lagen.nu

Vattenmål

Ingen har skrivit en beskrivning av "Vattenmål" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (21)

MÖD 2000:17: Tillstånd för tunneldrivning ----- Tunneldrivning vid järnvägsbygge har inte ansetts vara tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, och inte heller följdföretag till vattenverksamhet för...
MÖD 2000:44: Grannes talerätt mot tillsynsmyndighets beslut att inte ingripa enligt vattenlagen-----Sakägare (granne) har rätt att överklaga beslut från tillsynsmyndighet om att inte ingripa mot vattenföretag som...
MÖD 2000:57: Prövningsavgift vid tillståndsansökan för vattenverksamhet----- Prövningsavgiften för en bro ska beräknas utifrån det tillståndssökta projektet i sin helhet. Avgiften har emellertid jämkats med...
MÖD 2000:7: Överklagande av beslut om ersättning för rättegångskostnader enligt miljöbalken-----Miljööverdomstolen har funnit att i mål enligt miljöbalken kan, i likhet med vad som gäller enligt...
MÖD 2009:37: Dammsäkerhetshöjande åtgärder på regleringsdamm ----- Då ansökan även avsåg en höjning av dämningsgränsen fann Miljööverdomstolen att det kunde bli aktuellt att föreskriva ökad minimitappning. Målet...
NJA 1987 s. 648: Vattenmål. Vid prövning av tillåtligheten att ha brygga vid strand till annans vattenområde har insynen från bryggan över bostadstomten på den fastighet till vilken vattenområdet hör ansetts utgöra...
NJA 1988 s. 478: I ansökningsmål enligt VL kom sökanden och motparter, som åtnjöt allmän rättshjälp, i samband med förlikning överens om att vardera parten skulle bära sin kostnad. Utan hinder Av denna...
NJA 1988 s. 684: Vattenmål. Genom vattenkraftsutbyggnadsföretag har intrång skett i kommunikationerna till och från vissa bostadshus, som medlemmar i sameby uppfört med stöd av 16 § rennäringslagen. Intrånget har...
NJA 1989 s. 529: Vattenmål. Fråga om förutvarande ägare till fastighet i visst fall är behörig att jämte nuvarande ägare föra talan om ersättning för skada på fastighetens fiske under innehavstiden.
NJA 1989 s. 581: Vattenmål. Fråga om tillåtligheten av ett minikraftverk i ett orört biflöde inom primärt rekreationsområde av riksintresse för det rörliga friluftslivet. 3 kap 1-4 §§ VL (1983:291).
NJA 1990 s. 296: Ett kraftbolag har genom tvångsförvärv tillgodogjort sig obetydliga men uppmätningsbara fallhöjder på andras fastigheter. Fråga om bestämmande av intrångsersättning sedan ersättningar tidigare hade...
NJA 1990 s. 667: Fullföljdsförbudet i 54 kap 6 § RB har ansetts ej tillämpligt på vattenöverdomstolens beslut om återförvisning av syneförrättning till förrättningsman.
NJA 1991 s. 28: Vattenmål. Sökanden i ett ansökningsmål enligt vattenlagen (1983:291) har förpliktats att ersätta kammarkollegiet såsom motpart i målet för arbete i rättegången vid vattendomstolen.
NJA 1991 s. 449: För talan i stämningsmål enligt 13 kap 14 § 1 VL (1983:291) har ansetts gälla kravet att den grundas på att erforderligt vattenrättsligt tillstånd saknas eller på att vattenanläggning uppförts i...
NJA 1991 s. 704: Bestämmelsen i 13 kap 17 § VL (1983:291) om att vattendomstol inte får pröva frågor om äganderätt till fastigheter eller om fastighetsindelningen har ej ansetts hindra att domstolen ingår i en...
NJA 1993 s. 331: Fråga om sökandens behörighet i mål enligt 2 kap 5 § 1 st 1 VL.
NJA 1993 s. 354: Särskild talan har inte ansetts tillåten mot beslut av vattenöverdomstolen att inhibera av vattendomstol meddelat verkställighetsförordnande.
NJA 1997 s. 684: Efter särskilt riklig nederbörd har osedvanligt stora vattenmängder släppts fram genom en damm för vattenreglering med översvämningsskador nedströms som följd. Dammägaren har inte ansetts böra...
NJA 2001 s. 279: Bestämmelserna i 16 kap. 13 § miljöbalken om rätt för en ideell förening att överklaga domar och beslut enligt balken har ansetts vara tillämpliga när Miljööverdomstolen har meddelat dom efter...
NJA 2012 s. 362: För att någon ska få bedriva vattenverksamhet krävs rådighet över vattnet där verksamheten ska bedrivas. Sådan rådighet är en förutsättning för att en ansökan om tillstånd till vattenverksamheten ska...
RH 1994:30: En kommun sökte vid vattendomstol tillstånd att anlägga en småbåtshamn. N, som arrenderade ett område i närheten av den planerade hamnen, motsatte sig företaget och yrkade av kommunen ersättning för...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation