lagen.nu

MÖD 2000:1

Utrivning av pråm i hamn-----Pråm har ansetts vara vattenföretag enligt vattenlagen och Miljööverdomstolen förpliktigade ägaren att riva ut den.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingrätts, miljödomstolen, dom 1999-04-23, i mål nr M 190-99,

se bilaga A

KLAGANDE

LS Karlsson Fastigheter Aktiebolag, 556459-5113, Adolf Edelsvärdsgatan 12, 414 51 GÖTEBORG

Ombud

Advokaten BL

MOTPART

Göteborgs Hamn Aktiebolag, 556008-2553, 403 38 GÖTEBORG

Ombud

Advokaten TN

SAKEN

Utrivning av pråm inom vattenområde tillhörande fastigheten Göteborg Rödjan 727:11, Göteborgs kommun, Västra Götalands län

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Med ändring av den överklagade domen förpliktar Miljööverdomstolen Göteborgs Hamn Aktiebolag att på egen bekostnad utriva den inom fastigheten Göteborg Rödjan 727:11 vid kajanläggningen genom vajrar och landgång förtöjda pråmen.

2. Göteborgs Hamn Aktiebolag skall till LS Karlsson Fastigheter Aktiebolag utge ersättning för rättegångskostnader i målet med trettioniotusen- åttahundrafemtio (39 850) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag till dess betalning sker.

_________________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

LS Karlsson Fastigheter Aktiebolag (Fastighetsbolaget) har yrkat bifall till sin talan vid tingsrätten och befrielse från skyldigheten att ersätta Göteborgs Hamn Aktiebolag (Hamnen) för dess rättegångskostnader vid miljödomstolen.

Hamnen har bestritt ändring. arterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Miljööverdomstolen.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Eftersom målet har inletts före miljöbalkens ikraftträdande den 1 januari 1999, skall reglerna i vattenlagen (1983:291) tillämpas, utom såvitt avser förfarandet.

Miljööverdomstolen har med stöd av 23 kap. 6 § första stycket första meningen miljöbalken avgjort målet utan huvudförhandling.

Parterna har här åberopat samma omständigheter och samma utredning som vid miljödomstolen.

Frågan i målet gäller om pråmen - där den nu ligger - utgör ett tillståndspliktigt vattenföretag enligt 1 kap. 3 § vattenlagen.

Som miljödomstolen redovisat framgår av förarbetena till 1983 års vattenlag att anläggande av flytbryggor är att hänföra till vattenföretag (prop. 1981/82:130 s. 394). Som miljödomstolen konstaterat saknas det betydelse för prövningen om anläggningen är förankrad eller förtöjd vid någon annan anläggning. Bedömningen av anläggningens karaktär av vattenbyggnadsföretag bör göras utifrån dess huvudsakliga användningssätt och syftet med anläggningen.

I målet är ostridigt att pråmen, som är förankrad genom vajrar och landgång till kajen huvudsakligen används som en förlängning av kajplats 551. Fartyg lägger till vid pråmen, lastar och lossar. Mot den bakgrunden finner Miljööverdomstolen att pråmen närmast är att betrakta som en utvidgning av kajplatsen och att den därmed och med hänsyn till sin omgivningspåverkan utgör ett tillståndspliktigt vattenföretag. Att pråmen vid enstaka tillfällen används för andra ändamål i hamnen och då flyttas, ändrar inte denna bedömning.

Hamnen har inte ansökt om tillstånd för anläggningen och Fastighetsbolagets yrkande skall på grund härav bifallas.

Vid denna utgång skall Hamnen utge ersättning för Fastighetsbolagets rättegångskostnader i målet. Miljööverdomstolen finner yrkade belopp skäliga. Eftersom Fastighetsbolaget får förutsättas vara mervärdesskattepliktigt, finns möjligheter för bolaget att kvitta in- mot utgående mervärdesskatt. Mervärdesskatten utgör därför inte en reell kostnad för bolaget och ersättning skall inte utgå för denna.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2000-02-14

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsrådet Rolf Lundmark, miljörådet Rolf Svedberg och hovrättsassessorn Anna Förander, referent. Enhälligt.

Metadata

Domstol
Miljööverdomstolen
Avgörandedatum
2000-01-10
Målnummer
M4112-99
Lagrum
1 kap. 3 § vattenlagen (1983:291)
Litteratur
Sökord
Vattenverksamhet
Utrivning
Göteborg
Källa
Domstolsverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation