lagen.nu

NJA 1984 s. 295

Fullföljdsförbudet i 15 kap 32 § GB och 20 kap 12 § FB har ansetts omfatta även beslut som HovR i mål avseende frågor som anges i lagrummen har meddelat angående rättegångskostnad parterna emellan eller angående ersättning till statsverket för kostnad i anledning av motparts rättshjälp.(Jfr. beslut 84-01-10 i mål nr Ö 1225-81.)

(Jfr 1983 s 819)

I mål vid Nacka TR mellan I.W. och H.W. angående äktenskapsskillnad m m meddelade TR:n d 30 aug 1983 interimistiskt beslut rörande rätt för make att sitta kvar i hemmet samt vårdnad om och underhåll till barn. Båda parter åtnjöt allmän rättshjälp.

I.W. överklagade det interimistiska beslutet i Svea HovR med yrkande att beslutet skulle ändras i vissa avseenden.

HovR:n (hovrättslagmannen Lunning, hovrättsråden Palmér och Westberg, referent, samt adj led Hammendal) lämnade i beslut d 7 okt 1983 besvären utan bifall. HovR:n fastställde ersättning enligt rättshjälpslagen åt parternas biträden samt förpliktade I.W. att ersätta staten dess kostnad för H.W:s rättshjälp i HovR:n med 975 kr. H.W. berättigades att av staten återfå 975 kr.

HovR:n meddelade fullföljdshänvisning beträffande dess beslut om ersättning till biträdena och förklarade att talan ej fick föras mot HovR:ns beslut i övrigt.

I.W. anförde besvär och yrkade befrielse från återbetalningsskyldigheten för H.W:s rättshjälpskostnader i HovR:n. H.W. inkom med förklaring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Sandesjö, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: Enligt 15 kap 32 § GB och 20 kap 12 § FB får talan ej föras mot HovR:s beslut i vissa där angivna frågor, bl a om rätt för make att sitta kvar i hemmet samt vårdnad om och underhåll till barn. Har HovR i mål som rör sådan fråga meddelat beslut angående rättegångskostnad parterna emellan eller angående ersättning till statsverket för kostnad i anledning av motparts rättshjälp, får fullföljdsförbudet anses omfatta även sistnämnda beslut. HD avvisar därför I.W:s besvärstalan.

HD (JustR:n Mannerfelt, Sven Nyman, Vängby, referent, Gregow och Freyschuss) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Metadata

Domstol
Högsta Domstolen
Avgörandedatum
1984-04-16
Målnummer
Ö1568-83
Lagrum
15 kap. 32 § giftermålsbalken (1920:405)
20 kap. 12 § föräldrabalken (1949:381)
Rättsfall
NJA 1983 s. 819
Litteratur
Sökord
Fullföljdsförbud
Rättegångskostnader
Rättshjälp
Källa
Domstolsverket

Rättsfall som hänvisar till detta (5)

NJA 1986 s. 140: Förbuden i 15 kap 32 § GB och 20 kap 12 § FB att fullfölja talan mot HovR:s beslut avseende bl a interimistiskt förordnande om underhåll till make och barn har ansetts inte omfatta beslut varigenom...
NJA 1993 s. 389: Part har i enlighet med fullföljdsförbudet i 20 kap 12 § FB ansetts inte få överklaga HovR:s dom beträffande bl a underhållsbidrag, oaktat parten fört talan även mot ett i domen intaget beslut om...
NJA 1996 s. 441: Förbudet i 20 kap 12 § 1 st FB att överklaga HovR:s dom eller slutliga beslut i mål om underhåll har ansetts omfatta även beslut om upphörande av allmän rättshjälp och därav föranlett beslut om...
NJA 2006 s. 655: En ansökan om rättshjälp i en rättslig angelägenhet rörande klander av skiljedom får inte avslås med stöd av 9 § rättshjälpslagen (1996:1619) på den grunden att den rättssökande åtnjutit rättsskydd i...
NJA 2010 s. 330: Överklagandeförbudet i 54 kap. 7 § rättegångsbalken omfattar även beslut varigenom hovrätten vägrat prövningstillstånd.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation