lagen.nu

Utsökning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Utsökning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Utsökning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (10)

HFD 2011 ref. 45: Uppgifter i Kronofogdemyndighetens betalningsföreläggande- och handräckningsdatabas om ett utslag har inte ansetts missvisande. Förutsättningar för rättelse har därför saknats.
NJA 1987 s. 457: Den, vars inrop vid exekutiv auktion inte godtagits på den grund att det ansetts sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kunde uppnås, har ansetts berättigad att överklaga beslutet, även om han...
NJA 1987 s. 500: Sedan tredje man i utsökningsmål påstått sig vara ägare till viss lös egendom, meddelades honom föreläggande enligt 4 kap 20 § UB. I rättegång med anledning av föreläggandet yrkade tredje mannen att...
NJA 2000 s. 575: Överklagande av tingsrätts fastställande av kronofogdemyndighets avvisningsbeslut har inte ansetts vara undantaget från kravet på prövningstillstånd i hovrätt enligt 18 kap 16a § utsökningsbalken.
NJA 2008 s. 115: Bestämmelsen i 17 kap. 4 § första stycket UB om att Kronofogdemyndigheten får medge befrielse från skyldigheten att betala förrättningskostnader är tillämplig även på svarandens betalningsskyldighet...
NJA 2012 s. 575: En samfällighetsförening begärde verkställighet av uttaxeringsbeslut i debiteringslängder. I dessa hade svaranden på grund av en vilandeförklarad lagfartsansökan antecknats som ägare till...
NJA 2013 s. 894: Vid återgång enligt 3 kap. 22 § utsökningsbalken av verkställighet ska bestämmelserna i 3 kap. 21 § tillämpas. Den ursprungliga borgenären kan därmed göra invändning om att återgångskravet är...
NJA 2017 s. 89: Verkställighet avdommed solidariskt betalningsansvar. Fråga om rätten till nedsatta medel hos Kronofogdemyndigheten, när det solidariska ansvaret efter överklaganden har sänkts för några av...
RÅ 2004 ref. 104: Juridisk person omfattas inte av reglerna om rättelse av felaktiga uppgifter i lagen om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet.
RÅ 2006 ref. 86: Fråga om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen när det beslut som legat till grund för ansökan om indrivning efter registrering av ansökan i databasen upphävts av domstol (I) och...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation