lagen.nu

Vilseledande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Vilseledande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (39)

MD 2006:11: Ett bolags påståenden och framställningar i sin marknadsföring på sin webbplats om ett eget utvecklat publiceringsverktyg för blädderbara tidningar på Internet har med hänsyn till ett bakomliggande...
MD 2006:24: En lokal mäklarfirma har vid marknadsföring av fastighetsmäklartjänster bl.a. i annonser och på storbildstavlor på orten gjort flera påståenden med innebörd att presumtiva säljare av sina hus tjänar...
MD 2006:25: Ett bolag har tillställt ett antal potentiella annonsörer handlingar betecknade beställningar/bekräftelser och fakturor avseende annonsering i viss företagskatalog. Handlingarna har varit utformade...
MD 2007:19: Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon använt formuleringar som i sitt sammanhang ansetts utgöra jämförande reklam. Formuleringarna har ansetts ge intryck av att köp av billiga glasögon medför...
MD 2007:20: Ett bolags marknadsföring av ett branschregister har ansetts dels utgöra renommésnyltning, dels vilseleda om kommersiellt ursprung och om kännetecken.
MD 2007:32: Företrädare för ett bolag har vid muntlig marknadsföring av första hj älpen-tavlor påstått att nya regler kräver att första hjälpen-tavlor skall vara röda, att motpartens gröna första hjälpen-tavlor...
MD 2008:10: Ett bolag har vid marknadsföring av el använt sig av miljöargument, framförallt påståenden om koldioxidutsläpp och därvid direkt pekat ut bl.a. kärandebolaget. Marknadsföringen har ansetts...
MD 2008:17: Vid marknadsföring av hygienmadrasser har vart och ett av partsbolagen använt påståenden om produkternas egenskaper, bl.a. om ånggenomsläpplighet, följsamhet, komfort, säkerhet, hygien och ekonomi....
MD 2008:5: Ett företag har vid marknadsföring av telekatalog på Internet använt sig av benämningen "Gula / yrkesregister" på webbplats och i beställningsblankett. Företagets användning av benämningen "Gula /...
MD 2009:14: Ett telekommunikationsföretag har vid marknadsföring använt begreppet mobilt bredband och påstått att detta har "bäst täckning" och är "snabbt Internet". Då någon vedertagen definition av begreppet...
MD 2009:15: Bolags marknadsföring av lotter genom vissa påståenden i en annonstidning har bedömts strida mot 9 § marknadsföringslagen eftersom det inte tydligt framgått att det varit fråga om marknadsföring....
MD 2009:18: Ett telekommunikationsbolag har vid marknadsföring av telefonitjänst använt sig av begreppet "mobilt bredband" och påstått att tjänsten är "Sveriges bästa mobila bredband". Då någon vedertagen...
MD 2009:22: Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder handlingar betecknade orderbekräftelser och fakturor avseende annonsering i viss företagskatalog. Handlingarna har varit utformade på sådant sätt att...
MD 2009:24: Ett företag som tillhandahåller factoringtjänster har i två s.k. kundbrev gjort olika påståenden som ger intrycket av att ett konkurrerandfe företag förfar ohederligt. Breven har ansetts utgöra...
MD 2009:31: Ett bolags marknadsföring av företagskataloger och branschregister på Internet har ansetts utgöra vilseledande om kommersiellt ursprung samt om varumärken och kännetecken. Förbud har meddelats med...
MD 2009:36: Ett bolag har vid marknadsföring av företagskataloger och branschregister använt beteckningen e-niro och emphas vilka ansetts vara vilseledande om kommersiellt ursprung. Bolaget har vidare tillställt...
MD 2009:37: Ett bolag har vid marknadsföring av medietjänster gjort vissa påståenden om ett annat bolag med innebörd att detta bolag bedriver oseriös verksamhet samt skickar s.k. bluffakturor. Då det saknats fog...
MD 2009:5: Ett bolag har vid marknadsföring av byggnadsställningar utelämnat information om att det krävs en kompletterande beräkning av hållfastheten för att de marknadsförda byggnadsställningarna ska kunna...
MD 2009:7: Vid marknadsföring genom telefonförsäljning har ett bolag dels underlåtit att uppge vem som är avsändare av marknadsföringen, dels framfört felaktiga påståenden om bl.a. samröre med en konkurrent....
MD 2010:1: Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder handlingar betecknade orderbekräftelser och fakturor avseende annonsering i viss företagskatalog. Handlingarna har varit utformade på sådant sätt att...
MD 2010:16: Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder handlingar betecknade orderbekräftelser och fakturor avseende annonsering i viss företagskatalog. Handlingarna har varit utformade på sådant sätt att...
MD 2010:17: Ett bolag har bedrivit telefonförsäljning avseende införande av företags uppgifter i ett sökregister/företagskatalog och därvid uppgett sig representera ett annat bolag och dess sökregister. Det har...
MD 2010:18: Ett bolag har vid marknadsföring av bemanningstjänster använt påståendena "Vi har Nordens bästa avbytarbänk", "Vi har marknadens bästa garantier" och "Vi har den bästa servicen". Eftersom bolaget...
MD 2010:24: Ett bolag har vid marknadsföring av översättningstjänster påstått att det klarar att översätta till alla språk. Marknadsdomstolen har funnit att påståendet inte styrkts men att marknadsföringen med...
MD 2010:25: Ett bolag har bedrivit telefonförsäljning avseende införande av företags uppgifter i ett sökregister/företagskatalog och har därvid uppgett sig representera ett annat bolag och dess sökregister. Det...
MD 2010:27: Ett fläckborttagningsmedel som marknadsförts har inte ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat fläckborttagningsmedel enligt 14 § marknadsföringslagen, eftersom det inte visats att...
MD 2010:29: Ett företag har marknadsfört en chokladdragé i en förpackning som påståtts utgöra en vilseldande efterbildning av ett annat företags kända och särpräglade förpackning. Yrkandet om förbud mot...
MD 2010:8: Ett bolag har i en annonskampanj för en personbil använt påståendet "säkrast i världen". Påståendet har såsom obestyrkt ansetts vilseledande och otillbörligt enligt 8 och 10 §§ marknadsföringslagen....
MD 2011:20: Bolag har i marknadsföring av tandkräm påstått att dess tandkräm varit ensam på marknaden med att ge omedelbar effekt mot ilningar i tänderna. Då bolaget inte lyckats visa detta har påståendet...
MD 2011:25: Ett bolag har till annat bolags samarbetspartner och finansiär skickat e-postmeddelanden med påståenden om att sistnämnda bolag bl.a begår patentintrång samt att bolaget använt sig av konfidentiell...
MD 2013:17: Ett företag som säljer fönster och dörrar har i sin marknadsföring använt uttrycket "Bäst & Billigast", vilket även utgör del av företagets logotyp. Innebörden av uttrycket har ansetts vara ett...
MD 2013:8: En s.k. oberoende verkstadskedja har i sin marknadsföring gjort påståenden bl.a. av innebörd att den bara använder originaldelar, att de däri ingående verkstäderna kan serva alla bilar och att priset...
MD 2015:19: En näringsidkare som sålt elsaneringstjänster avsedda för bostäder och bilar har i sin marknadsföring bl.a. påstått att företagets tjänster "Reducerar / Eliminerar Strålning, magnetfält etc". Fråga...
MD 2016:7: En dekor som ett företag använt på sina taxibilar har ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av en dekor som Taxi Stockholm använder på sina taxibilar. Även fråga om förhållandet mellan 10 §...
MD 2016:9: Fråga om marknadsföring av förvaltnings/förmedlingstjänst av elavtal har varit vilseledande m.m.
NJA 1988 s. 518: Tilltalad, som dömts till fängelse och avgett nöjdförklaring, har sökt återställande av försutten tid för fullföljande av talan mot domen under åberopande av att han i samband med nöjdförklaringen...
NJA 1988 s. 692: Bedrägeri mot postgirot genom betalningsuppdrag utan täckning?
NJA 1992 s. 691: Ett aktiebolags registrerade aktiekapital har ökats genom apportemission. Åtal har väckts för svindleri på den grund att emissionsanmälan till Patent- och registreringsverket, vilken upptagit riktiga...
NJA 2001 s. 646: Fråga om vittne haft laga förfall att utebli från förhandling och därför skall undgå ett ersätta rättegångskostnad, när han fått vilseledande besked från den advokat vars huvudman påkallat förhöret...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation