lagen.nu

VA-anläggning

Ingen har skrivit en beskrivning av "VA-anläggning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (5)

MÖD 2003:134: Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild avloppsanläggning----- Frågan i målet gällde om rättskraftregeln 24 kap. 1 § miljöbalken utgjorde hinder för tillståndsmyndigheten att meddela förbud...
NJA 1993 s. 700: En kommun har som huvudman för allmän va-anläggning beslutat att för vissa fastigheter inom va-anläggningens verksamhetsområde anta en särtaxa med förhöjd anläggningsavgift (I) resp att fastställa en...
NJA 1993 s. 764: Fråga om försäkringsgivares regressrätt enligt 25 § första stycket lagen om försäkringsavtal (1927:77) i fall där skadevållaren har strikt ansvar men detta inte följer av uttrycklig lag utan vilar på...
NJA 1997 s. 468: Innehavare av renvattenanläggning har ansetts bära strikt skadeståndsansvar för skador orsakade av vattenutsläpp från anläggningen.
NJA 1998 s. 37: En fastighet tillförsäkrades genom avtal år 1953 vattenleveranser från ett kommunalt vattenverk. Fråga om brukningsrätt för fastigheten uppkommit enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation