lagen.nu

MÖD 2013:43

Avvisning av överklagande-----Efter det att grannar (ej rågrannar) överklagat ett bygglovsbeslut avvisade länsstyrelsen överklagandet. Mark- och miljödomstolen undanröjde beslutet och visade målet åter till länsstyrelsen för ny handläggning, eftersom domstolen ansåg att grannarna hade rätt att överklaga. Bygglovssökande överklagade till Mark- och miljööverdomstolen som har avvisat överklagandet. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att mark- och miljödomstolens dom, trots den lämnade fullföljdshänvisningen, inte innehållit avgörande av någon fråga som inverkar på målets utgång och därför inte fick överklagas.

RÄTTEN

Hovrättsråden Ulla Bergendal, Håkan Åberg och Vibeke Sylten, referent, samt tekniska rådet Maria Lotz

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Hovrättsfiskalen Anna Lindvall

KLAGANDE

H.W.

Ombud: Advokat M.W.

MOTPARTER

1. P-O.J.

2. S.S.

3. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun134 81 Gustavsberg

SAKEN

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten X i Värmdö kommun; nu fråga om avvisning av överklagande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-14 i mål nr P 2012-13

_____________

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 14 mars 2013 att avvisa P-O.J:s och S.S:s överklagande av Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens i Värmdö kommun beslut om bygglov. Mark- och miljödomstolen undanröjde beslutet och återförvisade målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. H.W:s har nu överklagat mark- och miljödomstolens dom.

Målet föredras och Mark- och miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2013-10-07)

Mark- och miljööverdomstolen avvisar H.W. överklagande.

Skäl

Av 5 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar framgår att lagen (1996:242) om domstolsärenden (ÄL) är tillämplig i mål som har överklagats till mark- och miljödomstol. Enligt 37 § andra stycket ÄL får ett beslut genom vilket ärendet återförvisas till en förvaltningsmyndighet överklagas endast om beslutet innefattar avgörande av någon fråga som inverkar på målets utgång. Mark- och miljödomstolens dom innehåller inte avgörande av någon fråga som inverkar på målets utgång. Mark- och miljödomstolens avgörande får därför, trots den lämnade fullföljdshänvisningen, inte överklagas. H.W. överklagande ska alltså avvisas.

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen om mark- och miljödomstolar (2010:921) inte överklagas.

Anna Lindvall

Protokollet uppvisat/

Metadata

Domstol
Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum
2013-10-07
Målnummer
P5484-13
Lagrum
5 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
37 § andra sycket lagen (1996:242) om domstolsärenden
Litteratur
Sökord
Klagorätt
Överklagbarhet
Källa
Domstolsverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation