lagen.nu

MÖD 2015:21

Avvisande av anslutningsöverklagande-----Sedan ena parten i ett fastighetsbildningsmål överklagat en dom från mark- och miljödomstolen till Mark- och miljööverdomstolen har motparterna i målet, efter överklagandetidens utgång, överklagat domen i en handling rubricerad ”Anslutningsöverklagande”. På handlingen har mark- och miljödomstolen gjort en anteckning om att överklagandet gjorts i rätt tid. Mark- och miljööverdomstolen avvisade överklagandet och anförde följande. Någon möjlighet att anslutningsöverklaga finns inte eftersom det är lagen (1996:242) om domstolsärenden som tillämpas i målet. Att mark- och miljödomstolen har gjort en rättidsprövning och funnit att överklagandet gjorts i rätt tid kan inte heller medföra att en möjlighet att anslutningsöverklaga har tillskapats.

RÄTTENHovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Cecilia Undén samt hovrättsråden Gösta Ihrfelt, referent, och Åsa Marklund Andersson (deltar inte i beslutet om prövningstillstånd)

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRAREFöredraganden Lisa Forsberg

KLAGANDE OCH MOTPARTB F

Ombud: L A

KLAGANDE OCH MOTPARTER1. M M2. U M

Ombud för 1 och 2: M E K

SAKENFastighetsreglering berörande fastigheterna X och Y i Östersunds kommun; nu fråga om prövningstillstånd m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEÖstersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-17 i mål nr F 1710-13

__________________

B F har överklagat mark- och miljödomstolens dom varefter M M och U M har anslutningsöverklagat.

Målet föredras och Mark- och miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2015-05-20)

1. Mark- och miljööverdomstolen avvisar M M och U M överklagande.

2. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

Skälen för beslutet

M M och U M överklagande har rubricerats som ett anslutningsöverklagande. Någon möjlighet att anslutningsöverklaga finns dock inte eftersom det är lagen (1996:242) om domstolsärenden som tillämpas i målet. Att mark- och miljödomstolen har gjort en rättidsprövning och funnit att överklagandet gjorts i rätt tid kan inte heller medföra att en möjlighet att anslutningsöverklaga har tillskapats (jfr. RH 1995:130). M M och U M överklagande ska därför avvisas.

Det överklagade avgörandet får prövas av Mark- och miljööverdomstolen bara om Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd.

Prövningstillstånd ska ges om

- det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till,

- det inte går att bedöma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till utan att prövningstillstånd ges,

- det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol, eller

- det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall.

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Lisa Forsberg Protokollet uppvisat/

Metadata

Domstol
Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum
2015-05-20
Målnummer
F2133-15
Lagrum
5 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Rättsfall
RH 1995:130
Litteratur
Sökord
Anslutningsöverklagande
Källa
Domstolsverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation