lagen.nu

Yttrandefrihet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Enligt 2 kap 1 § regeringsformen (1974:152) har varje medborgare rätt att i tal, skrift eller bild meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter och känslor. Rättigheten gäller även för utländska medborgare.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Yttrandefrihet finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (27)

AD 2003 nr 51: Fråga om en kommun haft grund för att skilja en hälsovårdsinspektör från anställningen. Hälsovårdsinspektören avskedades sedan han gjort mot kommunens miljöförvaltning riktade anmälningar till...
AD 2007 nr 20: Fråga om det förelegat grund för avskedande alternativt saklig grund för uppsägning av en polis på grund av innehållet i två e-postmeddelanden som polisen skickat till företrädare för Malmö stad....
AD 2011 nr 15: En undersköterska anställd vid ett sjukhus, med placering på dess intensivvårdsavdelning, har i media framfört påståenden om att det vid sjukhuset förekom en främlingsfientlig kultur. Undersköterskan...
AD 2011 nr 74: En polisinspektör får inte avskedas för att han använt sin grundlagsskyddade yttrandefrihet genom att blogga bl.a. om polisen på fritiden.Polisinspektören får inte ersättning för inkomstförlust vid...
AD 2016 nr 54: Fråga om en arbetsgivares yttranden vid ett personalmöte utgjort en föreningsrättskränkande åtgärd.
AD 2017 nr 23: En blivande barnmorska sökte arbete på olika kvinnokliniker inom en region. Vid ansökningstillfällena upplyste barnmorskan arbetsgivaren om att hon inte kan vara med och utföra aborter på grund av...
MD 2005:11: Ett spel, som funnits på en webbplats och som handlat om en jämförelse mellan ekologisk odling och konventionell odling har ansetts utgöra kommersiell marknadsföring mot vilken ingripande kunnat ske...
MD 2005:18: Uttalanden på en hemsida med varningar för en viss produkt har bedömts vara främst opinionsbildande och sakna kommersiellt syfte. Marknadsföringslagen har därför inte ansetts tillämplig. Talan har...
MD 2007:31: Ett bolags användning av begreppet "koldioxidfri" på Internet har inte ansetts vara av utpräglat kommersiell natur. Ett ingripande med stöd av marknadsföringslagen har därför inte kunnat ske.
NJA 1985 s. 893: Intrång i författares upphovsrätt har skett genom kulturpolitisk artikel i daglig tidning. Fråga om begränsning av ansvaret för detta intrång till f ö för motstående yttrandefrihetsintresse.
NJA 1987 s. 285: Mål om yttrandefrihet. I ett TV-program av betydande allmänintresse gjordes i en direktsänd intervju med A vissa uttalanden om två polismän, som A i början av intervjun angav namnet på. Uttalandena...
NJA 1987 s. 285: Mål om yttrandefrihet. I ett TV-program av betydande allmänintresse gjordes i en direktsänd intervju med A vissa uttalanden om två polismän, som A i början av intervjun angav namnet på. Uttalandena...
NJA 1998 s. 817: En norsk medborgare, som haft i uppdrag att tjänstgöra som sälfångstinspektör i Norge, har av norsk domstol förpliktats att utge skadestånd till ett antal norska säljägare för att han fällt...
NJA 2000 s. 355: En föreläsning vid ett universitet har spelats in på videogram för offentliggörande. Uttalanden vid föreläsningen som bedömts innefatta hets mot folkgrupp har inte ansetts åtnjuta meddelarskydd...
NJA 2001 s. 445: När redaktion för svensk periodisk skrift tillhandahållit information via Internet, har yttrandefrihetsgrundlagens ansvarighetsregler ansetts tillämpliga oberoende av att informationen förmedlats...
NJA 2002 s. 314: Ett i Sverige producerat televisionsprogram har via kommunikationssatellit direktsänts till ett programföretag i London och därifrån länkats upp till en direktsändande satellit, varifrån sändningen...
NJA 2005 s. 805: I en predikan har gjorts nedsättande uttalanden om homosexuella. Åtal för hets mot folkgrupp har ogillats med hänvisning till Europakonventionens artiklar 9 och 10.
NJA 2006 s. 467: Ett flygblad som spritts i en skola har innehållit uttalanden om homosexuella. Fråga om spridningen är att bedöma som hets mot folkgrupp. (Jfr NJA 2005 s. 805.)
NJA 2012 s. 342: Sedan en meddelare lämnat uppgifter som har publicerats i en tidningsartikel, har hans identitet röjts i en senare artikel i samma tidning. Tidningens utgivare har åtalats för brott mot...
NJA 2012 s. 400: Innehav av mangateckningar med ett barnpornografiskt innehåll men icke verklighetstrogna bilder har, med hänvisning till yttrandefriheten och informationsfriheten i regeringsformen, ansetts inte vara...
RH 1994:14: I ett TV-program har påståtts att en läkare av kollegor kallats för kvackare. För detta yttrande och andra uttalanden av delvis samma innebörd har programutgivaren fällts till ansvar för...
RH 1997:47: Det i lagen (1947:164) om förbud mot politiska uniformer stadgade förbudet om bärande av uniform eller liknande klädedräkt, som tjänar att utmärka bärarens politiska meningsriktning m.m. har vid...
RH 2002:40: Omständigheten att skriften "Judefrågan" publicerats år 1936 har ansetts sakna betydelse för den straffrättsliga bedömningen vid ny publicering år 2000.
RH 2004:51: Hemsida på Internet med personuppgifter. Överträdelse av personuppgiftslagens bestämmelser om anmälningsskyldighet och förbud mot behandling av känsliga personuppgifter utan uttryckligt samtycke har...
RH 2013:4: Vid en Greenpeace-aktion mot Forsmarks kärnkraftverk har ett antal aktivister tagit sig in på det s.k. skyddsområdet medan andra har befunnit sig utanför avspärrningarna. Frågan om de senare har...
RH 2015:29: Hyresnämndsmål. Frågan om en hyresgäst åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas då han inte, trotsanmodan, inom utsatt tid monterat ner en...
RH 2017:14: Hets mot folkgrupp. I ett inlägg på ett politiskt partis lokalafacebook-sida publicerades ett inlägg som uttryckte missaktning av muslimer som grupp. Tingsrätten ansåg att inlägget, mot bakgrund av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation