lagen.nu

Yttrandefrihetsgrundlagen

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Se SFS/1991:1469

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Yttrandefrihetsgrundlagen finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (7)

NJA 2002 s. 583: Kopior av videogram har efter annonsering successivt framställts och tillhandahållits efter hand som beställningar inkommit. Fråga om yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig på förfarandet. 1 kap. 10...
NJA 2003 s. 31: Fråga om ett sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen av innehåll i ett register för automatisk databehandling kan utgöra en spridning i form av ett radioprogram...
NJA 2004 s. 574: Fråga om ansvar enligt yttrandefrihetsgrundlagen för innehållet på en webbplats.
NJA 2005 s. 884: Uppgifter som påstås utgöra förtalsbrott har lämnats av programledare och medverkande i direktsänt televisionsprogram som, efter att via kommunikationssatellit ha sänts till programföretaget i...
NJA 2007 s. 309: Tidningsartiklar som ingått i en databastjänst har ansetts ha tillhandahållits allmänheten av tidningens redaktion och därigenom vara omfattade av den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § första stycket...
NJA 2013 s. 945: Yttrandefrihetsmål (skadeståndsanspråk). Utgivaren av en grundlagsskyddad databas ansvarar för yttrandefrihetsbrott i databasen även i fråga om information som har lagts in i databasen innan...
NJA 2014 s. 128: Information som tillförs av en utomstående användare i anslutning till en grundlagsskyddad databas kan utgöra en egen databas i yttrandefrihetsgrundlagens mening.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation