lagen.nu

NJA 1993 s. 389

Part har i enlighet med fullföljdsförbudet i 20 kap 12 § FB ansetts inte få överklaga HovR:s dom beträffande bl a underhållsbidrag, oaktat parten fört talan även mot ett i domen intaget beslut om ersättning till rättshjälpsbiträde.

Svea HovR meddelade d 13 maj 1992 dom i mål mellan B.V. och C.V. angående underhållsbidrag till barn. Domen innebar att av B.V. förd vadetalan lämnades utan bifall. C.V. hade allmän rättshjälp i målet med advokaten P-O.A. som biträde. I domen fastställde HovR:n ersättning enligt rättshjälpslagen åt P-O.A. samt ålade B.V. att utge ersättning för C.V:s rättshjälpskostnader i HovR:n.

I domen angavs att beslutet om biträdesersättning fick överklagas genom besvär men att talan mot domen i övrigt enligt 20 kap 12 § FB inte fick föras.

B.V. överklagade domen och förklarade sig yrka "att HovR:ns dom ändras helt, jämte ersättningen till adv P-O.A. och rättshjälpskostnaderna för C.V.".

Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Orlov-Lempert, föreslog i betänkande följande beslut: Enligt 20 kap 12 § 1 st FB får HovR:ns dom i mål om underhåll enligt 7 kap FB inte överklagas, såvida inte HovR:n har lämnat tillstånd till det. HovR:n har inte lämnat sådant tillstånd. Förbudet att överklaga omfattar också beslut angående rättegångskostnad parterna emellan och angående ersättning till staten i anledning av motparts rättshjälp. HD avvisar därför Bov:s revisionstalan i denna del.

HD (JustR:n Knutsson, Gregow, Lars K Beckman, Törnell, referent, och Munck) fattade följande slutliga beslut: Enligt 20 kap 12 § FB får HovR:ns dom i mål om underhåll enligt 7 kap FB inte överklagas, såvida inte HovR:n har lämnat tillstånd till det eller annan del av domen överklagas. HovR:n har inte lämnat sådant tillstånd. Förbudet att överklaga omfattar också beslut angående rättegångskostnad parterna emellan och angående ersättning till staten i anledning av motparts rättshjälp. Det är däremot inte tillämpligt på ett i domen intaget beslut om ersättning till rättshjälpsbiträde. Ett sådant beslut kan ej heller anses utgöra del av domen i den mening som avses i §:n.

På grund av det anförda förordnar HD att B.V:s talan vad gäller biträdesersättning skall företas till handläggning på avdelning för tillståndsprövning och avvisar hans talan i övrigt.

Metadata

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation