lagen.nu

Vindkraft

Ingen har skrivit en beskrivning av "Vindkraft" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Vindkraft finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (9)

MÖD 2005:33: Talerätt i mål om tillstånd till vindkraftsanläggning-----Länsstyrelsen lämnade ett bolag tillstånd enligt miljöbalken att driva en gruppstation med 3-5 vindkraftverk med en sammanlagd uteffekt av...
MÖD 2009:4: Tillstånd till gruppstation med vindkraftverk ----- Fråga om betydelse för prövningen av att lokaliseringen av en gruppstation med vindkraftverk stred mot en av kommunen antagen vindkraftspolicy, men...
MÖD 2010:38: Etablering av 30 vindkraftverk-----Ett bolag ansökte om tillstånd att uppföra och driva en vindkraftanläggning om 30 vindkraftverk på ett lågfjällsområde som utpekats som riksintresse för rennäringen...
MÖD 2012:8: Överlämnande till regeringen för prövning av ansökan om bygglov ----- Frågan om bygglov för vindkraftverk inom ett område där Försvarsmakten motsatt sig etablering är en sådan fråga av särskild...
MÖD 2013:13: Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av vindkraftverk----- Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen hade meddelat tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av 12...
MÖD 2013:33: Bygglov för utbyte av vindkraftverk ----- Fråga om den utredning som låg till grund för ansökan om bygglov varit tillräcklig för den avvägning mellan olika intressen som ska göras vid bedömningen av...
MÖD 2014:34: Tillstånd till vindkraftverksamhet-----Mark- och miljödomstolen har i ett mål om vindkraft beslutat att som ett villkor avseende buller föreskriva att vindkraftverken inte får placeras närmare något...
MÖD 2014:36: Bullervillkor för vindkraftverk-----Den omständigheten att kommunen efter mark- och miljödomstolens dom återtagit sin tillstyrkan till en vindkraftetablering har inte ansetts kunna beaktas i Mark-...
MÖD 2016:19: Kommunal tillstyrkan avseende ansökan om tillstånd till anläggning för vindkraft ----- Mark- och miljööverdomstolen har i målet prövat om en kommuns tillstyrkande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken har...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation