lagen.nu

NJA 1991 s. 733

Fråga om avvisning på grund av fullföljdsförbudet i 20 kap 12 § 3 st andra meningen FB.

Efter ansökan av S.H., Djursholm, som var förordnad till god man enligt 11 kap 4 § FB för S.D., lämnade överförmyndarnämnden i Danderyds kommun d 4 juli 1991 samtycke enligt 15 kap 15 § FB till försäljning av den S.D. tillhöriga fastigheten Västervik 13 i Danderyds kommun.

F.B. anförde, i uppgiven egenskap av universell efterarvinge till S.D. och hennes framlidne make, besvär hos Södra Roslags TR över överförmyndarnämndens beslut. I beslut d 12 aug 1991 avvisade TR:n besvären på den grunden att F.B. saknade talerätt.

F.B. anförde besvär i Svea HovR och yrkade att HovR:n skulle undanröja TR:ns beslut om avvisning och återförvisa ärendet till TR:n för erforderlig handläggning.

HovR:n (hovrättsråden Rosenberg, referent, och Hesser samt t f hovrättsassessorn Jarnfelter) lämnade i slutligt beslut d 25 sept 1991 besvären utan bifall och meddelade fullföljdshänvisning.

F.B. (ombud advokaten S-E.E.) anförde besvär och yrkade att HD skulle undanröja HovR:ns beslut och visa ärendet åter till TR:n för handläggning.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Johansson, hemställde i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Enligt 20 kap 12 § 3 st andra meningen FB får talan mot HovR:ns beslut ej föras i ärende som först har hand lagts av överförmyndaren eller överförmyndarnämnden (jfr 19 kap 2 § FB samt rättsfallet NJA 1984 s 380). HD avvisar därför F.B:s besvärstalan

HD (JustR:n Nyman, Palm, Freyschuss, referent, Svensson och Lambe) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Metadata

Domstol
Högsta Domstolen
Avgörandedatum
1991-12-13
Målnummer
Ö2019-91
Lagrum
20 kap. 12 § tredje st. föräldrabalken (1949:381)
Litteratur
Sökord
Överförmyndare
Fullföljdsrätt
Avvisande av talan
Källa
Domstolsverket

Rättsfall som hänvisar till detta (4)

NJA 1995 s. 336: Fullföljdsförbudet i 20 kap 12 § 1 st FB har ansetts omfatta även beslut om ogillande av yrkande om avvisning på grund av rättegångshinder.
NJA 2008 s. 1190: Överklagandeförbudet i 20 kap. 12 § tredje stycket föräldrabalken omfattar även beslut varigenom hovrätten vägrat prövningstillstånd.
NJA 2010 s. 330: Överklagandeförbudet i 54 kap. 7 § rättegångsbalken omfattar även beslut varigenom hovrätten vägrat prövningstillstånd.
NJA 2012 s. 761: Överklagandeförbudet i 43 § andra stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande omfattar även hovrättens avvisningsbeslut.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation