lagen.nu

Utvisning

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett beslut om att en utländsk medborgare måste lämna landet.

Utvisning ur Sverige kan ske om den utländske medborgaren saknar pass eller uppehållstillstånd (8 kap. 7 § utlänningslagen (2005:716)), av hänsyn till allmän ordning och säkerhet (8 kap. 7 a § samma lag) eller om den utländske medborgaren döms för ett brott som kan leda till fängelse (8 kap. 8 § samma lag).

Jämför: Avvisning

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Utvisning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (127)

MIG 2006:4: Ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen ersätter ett beslut om avvisning eller utvisning från Sverige och skall förenas med en avvisning av asylansökan.
MIG 2006:5: Tillfälligt verkställighetshinder på grund av utdömt fängelsestraff medför inte att det inte är fråga om att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning enligt 10 kap. 1 § utlänningslagen...
MIG 2007:56: En tredjelandsmedborgare som är anhörig till en EES-medborgare med uppehållsrätt skall uppvisa ett giltigt pass för att styrka sin uppehållsrätt. En sådan person skall få möjlighet att styrka sin...
MIG 2008:40: Sökandens skyddsbehov har prövats mot hemlandet eftersom det inte har ifrågasatts att han varit medborgare i detta land. Vidare har sökanden vistats i ett annat land under de närmaste tretton åren...
MIG 2008:9: Migrationsdomstol har inte ägt avstå från att hålla muntlig förhandling i mål om utvisning av en utlänning som omfattas av EES-avtalet.
MIG 2009:14: Migrationsdomstol är skyldig att hålla muntlig förhandling i mål om utvisning av en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en EES- medborgare.
MIG 2010:2: Särskilda skäl att inte förena ett beslut om avslag på en ansökan om uppehållstillstånd med ett beslut om utvisning har inte ansetts föreligga.
MIG 2011:28: Ett beslut om att det finns särskilda skäl att ange mer än ett land till vilket en utlänning ska avvisas eller utvisas ska föregås av en omsorgsfull utredning. Återförvisning av mål till...
MIG 2011:5: Sökandenas skyddsbehov har prövats mot det land där de är födda och har växt upp samt har bott i fram till år 1988. Vidare har särskilda skäl ansetts föreligga att pröva sökandenas skyddsbehov även...
MIG 2012:10: För att en EES-medborgares familjemedlem, som är tredjelandsmedborgare, ska ha permanent uppehållsrätt i Sverige måste han eller hon under en femårig vistelsetid här ha uppfyllt villkoren för...
MIG 2012:14: Det har inte funnits synnerlig anledning att anta att en asylsökande, som betraktats som skyddsbehövande, i sitt hemland deltagit i förövandet av brott mot mänskligheten. Inte heller har det funnits...
MIG 2013:26: Vid tillämpningen av 12 kap. 19 § fjärde stycket utlänningslagen har en utlänning enbart rätt att få sina skyddsskäl prövade. Om en utlänning sedan tidigare omfattas av ett utvisningsbeslut, som inte...
NJA 1981 s. 1246: Två utländska medborgare har av TR dömts för grovt narkotikabrott till fängelse men har ej utvisats. De har ensamma fullföljt talan mot domen. Hinder har inte ansetts föreligga för HovR:n att ta upp...
NJA 1981 s. 327: Fråga om utvisning på grund av brott. Tillika spörsmål om tillämpning av 34 kap 6 § 1 st BrB.
NJA 1981 s. 426: Fråga om utvisning av finländsk medborgare, som varit bosatt i Sverige sedan mer än fyra år. 41 § utlänningslagen (1980:376).
NJA 1981 s. 825: Utvisning?
NJA 1982 s. 198: Utländsk medborgare som vistats i Sverige i 15 år och sedan sex år var innehavare av tjänst som lärare har fällts till ansvar för koppleri, misshandel och olaga hot. Vid tiden för lagföringen var...
NJA 1983 s. 131: Fråga om utvisning av en för bl a försök till dråp dömd utländsk medborgare, som vistats här i riket sedan han som femtonåring kom hit år 1970. 40 och 41 §§ utlänningslagen.
NJA 1983 s. 817: I dom varigenom tilltalad dömts till fängelse och utvisning har föreskrivits att den dömde skall i häkte avbida at "domen i ansvarsfrågan" vinner laga kraft mot honom. Sedan den dömde förklarat sig...
NJA 1985 s. 521: Fråga om rån varit av så kvalificerat slag att utvisning bör ske. 40 § 2 st utlänningslagen (1980:376).
NJA 1986 s. 324: Synnerliga skäl har ansetts ej föreligga för utvisning av finländsk medborgare, som fällts till ansvar för grov misshandel och misshandel, när han varit bosatt i Sverige i mer än fem år. 41 §...
NJA 1989 s. 102: Utländsk medborgare, som begått våldtäktsbrott mot sin hustru, har ansetts på grund av sina levnads- och familjeförhållanden inte böra utvisas ur Sverige.
NJA 1990 s. 293: Fråga om utvisning på grund av brott.
NJA 1990 s. 526: Fråga om tillämpning av 4 kap 12 § utlänningslagen.
NJA 1991 s. 203: En utlänning, som har flyktingförklaring, har gjort sig skyldig till försök till dråp. I mål om utvisning har brottet ansetts som ett sådant synnerligen grovt brott som avses i 4 kap 10 § 3 st...
NJA 1991 s. 592: Resningsärende. En iransk medborgare, som har dömts för grovt narkotikabrott till tio års fängelse och utvisning för all framtid, har ansökt om resning med yrkande att utvisningsförordnandet upphävs....
NJA 1991 s. 766: Synnerliga skäl för utvisning har ansetts föreligga i fråga om utlänning som gjort sig skyldig till två mordförsök. 4 kap 10 § 2 st utlänningslagen (1989:529). Vidare fråga om skadestånd för lidande...
NJA 1991 s. 778: Fråga om utvisning av utlänning som bott i Sverige sedan 1978.
NJA 1992 s. 615: Fråga om begränsning av den tid inom vilken en utlänning efter utvisning inte får återvända till Sverige.
NJA 1994 s. 620: En person dömdes för försök till mord och olaga hot till sex års fängelse och utvisning för all framtid samt ålades att betala skadestånd till målsägandena. Av ett i TR:n inhämtat rättspsykiatriskt...
NJA 1995 s. 268: Förordnande i brottmålsdom om häktning av tilltalad i fall då det finns risk att denne undandrar sig utvisning får ej avse tid efter det att domen vunnit laga kraft.
NJA 1995 s. 625: Fråga om förordnande av offentlig försvarare i HovR:n, då TR:n dömt för stöld till villkorlig dom och utvisning och domen överklagats endast beträffande beslutet om utvisning.
NJA 1996 s. 149: När åklagaren inte har överklagat utvisningsbeslut i TR:ns dom har, om den tilltalade inte getts tillfälle att yttra sig i utvisningsfrågan, HovR:n ansetts förhindrad att i anledning av åklagarens...
NJA 1996 s. 365: Fråga om utvisning på grund av narkotikabrott när den dömde har familj i Sverige.
NJA 1997 s. 158: Fråga om utvisning för brott av gärningsman med flyktingförklaring. 4 kap 10 § 3 st utlänningslagen (1989:529).
NJA 1997 s. 172: Fråga om utvisning på grund av narkotikabrott när den dömde har familj i Sverige.
NJA 1997 s. 266: Fråga, vid tillämpning av 4 kap 7 § utlänningslagen (1989:529), om innebörden av rekvisitet risk för fortsatt brottslighet.
NJA 1997 s. 535: Hinder mot verkställighet av utvisning till Irak har ansetts föreligga enligt 8 kap 1 § utlänningslagen (1989:529).
NJA 1998 s. 501: I mål om utvisning har bl a förhållandena i utlänningens hemland (Somalia) ansetts böra leda till att det av humanitära skäl ej förordnades om utvisning.
NJA 2001 s. 464: Brott enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling har ansetts fullbordat i och med att gärningsmannen gått in i en fil för resande som inte har något att deklarera. Tillika frågor om konkurrens...
NJA 2001 s. 500: Fråga om det vid straffmätning skall beaktas att en person som utvisas också registreras på spärrlistan i Schengens informationssystem och därför under den tid som återreseförbudet gäller inte får...
NJA 2005 s. 283: Fråga om utvisning av en utlänning som har återfallit i grov narkotikabrottslighet och som bott i Sverige sedan år 1983 och har en femtonårig dotter här.
NJA 2005 s. 291: Fråga om hovrätt varit skyldig att ta upp utvisningsfråga till prövning trots att de i överklagandet framställda yrkandena avvisats på grund av nöjdförklaring och ett yrkande angående utvisningen...
NJA 2006 s. 375: Tidigare ostraffad gärningsman, som gjort sig skyldig till flera tillgreppsbrott, har utvisats på grund av återfallsrisk.
NJA 2006 s. 388: En utlänning, som har återfallit i brott, har utvisats trots att han har en i Sverige bosatt snart 13-årig dotter.
NJA 2006 s. 40: En hovrätts underlåtenhet att fullgöra den utredningsskyldighet som åvilar en domstol som skall besluta om utvisning av en utlänning med barn i Sverige har ansetts vara ett rättegångsfel och har...
NJA 2007 s. 425: En man som gjort sig skyldig till våldtäkt har utvisats ur Sverige trots att han har fem underåriga barn i landet.
NJA 2007 s. 533: Fråga om tidigare ostraffad gärningsman, som gjort sig skyldig till flera tillgreppsbrott, skall utvisas på grund av återfallsrisk. (Jfr NJA 2006 s. 375.)
NJA 2009 s. 300: Fråga om förutsättningarna för att en utlänning som varit bosatt här under mer än 25 år skall få utvisas på grund av brott.
NJA 2009 s. 559: Frågor om påföljd och utvisning vid fickstöld.
NJA 2010 s. 592: Fängelsestraffet i ett fall av grov narkotikasmuggling har på grund av brottets mycket höga straffvärde bestämts till strafflatitudens maximum, oberoende av beaktansvärda billighetshänsyn bestående i...
NJA 2016 s. 719: Påföljdsbestämning i ett fall där den tilltalades ålder inte varit klarlagd.
RH 1995:229: Utvisning. - Referat nr 1 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I...
RH 1995:230: Utvisning. - Referat nr 2 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I...
RH 1995:231: Utvisning. - Referat nr 3 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I...
RH 1995:232: Utvisning. - Referat nr 4 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I...
RH 1995:233: Utvisning. - Referat nr 5 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I...
RH 1995:234: Utvisning. - Referat nr 6 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I...
RH 1995:235: Utvisning. - Referat nr 7 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I...
RH 1995:236: Utvisning. - Referat nr 8 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I...
RH 1995:237: Utvisning. - Referat nr 9 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I...
RH 1995:238: Utvisning. - Referat nr 10 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:239: Utvisning. - Referat nr 11 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:240: Utvisning. - Referat nr 12 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:241: Utvisning. - Referat nr 13 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:242: Utvisning. - Referat nr 14 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:243: Utvisning. - Referat nr 15 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:244: Utvisning. - Referat nr 16 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:245: Utvisning. - Referat nr 17 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:246: Utvisning. - Referat nr 18 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:247: Utvisning. - Referat nr 19 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:248: Utvisning. - Referat nr 20 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:249: Utvisning. - Referat nr 21 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:250: Utvisning. - Referat nr 22 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:251: Utvisning. - Referat nr 23 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:252: Utvisning. - Referat nr 24 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:253: Utvisning. - Referat nr 25 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:254: Utvisning. - Referat nr 26 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:255: Utvisning. - Referat nr 27 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:256: Utvisning. - Referat nr 28 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:257: Utvisning. - Referat nr 29 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:258: Utvisning. - Referat nr 30 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:259: Utvisning. - Referat nr 31 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:260: Utvisning. - Referat nr 32 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:261: Utvisning. - Referat nr 33 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:262: Utvisning. - Referat nr 34 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:263: Utvisning. - Referat nr 35 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:264: Utvisning. - Referat nr 36 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:265: Utvisning. - Referat nr 37 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:266: Utvisning. - Referat nr 38 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:267: Utvisning. - Referat nr 39 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:268: Utvisning. - Referat nr 40 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:269: Utvisning. - Referat nr 41 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:270: Utvisning. - Referat nr 42 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:271: Utvisning. - Referat nr 43 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:272: Utvisning. - Referat nr 44 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:273: Utvisning. - Referat nr 45 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:274: Utvisning. - Referat nr 46 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:275: Utvisning. - Referat nr 47 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:276: Utvisning. - Referat nr 48 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:277: Utvisning. - Referat nr 49 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:278: Utvisning. - Referat nr 50 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:279: Utvisning. - Referat nr 51 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:280: Utvisning. - Referat nr 52 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:281: Utvisning. - Referat nr 53 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:282: Utvisning. - Referat nr 54 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:283: Utvisning. - Referat nr 55 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:284: Utvisning. - Referat nr 56 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:285: Utvisning. - Referat nr 57 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1995:286: Utvisning. - Referat nr 58 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats....
RH 1996:132: Utlänning har vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan minst fyra år när åtal väckts. Synnerliga skäl har ändock ansetts föreligga för utvisning.
RH 1998:47: Nordisk medborgare, som varit permanent bosatt i Sverige sedan år 1987, har sedan han dömts för dråp utvisats ur riket med förbud att återvända hit inom tio år.
RH 1999:109: Synnerliga skäl för utvisning för all framtid har ansetts föreligga vid dom för grovt koppleri. Även fråga om straffmätning.
RH 1999:17: Utlänning har varit bosatt i Sverige sedan drygt sex år när åtal väckts. Synnerliga skäl för utvisning på grund av grov misshandel m.m. har inte ansetts föreligga.
RH 2000:18: Synnerliga skäl för utvisning har ansetts föreligga vid dom för - förutom andra brott - mordbrand som riktat sig bl.a. mot de två söner som utgjorde den tilltalades huvudsakliga anknytning till...
RH 2002:42: Irakisk medborgare av kurdisk etnicitet har vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan minst fyra år när åtal väcktes. Synnerliga skäl för utvisning har ändock ansetts föreligga....
RH 2006:40: Fråga om utvisning av EU-medborgare på grund av brott. Vid tillämpningen av 8 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716) har Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG beaktats.
RH 2007:14: Fråga om utvisning av EU-medborgare på grund av brott. Även fråga om påföljdsval.
RH 2007:16: En eritreansk medborgare har dömts för bl.a. våldtäkt i två fall till fängelse och samtidigt utvisats från Sverige med förbud att återvända hit. Vid bedömningen av utvisningsfrågan har hovrätten i...
RH 2008:12: Tingsrätten har dömt en irakisk medborgare, som beviljats permanent uppehållstillstånd och som också av Migrationsverket bedömts vara skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § första stycket 2...
RH 2009:2: Frågan om återreseförbudets längd vid utvisning av 18-årig yngling som döms för våldtäkt.
RH 2012:70: Straffskärpning på grund av återfall i brott. Även fråga om följderna av ett utvisningsbeslut för en EU-medborgare.
RH 2013:53: Påföljdsbestämning vid smuggling av 375 kg cannabis. Den tilltalade har också utvisats. Återreseförbudets längd hardärvidinte påverkats av att den tilltalade var EU-medborgare.
RH 2016:43: Motvärnsfallet av rån. Fråga om målsägandes åtgärd för återtagande av tillgripen egendom har skett på bar gärning. Även fråga om tilltalads ålder och om utvisning.
RH 2016:47: En person som tidigare utvisats med återreseförbud ankom med flyg till Skavsta flygplats från Italien. Fråga om personen uppehållit sig i Sverige i strid mot bestämmelsen i 20 kap. 2 § första stycket...
RH 2017:26: För bifall till ett yrkande om utvisning har hovrätten, vid tillämpning av 8 a kap. 3 § andra stycket utlänningslagen, ansett att det krävs att det är klarlagt att den tilltalade inte var 15 år eller...
RH 2017:30: Grovt vapenbrott har i sig ansetts utgöra ett sådant verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse att utgångspunkten bör vara att en gärningsman ska...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation