lagen.nu

Varusmuggling

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

  1. OMDIRIGERING Smuggling

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Varusmuggling finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (55)

AD 2001 nr 12: Fråga om uppsägning av en stuveriarbetare som gjort sig skyldig till bl.a. ringa varusmuggling.
NJA 1981 s. 900: Grov oaktsamhet vid upprättande av tulldeklaration? 5 § 2 st lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.
NJA 1982 s. 825: Företrädare för speditionsföretag, som var ombud för en tullskyldig, har till tullmyndigheten lämnat tulldeklaration av seende visst gods. Fråga om oriktig uppgift i deklarationen lämnats av grov...
NJA 1983 s. 601: En fritidsbåt med besättning anlände från Bornholm till Mörbylånga hamn. Färden, vars slutmål var Finland, skulle närmast fortsätta genom Kalmarsund utmed svenska kusten upp till Stockholms skärgård....
NJA 1985 s. 281: Fråga om betydelsen av rättsvillfarelse i mål om ansvar för varusmuggling (I och II). Tillika fråga om påföljdseftergift enligt 33 kap 4§ 3 st BrB (II).
NJA 1985 s. 43: Ett aktiebolag med s k hemtagningstillstånd importerade gods, som var underkastat införselförbud, och dirigerade godset till ett annat företag, som bearbetade godset och återställde det till bolaget....
NJA 1985 s. 540: Resningsärende. Förverkandereglerna i 9 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling är inte tillämpliga vid brott mot 5 § i lagen.
NJA 1986 s. 533: Fråga i mål om åtal för varusmuggling avseende införsel av visst preparat som utgör läkemedel om innebörden av bestämmelsen i 8 § 4 mom läkemedelsförordningen (1962:701) att resande får införa...
NJA 1989 s. 78: Förverkande av olovligt införd moped enligt 9 § 1 st lagen (1960:418) om straff för varusmuggling har med hänsyn till omständigheterna ansetts uppenbart obilligt.
NJA 1991 s. 255: Straffmätning vid grov narkotikabrottslighet och grova varusmugglingsbrott, bestående i att en person såsom narkotikakurir vid flera tillfällen tagit befattning med stora mängder narkotika. Bl a...
NJA 1991 s. 332: En person med hemvist i Sverige, som har tagit befattning med ett narkotikaparti i Holland och gripits av holländsk polis vid gränsen mot Tyskland, har fällts till ansvar för grovt narkotikabrott....
NJA 1992 s. 235: Fråga om farlighetsgraden hos LSD och "Extacy" (MDMA) vid brottsrubricering och straffmätning i mål om narkotikabrott.
NJA 1993 s. 38: Försök till varusmuggling avseende knappt 1 hg cannabisharts har med hänsyn till tillvägagångssättet vid smugglingsförsöket ansetts icke kunna utgöra ringa brott.
NJA 1994 s. 65: Fråga om förverkande av egendom som en person sökt införa till Sverige utan att erlägga mervärdesskatt.
NJA 1995 s. 235: Adressaten till en från utlandet avsänd postförsändelse innehållande gåvor, vilka avsänts utan adressatens vetskap och tagits i beslag innan de nått denne, har inte ansetts vara ägaren till föremålen...
NJA 1995 s. 606: En åtalad gärning var vid begåendet straffbar som försök till varusmuggling men, om den hade begåtts vid tiden för lagföringen, inte straffbar i följd av ny tullagstiftning. På grund av...
NJA 1997 s. 622: Straffmätning vid försök till grov varusmuggling avseende 25 000 liter 96-procentig sprit.
NJA 1997 s. 776: Åklagare yrkade ansvar på en importör enligt varusmugglingslagen med påstående att denne uppsåtligen eller av grov oaktsamhet låtit lämna oriktiga uppgifter i tulldeklarationer. TR:n dömde importören...
NJA 2000 s. 307: Värdeförverkande enligt 9 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling har inte ansetts kunna ske hos den som enbart dömts för olovlig befattning med det insmugglade godset.
NJA 2000 s. 69: Villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst har ådömts för varusmugglingsbrott avseende spritdrycker.
NJA 2001 s. 214: Fråga om ansvar för brott mot lagen (1960:418) om straff för varusmuggling. Tillika fråga om värdeförverkande.
NJA 2001 s. 86: Fråga om påföljd för artbrottslighet (varusmugglingsbrott och narkotikabrott avseende kat) med ett straffvärde av fyra månader.
NJA 2003 s. 268: Fråga om ansvar för varusmuggling alternativt grov oaktsamhet vid införsel av skattepliktigt gods. Tillika fråga, vid omröstning till dom i brottmål, vilken mening som skulle anses lindrigast.
NJA 2005 s. 523: Vissa föremål som införts till landet och saluhållits här har ansetts omfattade av införselförbudet i 1 § förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål och...
RH 1993:48: Försök till varusmuggling avseende en tårgasspray har bedömts som icke ringa brott, och påföljden har bestämts till dagsböter.
RH 1993:49: Försök till varusmuggling avseende en tårgasspray har bedömts som icke ringa brott, och påföljden har bestämts till dagsböter.
RH 1993:50: Försök till varusmuggling avseende en tårgasspray har bedömts som icke ringa brott och påföljden har bestämts till dagsböter.
RH 1994:101: Narkotikabrott och försök till varusmuggling avseende 28,9 gram cannabisharts har med hänsyn till tillvägsgångssättet vid smugglingsförsöket ansetts icke kunna utgöra ringa brott.
RH 1995:148: Påföljden för smuggling av eldningsolja från Finland till Sverige, varvid staten undandragits skatter om drygt 168 000 kr, har med hänsyn till brottets art, bestämts till fängelse.
RH 1997:101: Varusmuggling avseende narkotika som avbröts då gärningsmannen togs ut för kontroll vid passage i blå gång i tullfilter har bedömts som försök och inte som fullbordat brott.
RH 1997:50: En person som i utlandet köpt ett läkemedel innehållande bromazepam, som är klassat som narkotika, har åtalats för narkotikabrott och försök till varusmuggling varvid han gjort gällande att han inte...
RH 1997:69: Vid gärningstillfället har införsel av alkohol som ej tillkännagetts för tullmyndigheten straffbelagts som varusmuggling. Gärningen har bedömts som brott mot privatinförsellagen då detta brott har...
RH 1997:90: Försök till varusmuggling avseende cigarretter, för vilka tull och avgifter skulle ha erlagts med tillsammans drygt 1,8 miljoner kr, har, med beaktande även av den förslagenhet med vilken brottet...
RH 1998:1: EG-domstolens dom i det s.k Franzénmålet har inte ansetts utgöra hinder mot att döma för varusmuggling och försök till sådant brott avseende större partier av spritdrycker.
RH 1998:105: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 1 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH...
RH 1998:106: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 2 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH...
RH 1998:107: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 3 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH...
RH 1998:108: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 4 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH...
RH 1998:109: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 5 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH...
RH 1998:110: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 6 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH...
RH 1998:111: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 7 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH...
RH 1998:112: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 8 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH...
RH 1998:113: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 9 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH...
RH 1998:114: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 10 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH...
RH 1998:115: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 11 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH...
RH 1998:116: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 12 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH...
RH 1998:117: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 13 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH...
RH 1998:118: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 14 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH...
RH 1998:119: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 15 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH...
RH 1998:120: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 16 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH...
RH 1998:121: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 17 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH...
RH 1998:122: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 18 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH...
RH 1998:123: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 19 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH...
RH 2000:98: Påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst för s.k. artbrottslighet med ett straffvärde motsvarande fängelse i fyra månader. Hovrätten har därvid beaktat bl.a. att det förflutit...
RH 2001:35: Fråga om det svenska sanktionssystemets förenlighet med EG-rätten med avseende på införsel av alkohol och tobak.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation