lagen.nu

MÖD 1999:4

Prövningsavgift vid tillståndsansökan-----Talan mot beslut om prövningsavgift får inte föras särskilt. Omprövning av avgiften kan däremot ske i samband med handläggningens avslutande.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts, miljödomstolen, beslut 1999-07-19 i mål nr M 404-99, se bilaga A

KLAGANDE

Vindkompaniet i Hemse Aktiebolag Box 21, 620 12 HEMSE

Ombud

SN

SAKEN

Prövningsavgift vid tillståndsansökan enligt miljöbalken.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS BESLUT

Miljööverdomstolen avvisar Vindkompaniet i Hemse AB:s överklagande.

______________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN M.M.

Vindkompaniet i Hemse AB (bolaget) har yrkat att prövningsavgiften för den del av företaget som avser vattenverksamhet nedsättes till 10 000 kr.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS SKÄL

I 9 kap. 6 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken stadgas bl.a. att bestämmelser om överklagande av beslut enligt förordningen finns i 23 kap. 1 § miljöbalken.

Av 23 kap. 1 § miljöbalken samt 49 kap. 3 och 5 §§ rättegångsbalken följer att särskild talan mot miljödomstolens beslut om prövningsavgift inte är tillåten.

Utan avseende på den av miljödomstolen lämnade föreskriften att beslutet får överklagas skall därför bolagets överklagande avvisas.

Miljööverdomstolen vill här erinra om möjligheten till omprövning av avgiften i samband med handläggningens avslutande (se 9 kap. 3 § andra stycket förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken).

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 1999-12-27.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsrådet Rolf Lundmark, referent, miljörådet Anna-Lena Rosengardten och kammarrättsassessorn Johan Svensson. Enhälligt.

Metadata

Domstol
Miljööverdomstolen
Avgörandedatum
1999-11-30
Målnummer
M6183-99
Lagrum
23 kap. 1 § och 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808)
9 kap. 3 § 2 st. och 6 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
49 kap. 3 § och 5 § rättegångsbalken (1942:740)
Litteratur
Källa
Domstolsverket

Rättsfall som hänvisar till detta (1)

MÖD 2000:57: Prövningsavgift vid tillståndsansökan för vattenverksamhet----- Prövningsavgiften för en bro ska beräknas utifrån det tillståndssökta projektet i sin helhet. Avgiften har emellertid jämkats med...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation