lagen.nu

Utredning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Utredning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Utredning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (9)

MÖD 2004:4: Tillstånd att uppföra och driva en ny fastbränslepanna vid SCA Hygiene Products AB:s anläggning i Lilla Edets kommun m.m.-----Ansökan avsåg tillstånd till en ny panncentral inom Lilla Edets...
MÖD 2013:33: Bygglov för utbyte av vindkraftverk ----- Fråga om den utredning som låg till grund för ansökan om bygglov varit tillräcklig för den avvägning mellan olika intressen som ska göras vid bedömningen av...
MÖD 2017:51: Förbud mot doftsättning i galleria ----- En miljönämnd har förbjudit ett bolag att doftsätta entréer och toaletter i en centrumgalleria. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att gallerian är...
NJA 1981 s. 503: I tvistemål i TR har svaranden A:s biträde enligt rättshjälpslagen yrkat ersättning såsom för utlägg för viss utredningskostnad och har A yrkat att, för det fall kostnaden ej ersattes enligt...
NJA 1987 s. 453: Resning. En man, som förklarats vara fader till ett barn, har sökt resning under åberopande av nytt utlåtande från statens rättskemiska laboratorium, enligt vilket det är osannolikt att han skulle...
NJA 1987 s. 645: Nödvändig utredning enligt 9 § 2 st 2 rättshjälpslagen (1972:429)?
NJA 2005 s. 864: När det i ett brottmål efter huvudförhandlingens avslutande åberopats ny bevisning som bedöms kunna vara betydelsefull för utgången i målet, har det ansetts föreligga förutsättningar för att med stöd...
RK 2012:1: Fråga om betydelsen av Post- och telestyrelsens tillvägagångssätt vid revidering av myndighetens s.k. hybridmodell för beräkning av kostnader som ska ligga till grund för kostnadsorienterade priser,...
RK 2013:1: Fråga om revidering av Post- och telestyrelsens s.k. hybridmodell för beräkning av de kostnader som ska ligga till grund för kostnadsorienterade priser för det metallbaserade accessnätet (LLUB),...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation