lagen.nu

Vindkraftverk

Ingen har skrivit en beskrivning av "Vindkraftverk" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Vindkraftverk finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (7)

MÖD 2003:18: En kommuns rätt att överklaga-----Ett länsstyrelsebeslut i ett samrådsärende enligt 12 kap. 6 § miljöbalken överklagades av en kommun. Överklagandet avvisades av miljödomstolen. Miljööverdomstolen...
MÖD 2006:8: Buller från vindkraftpark-----De klagande hade yrkat att som villkor för verksamheten skulle utöver angivna 40 dB(A) anges att bullret för planlagt fritidsområde inte fick överstiga 35 dB(A)....
MÖD 2009:32: Tillstånd till vindkraftsanläggning ----- Frågor om betydelsen av a) ett under handläggningen hos tillståndsmyndigheterna ändrat politiskt ställningstagande i en översiktsplan, b) att verksamheten...
MÖD 2011:41: Tillståndsprövning av ansökningar om uppförande av gruppstation för vindkraft-----Då två olika verksamhetsutövare var för sig ansökt om tillstånd för uppförande av vindkraftverk inom samma...
MÖD 2013:7: Avvisad ansökan om tillstånd till uppförande av vindkraftverk m.m. inom område med förordnande om landskapsbildsskydd---- Ett vindkraftverk skulle uppföras i ett område som omfattas av ett...
MÖD 2015:15: Bygglov för uppförande av vindkraftverk-----Område som i kommunens översiktsplan har avsatts som strövområde (friluftsområde) har inte ansetts lämpligt för vindkraft trots att området i ett tidigare...
MÖD 2017:20: Uppförande och drift av vindkraftanläggning ----- Frågan om ett antal vindkraftverk på ett visst område innebar påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövård med hänsyn till vindkraftverkens...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation