga om återställande av försutten tid i ett fall där en överklagandeskrift inte kommit in till tingsrätten, trots att den enligt uppgift av en biträdande jurist på en advokatbyrå postats i god tid...
NJA 2004 s. 468: En part som inte vidtagit andra åtgärder för att under semestervistelse få del av handlingar från en domstol än att låta eftersända sin post till sommarbostaden har ansetts själv få stå risken för...
NJA 2008 s. 871: Sista dagen för ansökan skickade en advokat enligt egen uppgift per fax en ansökan till hovrätten att ett mål skulle återupptas. Någon bevisning till stöd för att faxmeddelandet skickats...
RÅ 2003 ref. 82: Ansökan om återställande av försutten tid har avslagits i fall där partens ombud, en advokat (I) respektive en bankjurist (II), uppgett att en överklagandeskrift postats i god tid före klagotidens...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation