lagen.nu

NJA 1989 s. 95

Internationella rättsförhållanden. Fråga huruvida viss handling, avseende en marockansk äktenskapsskillnad, är sådan att prövning av äktenskapsskillnadens giltighet i Sverige kan ske enligt 3 kap 8 § lagen (1904:26 s 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap.

E.M.A. ansökte hos Svea HovR enligt 3 kap 8 § lagen (1904:26 s 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap om prövning, huruvida en i Marocko företagen äktenskapsskillnad ägde giltighet i Sverige. Sökanden ingav till HovR:n en av två namngivna notarier vid domstol i staden Al Hoceima d 14 dec 1985 upprättad, på arabiska avfattad handling, som d 17 dec 1985 godkänts av domaren i staden.

HovR:n (hovrättslagmannen Hedström samt hovrättsråden Karle, referent, och Lennberg) anförde i slutligt beslut d 3 febr 1988: För att en ansökan om prövning enligt 3 kap 8 § lagen (1904:26 s 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap skall kunna upptagas krävs att sökanden företer dom eller beslut om äktenskapsskillnad som meddelats av domstol eller annan behörig myndighet i den främmande staten. Den handling sökanden åberopat utgör inte ett sådant avgörande. HovR:n avvisar därför ansökningen.

Detta beslut hindrar inte att äktenskapsskillnadens giltighet prövas i annan ordning.

E.M.A. anförde besvär och yrkade bifall till sin i HovR:n framställda begäran.

HD införskaffade genom utrikesdepartementets försorg viss utredning om innehållet i marockansk rätt såvitt avser upplösning av äktenskap.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr André, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. Frågan i ärendet är huruvida den av E.M.A. åberopade handlingen innefattar sådant beslut som avses i 3 kap 8 § lagen (1904:26 s 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. Till belysning härav har HD genom utrikesdepartementets försorg inhämtat utredning om innehållet i marockansk rätt angående upplösning av äktenskap. De uppgifter som sålunda framkommit ger inte anledning till något annat ställningstagande än det till vilket HovR:n kommit. Det förhållandet att prövning enligt den ovan nämnda bestämmelsen inte kan ske hindrar inte, som påpekats i HovR:ns beslut, att äktenskapsskillnadens giltighet kan prövas i annan ordning.

HD:s avgörande. HD fastställer HovR:ns avvisningsbeslut.

HD (JustR:n Palm, Gad, referent, Nyström, Lars Å Beckman och Danelius) fattade följande slutliga beslut:

Skäl. Målet gäller frågan huruvida den av E.M.A. åberopade handlingen innefattar sådant beslut som avses i 3 kap 8 § lagen (1904:26 s 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (1904 års lag). Till belysning härav har HD genom utrikesdepartementets försorg verkställt viss utredning angående innehållet i marockansk rätt såvitt avser upplösning av äktenskap. I samband därmed har en ny översättning till franska gjorts av den handling på arabiska som E.M.A. åberopat till stöd för sin ansökan i HovR:n. Av utredningen framgår bl a följande.

Enligt marockansk lag kan äktenskapsskillnad i speciella fall komma till stånd genom ett domstolsförfarande (tetliq). Ett sådant förfarande används dock mycket sällan. Det vanligaste sättet att uppnå äktenskapsskillnad är i stället att mannen enligt muslimsk lag förskjuter hustrun (talaq). Förskjutandet är i allmänhet en ensidig åtgärd från mannens sida, vilken i Marocko skall ske i form av en förklaring inför två muslimska notarier (adoul). Dessa skall upprätta en handling över förskjutandet, vilken därefter skall godkännas av en domare (cadi). En särskild form av förskjutande, kallat "förskjutande mot gottgörelse" (talaq el khol), grundar sig på en gemensam viljeförklaring av båda makarna. Hustrun samtycker sålunda till att mannen förskjuter henne och det är i själva verket ofta så, att mannen förskjuter henne på hennes egen begäran. Ett sådant förskjutande är oåterkalleligt och medför att äktenskapet omedelbart upplöses.

Det av E.M.A. åberopade dokumentet är en handling som d 14 dec 1985 upprättats av två namngivna notarier vid domstolen (tribunal de première instance) i staden Al Hoceima och som d 17 i samma månad godkänts av domaren i staden. Av handlingens rubrik och innehåll framgår att det var fråga om "förskjutande mot gottgörelse". Av handlingen framgår vidare att makarna F.L. och E.M.A., vilka båda vid denna tid var marockanska medborgare, d 13 dec 1985 inställt sig inför de två notarierna, att F.L. därvid låtit sig förskjutas av E.M.A. samt att hon i samband därmed avstått från de rättigheter som grundade sig på äktenskapet och överlämnat vårdnaden om makarnas son, född 1981, till mannen, dock med bibehållande av rätt till umgänge med sonen.

En äktenskapsskillnad genom förskjutande enligt muslimsk rätt är i princip att betrakta som en sådan privat äktenskapsskillnad vars giltighet i Sverige inte kan prövas enligt 3 kap 8 § i 1904 års lag. När, såsom i förevarande fall, förskjutandet i enlighet med tillämplig nationell lag sker genom en inför domstol eller myndighet avgiven förklaring, vilken på ett betryggande sätt registreras i form av ett officiellt dokument, bör dock detta dokument kunna anses tillräckligt som underlag för en prövning enligt nämnda lagrum av äktenskapsskillnadens giltighet i Sverige. Det av E.M.A. åberopade dokumentet kan utgöra underlag för en sådan prövning. Denna bör i första hand ske i HovR:n.

HD:s avgörande. Med upphävande av HovR:ns beslut visar HD målet åter till Svea HovR för erforderlig handläggning.

Likartad fråga angående handling avseende gambisk äktenskapsskillnad avgjordes av HD genom beslut d 24 maj 1989 i mål om ansökan av I.H. (nr SÖ 268).

Metadata

Domstol
Högsta Domstolen
Avgörandedatum
1989-03-07
Målnummer
Ö357-88
Lagrum
3 kap. 8 § lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Litteratur
Sökord
Internationella rättsförhållanden
Äktenskapsskillnad
Källa
Domstolsverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation