lagen.nu

Verkställighet

Ingen har skrivit en beskrivning av "Verkställighet" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Verkställighet finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (50)

MIG 2006:5: Tillfälligt verkställighetshinder på grund av utdömt fängelsestraff medför inte att det inte är fråga om att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning enligt 10 kap. 1 § utlänningslagen...
MIG 2007:22: Rättssäkerhetsskäl talar för att förvarsfrågor, där det finns mer än en handläggande myndighet och den ena har ansvar för verkställigheten, skall handläggas av sistnämnda myndighet. - Ett beslut om...
MIG 2008:44: Synnerliga skäl för fortsatt förvar har ansetts föreligga trots att klaganden vid tidpunkten för Migrationsöverdomstolens prövning varit förvarstagen i två år och åtta månader.
MIG 2010:9: Rätt till offentligt biträde såvitt avser förvar kan föreligga för en utlänning som hållits i förvar sedan mer än tre dagar och det är fråga om verkställighet av ett beslut om överföring enligt...
MIG 2015:26: Ett beslut att utvisa en utlänning verkställs när han eller hon lämnar Sverige. Om utlänningen varit förvarstagen i samband med verkställighetsförfarandet upphävs beslutet om förvar de facto när...
MÖD 2016:8: Interimistiskt beslut -----Sedan närboende anmält klagomål till kommunen på en verksamhet har nämnden beslutat om försiktighetsmått. De närboende klagade till länsstyrelsen och yrkade samtidigt på...
MÖD 2017:9: Inhibition av bygglovsbeslut ----- Mark- och miljödomstolen hade avvisat yrkande om inhibition av ett bygglovsbeslut eftersom startbesked inte hade getts och att bygglovsbeslutet därmed inte var...
NJA 1981 s. 1134: Besvär över domvilla avseende TR:s beslut under rättegången, enligt vilket verkställighet av lagsökningsutslag inhiberats, har upptagits till prövning av HD.
NJA 1981 s. 409: I mål om verkställighet av lagsökningsutslag, varigenom hyresgäst ålagts att avflytta på grund av att hyresrätten förverkats, invänder hyresgästen att nytt hyresförhållande uppkommit mellan parterna....
NJA 1981 s. 439: Resningsärende. Sedan finländsk domstol genom två särskilda domar dömt samma tilltalad till fängelse straff, förordnade den svenska kriminalvårdsstyrelsen att påföljderna skulle verkställas här i...
NJA 1983 s. 610: X, som dömts till fängelse åtta månader, har varit anhållen och häktad under så lång tid att han, om i stället verkställighet ägt rum, skulle ha villkorligt frigivits (26 kap 6 § BrB i dess lydelse...
NJA 1983 s. 814: Kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd enligt bestämmelserna i 15 kap RB har ansetts kunna meddelas även i fråga om anspråk som skall prövas av utländsk domstol, om domstolens avgörande får verkställas...
NJA 1984 s. 244: Till verkställande av ett beslut om betalningssäkring omhändertog kronofogdemyndigheten bl a vissa kontanter som förvarades i ett bankfack. Bankfacket förhyrdes av en kvinna med vilken gäldenären...
NJA 1984 s. 25: Vid verkställighet här i riket enligt lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge, av finsk domstols utslag, i vilket...
NJA 1984 s. 477: Sedan makar i mål om äktenskapsskillnad träffat överenskommelse bl a om skyldighet för ena maken att betala underhållsbidrag till makarnas barn, innefattande att ändringar av bidragen enligt lagen...
NJA 1984 s. 559: Fråga huruvida tilltalad, som hölls i häkte på grund av fara för fortsatt brottslig verksamhet, borde försättas på fri fot därför att viss risk förelåg för att kvarhållande av honom i häkte skulle...
NJA 1985 s. 394: I besvär över domvilla avseende ett beslut av vägsamfällighet att upprätta debiteringslängd enligt 63 § lagen (1939:608) om enskilda vägar påstår klaganden att han felaktigt angetts som...
NJA 1986 s. 539: Sedan ett konkursbo sökt verkställighet av en dom, varigenom staten förpliktats att till konkursboet utge visst belopp såsom beviljat sysselsättningsstöd enligt kungörelsen (1970:180) om statligt...
NJA 1986 s. 690: Internationella rättsförhållanden. Lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet har ansetts tillämplig på dom angående underhållsskyldighet...
NJA 1989 s. 137: Anstånd med inbetalning av skatt, som beviljats av lokala skattemyndigheten med stöd av 49 § 1 mom uppbördslagen (1953:272), har ansetts skola medföra att beslut om utmätning som meddelats före...
NJA 1989 s. 382: Sedan den tilltalade återkallat fullföljd vadetalan mot en tingsrättsdom, varigenom han dömts till fängelse, har han i HD anfört besvär mot avskrivningsbeslutet. Beslutet att inhibera verkställighet...
NJA 1991 s. 188: Fråga i vad mån förvaltningsbeslut som har fattats med stöd av jordförvärvslagen (1979:230) kan omprövas eller sättas åt sidan i ett verkställighetsförfarande. Dessutom fråga huruvida muntligt förhör...
NJA 1991 s. 51: En TR har i mål om hävning av fastighetsköp förpliktat säljarna att till köparna betala tillbaka köpeskillingen mot återbekommande av fastigheten. Domen har innan den vunnit laga kraft ansetts kunna...
NJA 1992 s. 570: Sedan vattendomstol genom dom meddelat tillstånd till vissa arbeten har såväl sökanden som andra sakägare fullföljt talan mot domen, sökanden med yrkande att tillståndet skulle få tas i anspråk utan...
NJA 1992 s. 592: Sedan en svensk domstol förpliktat en man att utge underhållsbidrag till sina barn och barnen därefter hos en tysk domstol yrkat jämkning av underhållsbidragen på grund av ändrade förhållanden, har...
NJA 1992 s. 733: Fråga om förutsättningarna är uppfyllda för verkställighet här i landet av en utländsk skiljedom eller om avgörandet bör uppskjutas.
NJA 1993 s. 354: Särskild talan har inte ansetts tillåten mot beslut av vattenöverdomstolen att inhibera av vattendomstol meddelat verkställighetsförordnande.
NJA 1993 s. 356: Fråga, beträffande verkställighet av kvarstad för fordran, huruvida gäldenären hade rätt att få viss ianspråktagen egendom utbytt mot att säkerhet ställdes resp att ett kontantbelopp inbetalades.
NJA 1993 s. 99: Fråga om verkställighet enligt UB kan ske av dom av förvaltningsdomstol angående rätt till särskild omsorg enligt lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m fl.
NJA 1995 s. 495: Italiensk domstols beslut om att gäldenär tillhörig egendom skulle bli föremål för säkerhetsåtgärd ("sequestro giudiziario") har verkställts i Sverige med stöd av Luganokonventionen. Verkställigheten...
NJA 1995 s. 6: Fråga om prövningstillstånd i HovR. Italiensk domstol har förordnat om förvaltning av kvarstadsbelagd egendom. Fråga huruvida förordnandet enligt Luganokonventionen skulle verkställas av svensk...
NJA 1996 s. 143: Fråga om en svarande enligt 7 § 6 lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område har underkastat sig österrikisk domstols behörighet.
NJA 2000 s. 553: Häktning i mål om verkställighet av kvarstadsbeslut har ansetts inte kunna ske när kronofogdemyndighet gjort framställning därom efter utgången av den i 4 kap. 9 § utsökningsbalken angivna...
NJA 2007 s. 782: En ansökan om verkställighet av en tysk dom rörande laglottsanspråk har lämnats utan bifall. Det har ansetts att domen - trots skillnader mellan den tyska och den svenska laglottskonstruktionen -...
NJA 2007 s. 906: Rättegångskostnaderna i ett desert mål angående hinder mot verkställighet har fördelats enligt grunderna för 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken.
NJA 2008 s. 1113: Hovrätt till vilken beslut om tvångsförvaltning överklagats har i avsaknad av lagstöd inte ansetts kunna inhibera beslutet.
NJA 2008 s. 792: Fråga om verkställighet av stadfäst förlikning i mål om klander av bodelning.
NJA 2008 s. 873: I ärende om verkställighet i Sverige av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet mot barn uppkommer frågor om förutsättningarna för att kungörelsedelgivning skall godtas som delgivningsform...
NJA 2008 s. 910: Efter det att en hyresgäst genom lagakraftvunnet beslut ålagts att flytta från sin bostadslägenhet har hyresvärden väntat i mer än sex månader med att begära avhysning. Under denna tid har...
NJA 2010 s. 219: Hinder mot erkännande och verkställighet av en utländsk skiljedom har ansetts föreligga på den grunden att motparten inte i vederbörlig ordning underrättats om skiljeförfarandet.
NJA 2011 s. 475: En främmande stat har inte ansetts kunna åberopa immunitet mot verkställighet av en dom i fast egendom tillhörande den staten, eftersom fastigheten inte till betydande del användes för statens...
NJA 2011 s. 507: Svensk exekutionsbehörighet vid verkställighet av svensk dom om umgänge.
NJA 2013 s. 1084: En betalning till Kronofogdemyndigheten enligt 4 kap. 28 § utsökningsbalken medför inte att dröjsmålsränta slutar löpa.
NJA 2013 s. 413: Sedan Försäkringskassan beslutat om återkrav av utbetalad ersättning har en förvaltningsrätt, efter överklagande av den enskilde, angett vilket belopp som ska betalas tillbaka.-Om ett...
NJA 2013 s. 894: Vid återgång enligt 3 kap. 22 § utsökningsbalken av verkställighet ska bestämmelserna i 3 kap. 21 § tillämpas. Den ursprungliga borgenären kan därmed göra invändning om att återgångskravet är...
NJA 2014 s. 125: En ansökan om verkställighet av en utländsk skiljedom har avvisats när den har riktats mot någon annan än den som har varit part enligt skiljedomen.
NJA 2015 s. 527: Verkställighet av en dom på betalningsskyldighet som inte vunnit laga kraft. Domen innehöll räknefel som påverkade betalningsförpliktelsen. Sedan tingsrätten beslutat att felen inte kunde rättas med...
NJA 2017 s. 198: Verkställighetsförklaring avseende utländsk skiljedom. Att det ska röra sig om en dom enligt 53 § lagen om skiljeförfarande är en processförutsättning vars förhandenvaro ska prövas ex officio....
NJA 2017 s. 89: Verkställighet avdommed solidariskt betalningsansvar. Fråga om rätten till nedsatta medel hos Kronofogdemyndigheten, när det solidariska ansvaret efter överklaganden har sänkts för några av...
RH 2015:6: Tingsrättenförordnadei dom angående barns boende att förälder med ensam vårdnad om barnen skulle underteckna en fullmakt som skulle ge den andre föräldern rätt att få information rörande barnen från...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation