lagen.nu

NJA 1984 s. 594

Socialnämnd har inte ansetts behörig att föra talan i HD mot HovR:s beslut om tillstånd att antaga adoptivbarn. 20 kap 9 § FB, 20 § lagen (1946:804) om införande av nya RB och 7 kap sistnämnda balk.

G.S. ansökte vid Umeå TR om tillstånd att som adoptivbarn få antaga D.S., född 1983. Socialnämnden i Vännäs kommun verkställde utredning och avstyrkte i yttrande till TR:n bifall till ansökningen. TR:n lämnade i slutligt beslut d 5 dec 1983 G.S. tillstånd att som adoptivbarn antaga D.S..

Socialnämnden anförde besvär i HovR:n för Övre Norrland och yrkade att HovR:n med ändring av TR:ns beslut måtte lämna adoptionsansökningen utan bifall. HovR:n fastställde i slutligt beslut d 5 dec 1983 TR:ns beslut.

Socialnämnden anförde i HD besvär över HovR:ns beslut.

Sedan fråga uppkommit om avvisande av socialnämndens besvär hemställde föredraganden, RevSekr Louise Roos, i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Eftersom socialnämnden jämlikt 20 kap 9 § FB, 20 § lagen (1946:804) om införande av nya RB och 7 kap sistnämnda balk inte är behörig att i målet fullfölja talan till HD, avvisar HD besvären.

HD (JustR:n Hesser, Erik Nyman, referent, Vängby, Ehrner och Magnusson) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Metadata

Domstol
Högsta Domstolen
Avgörandedatum
1984-07-05
Målnummer
Ö480-84
Lagrum
20 kap. 9 § föräldrabalken(1949:381)
20 § lag (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken
Litteratur
Sökord
Socialnämnd
Talerätt
Adoption
Källa
Domstolsverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation