lagen.nu

NJA 1981 s. 988

TR har enligt förordningen (1976:823) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i tvistemål m m översänt tredskodom till parterna. Eftersom åtgärden inte skett för delgivning har - även om den mot vilken tredskodomen givits genom åtgärden har fått kännedom om domen - ej fristen för ansökan om återvinning till följd därav börjat löpa. 33 kap 5 § och 44 kap 9 § RB, 19 § delgivningslagen (1970:428).

(Jfr 1979 s 481)

Stockholms TR meddelade d 2 okt 1979 utslag i lagsökningsmål mellan T.J., borgenär, och D.P., gäldenär. Sedan D.P. ansökt om återvinning satte TR:n ut målet till muntlig förberedelse d 17 jan 1980. T.J. inställde sig inte till förhandlingen, och på begäran av D.P. meddelade TR:n samma dag tredskodom, varigenom lagsökningsutslaget undanröjdes och T.J:s talan ogillades. I domen angavs att svaranden kunde söka återvinning hos TR:n inom en månad från den dag då domen delgavs honom samt att käranden, om han ville överklaga domen, skulle anmäla vad senast d 24 jan 1980 och inkomma med vadeinlaga senast d 7 febr 1980. Eftersom tredskodomen hade meddelats mot käranden skulle emellertid rätteligen ha angetts att denne kunde söka återvinning.

I skrift som inkom till HD d 8 aug 1980 ansökte T.J. om återställande av försutten tid för ansökan om återvinning av tredskodomen. Av ansökningen framgick bl a att T.J. hade lätt tredskodomen med posten från TR:n d 25 jan 1980, dvs dagen efter den då enligt fullföljdshänvisningen vad senast skulle ha anmälts, samt att han först d 24 april 1980 genom skrivelse från TR:n hade uppmärksammats på att fullföljdshänvisningen var felaktig.

HD avgjorde ärendet efter föredragning.

Föredraganden, Revsekr Brusewitz, hemställde i betänkande om följande beslut: T.J. har uppgivit, att han d 25 jan 1980 från TR:n mottagit ett exemplar av tredskodomen med posten. Uppenbarligen har översändandet skett enligt 1 § 1 st förordningen (1976:823) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i tvistemål m m; på TR:ns dagboksblad har angivits att tredskodomen d 24 jan 1980 expedierats till såväl käranden som svaranden. Eftersom översändandet sålunda inte skett för delgivning har - även om T.J. genom åtgärden lätt kännedom om tredskodomen - ej den i 44 kap 9 § RB angivna fristen för ansökan om återvinning till följd därav börjat löpa (jfr NJA 1979 s 481). Utredningen ger inte vid handen att tredskodomen delgivits T.J. genom D.P:s försorg utan T.J:s uppgifter och omständigheterna i övrigt talar tvärtom mot att så skett. Möjligheten att söka återvinning av tredskodomen torde sålunda alltjämt stå öppen för T.J.. På grund härav lämnar HD hans ansökan om återställande av försutten tid utan bifall.

HD (JustR:n Hult, Erik Nyman, Knutsson, Vängby, referent, och Heuman) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Metadata

Domstol
Högsta Domstolen
Avgörandedatum
1981-10-22
Målnummer
Ö1024-80
Lagrum
33 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740)
44 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740)
19 § delgivningslagen (1970:428)
Rättsfall
NJA 1979 s. 481
Litteratur
Sökord
Underrättelse
Tredskodom
Delgivning
Frist
Återvinning
Källa
Domstolsverket

Rättsfall som hänvisar till detta (6)

NJA 1982 s. 188: I mål mellan A och B, vari part beviljats allmän rättshjälp, meddelade TR tredskodom mot B. A översände ett exemplar av tredskodomen till B för delgivning. Vid senare tidpunkt delgavs B tredskodomen...
NJA 1986 s. 537: När i mål om utmätning tredje man förelagts enligt 4 kap 20 § UB att väcka talan inom en månad från delgivning av föreläggandet men delgivning inte skett har fristen, då tredje man likväl väckt...
NJA 2014 s. 996: En arvinge får del av ett testamente på sådant sätt att klanderfristen börjar löpa endast om det klart framgår att testamentstagarens syfte är att delge testamentet. Så har inte ansetts vara fallet...
RH 1995:13: Om en tingsrätt utan begäran från part ombesörjer delgivning av en tredskodom, har återvinningsfristen inte räknats från dagen för den delgivningen.
RH 1998:41: När tingsrätt ombesörjt delgivning av tredskodom genom stämningsman har svaranden ansetts delgiven tredskodomen, till följd varav återvinningsfristen börjat löpa, oavsett om käranden begärt att...
RH 1999:99: Ett testamente har översänts till en arvinge tillsammans med en begäran om arvingens ställningstagande i syfte bl.a. att delgivningen av testamentet skulle äga rum. Fristen för klandertalan har...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation