lagen.nu

NJA 1981 s. 533

Barnavårdsnämnd har ansetts ej äga föra talan såsom part i sådant vårdnadsärende som avses i 6 kap 10 § 2 st FB.

I skrivelse till Åmåls TR anmälde sociala centralnämnden i Bengtsfors kommun att G.M. från Bengtsfors hade avlidit och efterlämnat bl a sonen R., född d 28 nov 1975, samt att denne saknade vårdnadshavare och förmyndare. I ärendet upplystes att G.A., som sammanbodde med G.M. vid hennes död, var fader till R.. Sociala centralnämnden förordade i avgivet yttrande att vårdnaden om R. anförtroddes åt en särskilt förordnad förmyndare. G.A. förklarade att han önskade få vårdnaden om sonen. TR:n förordnade i beslut d 2 maj 1980 att vårdnaden om R. skulle handhas av en särskilt förordnad förmyndare.

G.A. överklagade beslutet i HovR:n för Västra Sverige och yrkade att bli tillerkänd vårdnaden om R.. Sociala centralnämnden bestred ändring. I beslut d 9 sept 1980 upphävde HovR:n TR:ns beslut och förordnade G.A. att utöva vårdnaden om R.. Vad sålunda bestämts skulle gälla även för tiden intill dess HovR:ns beslut vann laga kraft.

Sociala centralnämnden anförde i HD besvär över HovR:ns beslut.

Föredraganden, RevSekr Westerberg, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: Målet gäller förordnande av vårdnadshavare enligt 6 kap 10 § 2 st FB. HD har tidigare i ett sådant vårdnadsärende, i vilket vederbörande sociala centralnämnd jämte annan hade fullföljt talan, under hänvisning till prop 1978/79:12 s 176, 399, 410 och 421 f funnit barnavårdsnämnd inte äga föra talan som part i ett ärende av detta slag samt därför avvisat centralnämndens fullföljda talan (beslut i protokoll d 10 juli 1979 i mål nr Ö 563/ 79).

I enlighet med angivna ställningstagande kan sociala centralnämnden i nu föreliggande fall ej anses äga föra talan som part. HD avvisar därför den av nämnden fullföljda talan.

HD (JustR:n Hesser, Mannerfelt, Erik Nyman, Ehrner och Rydin, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Metadata

Domstol
Högsta Domstolen
Avgörandedatum
1981-04-14
Målnummer
Ö1202-80
Lagrum
6 kap. 10 § 2 st. föräldrabalken (1949:381)
Litteratur
Sökord
Barnavårdsnämnd
Talerätt
Vårdnad
Källa
Domstolsverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation