lagen.nu

Utmätning

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Utmätning är beteckningen på Kronofogdens förfarande att ta i anspråk en gäldenärs egendom enlig reglerna i 4 kap. utsökningsbalken.

Vid en utmätning har gäldenären rätt att behålla sådan egendom som krävs för att bo och livnära sig, s.k. beneficium

Tidigare fanns två skilda förfaranden för handläggningen vid en utmätning: Begränsad eller fullständig undersökning. Enligt det första förfarandet gjordes utmätning enbart på gäldenärens lön och ev. skatteåterbäring. Sedan den 1 januari 2008 är denna handläggningsform borttagen och endast fullständig undersökning görs. Däremot kommer utmätning i de flesta fall fortsatt ske ur gäldenärens lön i första hand.

Se pressmeddelande från Kronofogden 2007-11-20: Nya rutiner för utmätning av skulder

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Utmätning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (177)

NJA 1981 s. 1201: Arvsskattemål. Sedan vid TR:n yrkats, att dödsbo skulle på vissa grunder befrias från skyldighet att utge tidigare fastställd men ej erlagd arvsskatt och TR:n ogillat yrkandet, har utmätning skett...
NJA 1981 s. 1219: Fråga, vid prövning av en av staten jämlikt 4 § konkurslagen gjord konkursansökan, huruvida i betalningsuppmaning upptagna belopp avseende preliminär B-skatt och preliminärt påförd arbetsgivaravgift...
NJA 1981 s. 448: Till gäldande av A:s skuld har utmätts en fastighet, som A:s fästmö B före utmätningen förvärvat från annan. Fråga om vilken bevisning som fordras för att A skall anses ha varit fastighetens ägare....
NJA 1981 s. 459: Sedan utmätning skett av gäldenärs andel i fast egendom och av hans andel i pantbrev i egendomen, har vid exekutiv försäljning av hela fastigheten utmätningen av andelen i pantbrevet ej ansetts...
NJA 1982 s. 808: Enligt nu gällande regler i utsökningsbalkan kan utmätningsförfarandet - i motsats till vad som tidigare ansågs vara fallet - inte anses avslutat så snart influtna medel redovisats. Hinder har därför...
NJA 1983 s. 109: A har förestått en restaurangrörelse som bedrivits av ett av honom helägt aktiebolag. Kontanter som påstås ha influtit i rörelsen har av A innehafts i bostaden, förvarade på olika ställen och på...
NJA 1983 s. 116: Utmätning skedde av fastighet och av pantbrev i fastigheten, varefter fastigheten försåldes exekutivt. Försäljningen vann laga kraft. Sedan fördelning av köpeskillingen ägt rum, anförde...
NJA 1983 s. 358: Dispensmål. När i mål om utmätning tredje man, som förelagts att väcka talan enligt 4 kap 20 § UB inom en månad från delgivning av föreläggandet, fullföljt talan rörande utmätningen till HD men...
NJA 1983 s. 364: Vid avgörande huruvida en stereoanläggning behövdes som arbetsredskap för gäldenärs förvärvsverksamhet och därför borde undantas från utmätning har hänsyn tagits till en ändring i...
NJA 1983 s. 410: Fråga vid utmätning om tillämpning av 4 kap 19 och 20 §§ UB. (I, II).
NJA 1983 s. 436: Fråga vid utmätning om tillämpning av 4 kap 17 § UB.
NJA 1983 s. 553: Fråga vid utmätning om tillämpning av 4 kap 18 och 20 §§ UB.
NJA 1983 s. 642: Färgtelevisionsapparat har undantagits från utmätning med hänsyn till att gäldenären hade många barn och att apparatens värde var begränsat. 5 kap 1 § 2 och 2 § 1 st UB.
NJA 1983 s. 671: Ansökan om inteckning i en fastighet, undertecknad av fastighetsägaren och försedd med begäran om anteckning om innehav för viss sparbank, ingavs av sparbanken till inskrivningsmyndigheten....
NJA 1983 s. 696: Fråga om tillämpning av bestämmelsen i 6 kap 3 § 2 st JB om sammanslagning av pantbrevs belopp i fall då pantbreven blivit utmätta.
NJA 1983 s. 723: Om återvinning inte söks inom en månad från det att utmätning på grund av slutbevis i mål om betalningsföreläggande ägt rum, vinner slutbeviset laga kraft beträffande borgenärens fordran i dess...
NJA 1984 s. 113: Utmätning hos konkursbo har i och för sig ansetts kunna äga rum för en fordran mot boet. Då det emellertid av den åberopade exekutionsurkunden inte klart framgick, om fordringen riktade sig mot...
NJA 1984 s. 132: Fråga om utmätning av en häst som gäldenären ensam eller tillsammans med sin make har lämnat till en travtränare. Hästen har ansetts fortfarande befinna sig i gäldenärens egen eller makarnas...
NJA 1984 s. 292: Arbetsredskap som en gäldenär behöver för förvärvsverksamhet kan undantas från utmätning, även om gäldenären uppbär förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen om allmän försäkring.
NJA 1984 s. 330: Sedan utmätning överklagats av gäldenären försåldes den utmätta egendomen och utbetalades influtna medel till utmätningssökanden. I HD medgav utmätningssökanden yrkandet om hävning av utmätningen. På...
NJA 1984 s. 375: Fråga i mål om utmätning huruvida det kunde anses framgå att egendom tillhörde annan än gäldenären. 4 kap 18 § 1 st och 19 § 1 st UB.
NJA 1984 s. 45: Fråga vid utmätning bl a om tillämpning av 4 kap 19 § UB beträffande byggnad på ofri grund.
NJA 1984 s. 456: Efter avtal mellan travtränaren A samt B om att viss häst skulle skötas och tränas av A, har denne omhändertagit hästen. I mål om utmätning för B:s gäld gör C gällande att hästen tillhör honom och...
NJA 1984 s. 570: Fråga om uttagande av förrättningskostnader i mål om utmätning av fartyg. 17 kap 1 §, 7 § 1 st och 11 § 1 st UB.
NJA 1984 s. 602: Med stöd av 40 och 47 §§ miljöskyddslagen har Lst:n först förelagt ett konkursbo att transportera bort miljöfarligt avfall och därefter, då föreläggandet inte efterkommits, anmodat...
NJA 1984 s. 656: Banktillgodohavande på motbokskonto har ansetts inte kunna vara föremål för besittning i den mening som avses i 4 kap 18 och 19 §§ UB.
NJA 1984 s. 693: Internationella rättsförhållanden. En bil befinner sig utomlands när den blir föremål för en där giltig säkerhetsöverlåtelse. Sedan bilen förts till Sverige, har överlåtelsen med hänsyn till...
NJA 1984 s. 712: Fråga om utmätning av fordran på försäkringsersättning avseende egendom som skulle ha varit undantagen från utmätning enligt 5 kap 1 § 1-4 UB.
NJA 1984 s. 73: Utmätning av fordran på försäkringsersättning har - oberoende av besittningsförhållandena i fråga om den försäkrade egendomen - ansetts kunna äga rum endast om det framgår att fordringen tillhör...
NJA 1984 s. 75: Fråga om resning beträffande beslut varigenom en begäran om rättelse av utmätning enligt 4 kap 33 § UB har lämnats utan bifall.
NJA 1984 s. 772: Under äktenskap har mannen i eget namn köpt en villafastighet och erhållit lagfart på fånget. Mellan makarna har varit förutsatt att också hustrun skulle bli ägare. Av hustrun åberopat förvärv av...
NJA 1984 s. 824: Fråga om en bils värde är sådant, att bilen enligt 5 kap 1 § 3 UB skall undantas från utmätning, eller om gäldenären i stället skall enligt 5 kap 4 § UB förbehållas visst belopp för att skaffa en...
NJA 1984 s. 875: En utmätningssökande anförde besvär över kronofogdemyndighetens beslut om fördelning och utbetalning av utmätta medel. Besvären kom in efter klagotidens utgång. Kronofogdemyndigheten, som i sitt...
NJA 1985 s. 155: Fråga, sedan en bils värde befunnits vara så högt att bilen enligt 5 kap 1 § 3 UB inte kan undantas från utmätning, om bestämmande av skäligt belopp att förbehållas gäldenären enligt 5 kap 4 § UB för...
NJA 1985 s. 167: Sedan gäldenären fört talan mot beslut om utmätning på den grund att den utmätta egendomen tillhörde tredje man, meddelade HovR:n beträffande viss egendom tredje mannen föreläggande enligt 4 kap 20 §...
NJA 1985 s. 320: Fråga vid utmätning om tillämpning av 4 kap 18 och 20 §§ UB.
NJA 1985 s. 394: I besvär över domvilla avseende ett beslut av vägsamfällighet att upprätta debiteringslängd enligt 63 § lagen (1939:608) om enskilda vägar påstår klaganden att han felaktigt angetts som...
NJA 1985 s. 494: Fråga huruvida en televisionsapparat ingick i utmätningsgäldenärens beneficium. 5 kap 1 § 2 och 2 § 1 st UB.
NJA 1985 s. 615: En villafastighet utmättes för en frånskild makes gäld. Fastigheten hade efter skilsmässan inköpts av och lagfarits för den andre maken. Kronofogdemyndigheten utgick vid utmätningen från att...
NJA 1985 s. 710: En varubuss, som användes i gäldenärens livsmedelsrörelse, hade ett värde av 20 000 kr. Detta värde har ansetts vara för högt för att bussen skulle kunna undantas från utmätning enligt 5 kap 1 § 3 UB.
NJA 1985 s. 745: Fråga om beviljande av allmän rättshjälp i mål angående besvär över beslut om utmätning.
NJA 1986 s. 334: Fråga vid utmätning i fall av gemensam besittning om tillämpning av 4 kap 19 § 2 st och 22 § UB.
NJA 1986 s. 443: Fråga huruvida utmätt egendom tillhört annan än gäldenären, bl a såvitt gäller kontanter som befunnit sig i ett av gäldenären och hans hustru hyrt bankfack (I). Dessutom fråga huruvida gäldenärens...
NJA 1986 s. 537: När i mål om utmätning tredje man förelagts enligt 4 kap 20 § UB att väcka talan inom en månad från delgivning av föreläggandet men delgivning inte skett har fristen, då tredje man likväl väckt...
NJA 1986 s. 68: Hyresrätt som avses i 12 kap 36 § JB har, med hänsyn till de förutsättningar för överlåtelse som följer av nämnda lagbestämmelse, ansetts vara av beskaffenhet att kunna utmätas så länge det inte i...
NJA 1987 s. 372: Fråga om tillämpning av 68 § 6 mom 3 st uppbördslagen (1953:272) vid samtidig utmätning i allmänt och enskilt mål av fordran på skatt som skall återbetalas.
NJA 1987 s. 56: Vid utmätning av en fordran på räntebidrag enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), vilken tillkom två personer som var betalningsansvariga för det bostadslån som var förenat med bidraget,...
NJA 1987 s. 575: Fråga beträffande bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad huruvida det med hänsyn till bl a bostadsrättens värde är oskäligt att den undantas från utmätning. 5 kap 1...
NJA 1987 s. 715: Gäldenär, som inte besvärat sig över kronofogdemyndighets beslut att utmäta viss egendom, har ansetts ej vara berättigad att föra talan mot beslut av HovR:n varigenom utmätningen på talan av tredje...
NJA 1989 s. 137: Anstånd med inbetalning av skatt, som beviljats av lokala skattemyndigheten med stöd av 49 § 1 mom uppbördslagen (1953:272), har ansetts skola medföra att beslut om utmätning som meddelats före...
NJA 1989 s. 174: Kronofogdemyndighet har i särskilt beslut ogillat en invändning enligt 3 kap 21 § 2 st UB om att utmätningssökandens fordran var preskriberad. Talan mot beslutet har ansetts kunna föras särskilt.
NJA 1989 s. 243: Hinder enligt 3 kap 21 § 2 st UB mot utmätning?
NJA 1989 s. 342: Bland ett dödsbos tillgångar fanns en redovisningsfordran gentemot ett aktiebolag. För en statens fordran mot en av dödsbodelägarna utmätte kronofogdemyndighet dennes andel i fordringen och meddelade...
NJA 1989 s. 409: Fråga beträffande bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad huruvida det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att den undantas från...
NJA 1989 s. 452: A avled och efterlämnade som ensam dödsbodelägare och arvinge B. Sedan bouppteckningen efter A registrerats har utmätning för B:s skulder ansetts kunna ske av egendom som tillhört A.
NJA 1989 s. 682: Fråga vid utmätning om gäldenären varaktigt sammanbodde med annan under äktenskapsliknande förhållanden. 4 kap 19 § UB.
NJA 1989 s. 696: Vid gåva av en fastighet till flera gåvotagare har givaren uppställt ett villkor innebärande att gåvotagare som önskade överlåta sin andel skulle först hembjuda den till övriga delägare. När...
NJA 1989 s. 768: Deltagare i pokertävling överlämnade till anordnaren av denna insatser avsedda att utgöra prispengar i tävlingen, vilken emellertid avbröts genom ingripande av polis. Anordnaren av tävlingen hade då...
NJA 1990 s. 166: Hinder har ansetts föreligga mot att pröva besvär över utmätning som anförts sedan beslut om utbetalning av utmätta penningbelopp har vunnit laga kraft. 18 kap 7 § 2 och 3 st samt 14 § UB.
NJA 1990 s. 224: Utmätningsförbudet i 15 kap 17 § 3 st UB.
NJA 1990 s. 261: Fråga beträffande bostadsrätt till lägenhet som tjänar handikappad gäldenär till stadigvarande bostad huruvida det med hänsyn till gäldenärens särskilda behov och bostadsrättens värde är oskäligt att...
NJA 1990 s. 769: Fråga, sedan en bils värde befunnits vara så högt att bilen enligt 5 kap 1 § 3 UB inte kan undantas från utmätning, om bestämmande av skäligt belopp att förbehållas gäldenären enligt 5 kap 4 § UB för...
NJA 1991 s. 266: Fråga i visst fall om verkställighet av kvarstad för fordran på egendom beträffande vilken tredje man gör invändning om äganderätt. 4 kap 17 § UB.
NJA 1991 s. 376: Ett utmätningshinder enligt 5 kap 5 § 1 st UB som gäller för en fastighet har ansetts innefatta också hinder mot utmätning av obelånat pantbrev i fastigheten. - För att en gåva enligt nämnda lagrum...
NJA 1991 s. 51: En TR har i mål om hävning av fastighetsköp förpliktat säljarna att till köparna betala tillbaka köpeskillingen mot återbekommande av fastigheten. Domen har innan den vunnit laga kraft ansetts kunna...
NJA 1991 s. 564: En båt, som låg upplagd på en av båtägaren hyrd båtuppställningsplats, har sålts. Sedan hyresrätten övergått till köparen har båten ansetts inte kunna beläggas med kvarstad eller utmätas för...
NJA 1991 s. 597: Avtal mellan delägare av fastigheter har innehållit villkor som utgjort hinder mot försäljning enligt 6 § samäganderättslagen. Fråga om detta förhållande även utgjort hinder för utmätningssökande att...
NJA 1991 s. 647: Sedan utmätning i överskjutande skatt vid två tillfällen skett för en konsumentfordran, ansöker borgenären på nytt om utmätning för fordringen, varvid gäldenären invänder att han ej fått kännedom om...
NJA 1991 s. 791: Sedan ett lönebelopp utmätts medan det innestått hos arbetsgivaren, har denne försatts i konkurs innan beloppet redovisats till kronofogdemyndigheten. Löntagarens anspråk på ersättning för beloppet...
NJA 1992 s. 363: Beslut om utmätning har överklagats av tredje man, som i besvärsmålet åberopar muntlig bevisning. Vid ställningstagande till frågan om muntlig förhandling har beaktats den praxis i fråga om parts...
NJA 1992 s. 574: En utmätningsborgenär hade retentionsrätt i den utmätta egendomen på grund av annan fordran än exekutionsfordringen. Borgenären ansågs ha rätt att välja på vilken av de båda fordringarna köpeskilling...
NJA 1992 s. 6: Vid exekutiv försäljning av bostadsrätt för en oprioriterad fordran beaktades inte en fordran som var förenad med panträtt i bostadsrätten. Eftersom bostadsrätt inte kan vara föremål för exstinktivt...
NJA 1993 s. 34: Ett arvsavstående har inte ansetts hindra utmätning för den avstående arvingens skuld av hans andel i dödsboet, då boet inte underrättats om avståendet. Dessutom fråga om denuntiationskravets...
NJA 1993 s. 453: Dom eller lagsökningsutslag avseende fastställelse till betalning ur fast egendom kan, sedan utmätningsverkan förfallit, användas för ny utmätning. 4 kap 27 § UB.
NJA 1993 s. 524: Fråga, sedan en fastighet utmätts, om avkastning av fastigheten kan bli föremål för särskild utmätning och om verkan av en begäran om s k sysslomannaskap enligt 12 kap 8 § UB.
NJA 1993 s. 529: I gåvobrev intaget förbud att överlåta den bortgivna egendomen har ansetts innefatta förbud även mot att pantsätta egendomen, om inte annat uttryckligen angivits eller framgår av andra omständigheter.
NJA 1993 s. 679: Fråga, vid beräkningen av det utmätningsfria beloppet vid löneutmätning, om hänsyn skall tas till gäldenärens merkostnad för s k koshermat. 7 kap 4 och 8 § UB.
NJA 1994 s. 300: Bestämmelsen i 4 kap 19 § 1 st UB har inte ansetts tillämplig vid utmätning av lös egendom som gäldenären och dennas tidigare sambo har i sin gemensamma besittning från tiden för samboförhållandet...
NJA 1994 s. 439: Fråga huruvida hinder mot utmätning av lön för verkställighet här i riket enligt lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge, av...
NJA 1994 s. 553: Fråga om tillämpningen av bestämmelsen i 7 § 1 st preskriptionslagen (1981:130) om ny preskriptionstid när kronofogdemyndigheten i mål om utmätning inte funnit utmätningsbar egendom till täckande av...
NJA 1995 s. 162: Utmätning av en bil i gäldenärens besittning har hävts sedan det genom en brottmålsdom ansetts utrett att dennes förvärv är ogiltigt. 4 kap 18 § 1 st UB.
NJA 1995 s. 416: Fråga om 18-årig dotter skall anses ha sambesittning med föräldrarna till i hemmet befintlig egendom.
NJA 1995 s. 478: Lagen (1904:48 s 1) om samäganderätt har ansetts i sina väsentliga delar vara analogt tillämplig på bostadsrätt. Däremot har den s k indragningsregeln i 8 kap 8 § UB ansetts inte kunna analogt...
NJA 1997 s. 520: Tillstånd till prövning i HovR:n av mål om utmätning har meddelats när det framstått som tveksamt om TR:ns beslut varit rätt i sak.
NJA 1998 s. 135: Ett i bodelnings- och arvskifteshandling intaget förbud mot försäljning av en fastighet, som tillskiftades en av dödsbodelägarna, har, med hänsyn till att förvärvet inte var klart benefikt, ansetts...
NJA 1998 s. 275: Man och kvinna som är sambor har båda regelbundet satt in pengar på mannens bankkonto, enligt uppgift i syfte att betala gemensamma skulder med de insatta medlen. Fråga om medlen hållits avskilda på...
NJA 1998 s. 443: I ärende om utmätning för uttagande av bl a böter och skatt har staten ansetts inte kunna med tillämpning av 32 § lagen (1996:242) om domstolsärenden få ersättning från motparten för sina kostnader i...
NJA 1998 s. 545: En person överlät genom gåvor andelar i en segelbåt som befann sig i överlåtarens och förvärvarens sambesittning. Då överlåtaren haft kvar äganderätt till andel i båten har förvärvaren ansetts bli...
NJA 1999 s. 622: Fråga om rätt för sekundogäldenär att överklaga beslut om utmätning av fordran. 18 kap 2 § 1 st UB.
NJA 2000 s. 109: I ärende om utmätning för uttagande av bl.a. böter och skatt har utmätningen hävts på talan av tredje man. Denne har ansetts inte kunna få ersättning för rättegångskostnader av staten. - Eftersom...
NJA 2000 s. 121: Förmån av fri bil medför inte någon minskning av det normalbelopp som enligt 7 kap. 5 § utsökningsbalken skall förbehållas en gäldenär vid utmätning av lön.
NJA 2001 s. 381: Sedan en tvistig lönefordran hade förfallit till betalning träffade parterna en förlikning innebärande bl.a. att fordringsbeloppet skulle betalas vid en senare tidpunkt. Förbudet mot att överlåta en...
NJA 2001 s. 509: Sedan dold äganderätt till två fastigheter utmätts och borgenären förelagts enligt 4 kap 23 § utsökningsbalken att väcka talan mot den öppne ägaren, har fastigheterna belagts med kvarstad på ansökan...
NJA 2001 s. 533: Kvarstad till säkerhet för viss fordran har gjorts beroende av om utmätning för samma fordran blir bestående.
NJA 2001 s. 823: Allmänt skadestånd enligt 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd får utmätas utan hinder av 5 kap. 7 § utsökningsbalken.
NJA 2002 s. 166: När den ettåriga handläggningstiden för ett mål om utmätning hos kronofogdemyndighet gått ut utan att förnyelseansökan gjorts, kan ett överklagande av beslut rörande hinder mot verkställighet inte...
NJA 2002 s. 463: I en konkursansökan åberopade borgenären till styrkande av gäldenärens insolvens att denne vid ett misslyckat utmätningsförsök befunnits sakna tillgångar till full betalning av skulden. Eftersom den...
NJA 2003 s. 480: Omständigheterna bakom massagebehandling har ansetts vara så särpräglade att de utgjort särskilda skäl för att inte låta kostnaden omfattas av normalbeloppet vid bestämmande av den del av sjukbidrag...
NJA 2004 s. 373: Fråga beträffande bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad huruvida det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att den undantas från...
NJA 2004 s. 397: En make har till den andra maken överlåtit en fritidsfastighet som hade förvärvats för makarnas gemensamma bruk. Talan av en borgenär till den överlåtande maken om att den maken haft dold...
NJA 2004 s. 868: Fråga om beneficium vid utmätning av aktier i fåmansbolag.
NJA 2005 s. 425: A köper en båt av B. Innan köpet blir sakrättsligt skyddat utmäts båten för B:s skulder och säljs på exekutiv auktion till C. A väcker talan mot C och begär att få ut båten mot lösen i enlighet med...
NJA 2005 s. 871: Fråga i utmätningsmål om denuntiation avseende en pantsättning av en fordran på staten gjorts till rätt myndighet. Även fråga om betydelsen av vetskap om pantsättningen hos innehavare av...
NJA 2006 s. 394: Fråga om skyldighet för kronofogdemyndighet att lämna ny underrättelse enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken.
NJA 2006 s. 657: Fråga om hinder mot utmätning enligt 3 kap. 21 § andra stycket utsökningsbalken.
NJA 2007 s. 163: Tredje man har i utmätningsmål påstått att utmätt lösöre ursprungligen förvärvats av henne för egen räkning och att lösöret därefter inte överlåtits till utmätningsgäldenären utan bara lånats ut till...
NJA 2007 s. 455: Vid utmätning av andel i samägd egendom hindrar inte ett avtal mellan samägarna om att försäljning av hela egendomen på offentlig auktion inte skall kunna påfordras att hela egendomen säljs på...
NJA 2008 s. 444: Tredje man har i utmätningsmål styrkt att en utmätt bil i gäldenärens besittning ursprungligen förvärvats av henne för egen räkning men har inte, mot omständigheter som anförts av utmätningssökanden,...
NJA 2009 s. 500: Separationsrätt vid utsökning för den som frånhänts kontomedel genom brott.
NJA 2010 s. 390: Fråga om ett överlåtelseförbud vid förvärv av en fastighet utgjorde hinder mot utmätning enligt 5 kap. 5 § UB. Vid bedömningen av om förvärvet skulle betraktas som en gåva eller ett köp, har en...
NJA 2010 s. 397: Utmätning av fastighet har, i fall då det saknats andra utmätningsbara tillgångar, ansetts försvarlig enligt 4 kap. 3 § första stycket utsökningsbalken både när sökandens fordran avsett ett i...
NJA 2010 s. 454: Förmånsrätt för kvarstadsfordran enligt 16 kap. 15 § andra stycket utsökningsbalken har ansetts gälla i kvarstadsgäldenärens konkurs trots att kvarstaden hävts efter konkursbeslutet.
NJA 2011 s. 475: En främmande stat har inte ansetts kunna åberopa immunitet mot verkställighet av en dom i fast egendom tillhörande den staten, eftersom fastigheten inte till betydande del användes för statens...
NJA 2011 s. 751: Vid indrivning utomlands av statens fordran på skatt har det på grund av växelkursförändringar uppstått ett överskott. Eftersom det inte har funnits någon grund för att staten skulle ha rätt till...
NJA 2012 s. 35: Fondandelar i en värdepappersfond har - med analog tillämpning av 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken - ansetts kunna undantas som beneficium vid utmätning.
NJA 2012 s. 391: Dröjsmål med avskiljande enligt lagen (1944:181) om redovisningsmedel föreligger normalt om avskiljandet sker senare än efter ett par dagar. Detta har ansetts gälla även när det varit fråga om en...
NJA 2012 s. 697: I ett utmätningsmål gör ett ombud gällande att han har rätt före utmätningsborgenärerna till influtna medel avseende rättegångskostnad som hade betalats in i utmätningsärendet av hans klients...
NJA 2012 s. 953: Den som enligt godtrosförvärvslagen kunnat göra gällande äganderätt till stulen egendom men försummat detta anses inte ha drabbats av någon skada av att egendomen har utmätts och sålts. Även fråga om...
NJA 2013 s. 1084: En betalning till Kronofogdemyndigheten enligt 4 kap. 28 § utsökningsbalken medför inte att dröjsmålsränta slutar löpa.
NJA 2013 s. 1241: Vid en intresseavvägning i fråga om vilken utmätningsbar egendom som ska tas i anspråk har det ansetts inte för närvarande föreligga tillräckliga skäl att utmäta gäldenärens bostadsfastighet. (Jfr...
NJA 2013 s. 540: Utmätning av livförsäkring. Vad som har utmätts enligt 15 kap. 3 § försäkringsavtalslagen har inte ansetts vara förfallet till betalning på det sätt som förutsätts för tillämpning av 9 kap. 11 §...
NJA 2014 s. 578: När tredje man överklagar en utmätning och gör gällande att egendomen tillhör honom är gäldenären normalt inte att anse som motpart i utmätningsärendet.
NJA 2014 s. 935: Utmätning. Att konkursmedel, som inte har varit sammanblandade med förvaltarbyråns medel, har satts in på ett konto i förvaltarbyråns namn har inte hindrat att medlen har ansetts utgöra konkursboets...
NJA 2015 s. 211: Löneutmätning. Kostnader som uppstår i samband med att ett barn återkommande vistas hos en förälder ska beaktas vid beräkningen av förbehållsbeloppet.
NJA 2015 s. 374: En enskild som vinner ett överklagat utmätningsmål som avser fordran på skatt, böter eller liknande har rätt till ersättning av staten för rättegångskostnader som har varit befogade med hänsyn till...
NJA 2015 s. 72: Den s.k. indragningsregeln i 8 kap. 8 § utsökningsbalken är tillämplig vid utmätning av andel i bostadsrätt. (Jfr NJA 1995 s. 478.) Målet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok.
NJA 2015 s. 763: Utmätning av medel på bankkonto som gäldenären har gemensamt med en annan person. Fråga om betydelsen av att hälften av behållningen på samma konto utmättes för gäldenärens skulder ett halvår...
NJA 2015 s. 786: Kravet i 13 kap. 14 § 5 utsökningsbalken på säkerhet för utbetalning av influtna medel har inte ansetts gälla vid anspråk från en tredje man som gör gällande bättre rätt till utsökningsfordringen.
NJA 2015 s. 839: Marknadsnoterade aktier har inte - med en analog tillämpning av 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken - ansetts kunna tas undan som beneficium vid utmätning.
NJA 2016 s. 635: EU-stöd som har utgetts för särskilt angivet ändamål, men varit beroende av motprestation i form av nedlagda kostnader, har ansetts inte omfattat av utmätningsförbudet i 5 kap. 6 § utsökningsbalken.
NJA 2016 s. 844: Ett beslut om att upphäva en skuldsanering måste få laga kraft innan en borgenär, vars fordran omfattats av skuldsaneringen, kan få utmätning på grund av den ursprungliga exekutionstiteln.
RH 1993:12: För utmätning hos gäldenären anvisade borgenären en fordran som gäldenären hade mot tredje man. Kronofogdemyndigheten har inte ansetts böra vägra utmätning under åberopande av att fordran bedömdes...
RH 1993:19: Sedan utmätning skett i företagsintecknad egendom för annan än företagshypotekshavarens (en bank) räkning, har gäldenären försatts i konkurs. Fråga om förutsättningar förelegat för...
RH 1993:43: Sedan två makar råkat i dröjsmål med betalning av amortering och ränta för två lån, har dessa sagts upp till omedelbar betalning och kreditgivaren utverkat lagsökningsutslag på kapitalbeloppen jämte...
RH 1993:57: Fråga om överlåtelse av byggnad på annans mark jämte nyttjanderätt till markområde i visst fall kunde göras gällande mot överlåtarens borgenärer vid utmätning.
RH 1993:77: En husvagn, som gäldenären använder till stadigvarande bostad, har inte ansetts kunna undantas från utmätning.
RH 1993:93: En handikappad gäldenärs personbil, vilken inköpts med bidrag enligt förordningen om bilstöd till handikappade, har undantagits från utmätning.
RH 1994:12: Frågan huruvida köpare av aktiebrev som förvarades hos tredje man blivit skyddad mot säljarens utmätningsborgenärer, har i visst fall besvarats nekande.
RH 1996:135: Fråga vid utmätning om betydelsen av gäldenärens invändningar om att betalningsskyldigheten har fullgjorts av någon annan och att han väckt negativ fastställelsetalan mot borgenären i angivna...
RH 1996:139: Överlåtelse av bidrag som sökts men ännu ej beviljats har, när denuntiation skett, ansetts ha fått giltighet gentemot tredje man i och med att bidraget beviljats.
RH 1996:48: En exekutionstitel som ålägger ett bolag betalningsskyldighet kan ligga till grund för verkställighet mot ett annat bolag, vari det förstnämnda bolaget uppgått genom fusion.
RH 1996:83: Kronofogdemyndigheten har ansetts äga rätt att utan lagstöd fatta ett interimistiskt beslut om förordnande av syssloman och beslutet har befunnits vara inte endast av förberedande karaktär till följd...
RH 1997:10: Sedan kronofogdemyndigheten beviljat gäldenären uppskov med betalning av restförda skatteskulder och i samband därmed träffat överenskommelse om avbetalningsplan har kronofogdemyndigheten utmätt...
RH 1998:34: Fråga om utmätning av lös egendom i form av en byggnad på ofri grund och nyttjanderätt till ett markområde, vilken egendom är föremål för säkerhetsöverlåtelse och därefter överlåtits respektive...
RH 1999:24: En gäldenärs personbil har, när gäldenären lider av en allvarlig ryggskada som innebär att gäldenären endast med stor svårighet kan förflytta sig till fots annat än kortare sträckor, undantagits från...
RH 2000:34: Vid bestämmande av förbehållsbelopp vid utmätning av lön har tillägg till Riksskatteverkets normalbelopp inte ansetts kunna göras för gäldenärens merkostnader till följd av gäldenärens dotters...
RH 2000:60: Vid verkställighet av lagakraftvunnet avgörande mot proprieborgensman har denne invänt att fordringen i ett senare mål mellan borgenären och huvudgäldenären genom stadfäst förlikning fastställts till...
RH 2000:71: Sedan fastighet tagits i anspråk genom betalningssäkring, har en del av fastigheten genom bodelning tillagts gäldenärens före detta hustru. Förfogandet har ansetts orsaka skada för staten och strida...
RH 2000:93: Fråga om beviskravet vid rättighetsutmätning.
RH 2001:63: Handikappersättning har ansetts inte vara att betrakta som en sådan sidoinkomst som bör föranleda att gäldenärens normalbelopp i motsvarande mån minskas vid utmätning av lön m.m.
RH 2002:47: Vid utmätning av lön har en ensamstående gäldenär, som arbetade och huvudsakligen bodde på ett behandlingshem för ungdomar, fått göra tillägg till Riksskatteverkets normalbelopp för kostnader för...
RH 2002:66: Enbart den omständigheten att kravbrev vid flera tillfällen sänts till gäldenärens folkbokföringsadress utan att komma i retur innebar inte att borgenären styrkt preskriptionsavbrott. - Betalning som...
RH 2003:47: En gäldenärs armbandsur, värt 6 000 kr, har inte undantagits från utmätning. Gäldenären har i stället i enlighet med Riksskatteverkets medgivande fått förbehålla sig 200 kr för anskaffande av ett...
RH 2004:43: Medel innestående på konto för individuellt pensionssparande har ansetts fria från utmätning då spararen inte under något år betalat in sparbelopp som varit mer än dubbelt så stort som genomsnittet...
RH 2006:47: Dator använd i barnfamilj har undantagits från utmätning.
RH 2006:51: En bank har inte ansetts ha klagorätt i ärende avseende utmätning av en gäldenärs innestående medel på ett av bankens konton.
RH 2006:66: EU-bidrag för stöd av ekologiska produktionsformer respektive gårdsstöd har inte visats utgöra medel som har anvisats för särskilt angivet ändamål i den mening som krävs för utmätningsfrihet.
RH 2007:68: En utmätningsgäldenär har fått tillgodogöra sig kostnad för amortering av värmepump såsom bostadskostnad vid beräkning av förbehållsbelopp vid utmätning av lön.
RH 2008:57: I ett utmätningsmål gör gäldenären invändning om preskription. I målet uppstår fråga om borgenären lagt fram tillräcklig bevisning för att preskriptionsavbrott skall anses ha skett.
RH 2008:64: Sakutmätning kunde ske av gäldenärs banktillgodohavande - som i allt väsentligt utgjordes av outnyttjade förbehållsbelopp från tidigare utmätningar av ersättning från försäkringskassan.
RH 2008:68: Vid utmätning har merkostnader som avses med, men inte täcks av, handikappersättning ansetts kunna höja förbehållsbeloppet.
RH 2008:70: Borgenär ansågs ha visat att preskriptionsavbrott skett genom att åberopa på visst sätt rekonstruerade utskrifter av kravbrev från ett inkassobolags datasystem.
RH 2009:19: Vid utmätning av pension har det funnits särskilda skäl att vid bestämmande av förbehållsbeloppet göra tillägg till normalbeloppet för gäldenärens sjukdomsbetingande merkostnad för mat.
RH 2009:24: Preskriptionsavbrott. En borgenär har sänt fem kravbrev till en gäldenär. Fråga om beviskravet när gäldenären gör gällande att han inte har fått något av breven och endast ett av dem skickats inom...
RH 2009:57: Fråga om medel avskilts på det sätt som föreskrivs i 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken. Kravet på avskiljande har tolkats något annorlunda än vad som är fallet när medel mottagits med...
RH 2009:59: En person har haft redovisningsmedel insatta på bankkonto i fyra dagar. Två av dagarna var helgdagar. Då det var fråga om transaktioner som utförts av privatpersoner har dröjsmål med avskiljandet...
RH 2009:69: Det har inte ansetts motiverat att i ett ärende om utmätning av lös egendom analogt tillämpa rättegångsbalkens bestämmelser om intervention.
RH 2010:10: I ett utsökningsmål gjorde gäldenären invändning om hinder mot verkställighet och fick invändningen prövad hos kronofogdemyndigheten och domstolar. När han på nytt gör invändning om hinder har...
RH 2010:61: Fråga om tillämpning av utmätningsordningen enligt 4 kap. 3 § utsökningsbalkenvid utmätning av en familjs bostadsfastighet.
RH 2010:82: Vid tillämpning av bestämmelserna om beneficium har en andel i en investeringsfond inte ansetts utgöra en ”annan fordran” i den bemärkelse som avses i 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken.
RH 2012:21: Påbörjad utmätning i annat EU-land har inte ansetts utgöra hinder mot utmätning i Sverige.
RH 2012:4: Utmätning av personbil med ett uppskattat värde om 5 000 kr har inte ansetts som en försvarlig åtgärd enligt 4 kap. 3 § utsökningsbalken.
RH 2012:82: Ett överklagande av utmätning kom in i rätt tid men efter det att de utmätta medlen betalats ut och beslutet om utbetalning vunnit laga kraft. Tingsrättens beslut att inte pröva överklagandet har...
RH 2014:16: Vid bedömningen av en gäldenärs förbehållsbelopp vid utmätning av lönegarantimedel har en anhörig, trots avsaknad av faktisk inkomst, ansetts ha ekonomisk förmåga att bidra till betalningen av...
RH 2015:22: Vid utmätning av banktillgodohavande har bostadshyror som vid utmätningstillfället redan varit förfallna till betalning inte tillgodoräknats gäldenären som beneficium; även fråga om vilket belopp som...
RH 2016:16: En utmätning av en intagens fordran på permissionsmedel och disponibla medel hos Kriminalvården har ansetts uppenbart strida mot lag.
RH 2017:8: Tredje man har överklagat ett utmätningsbeslut efter det att beslut om fördelning av utmätta belopp har vunnit laga kraft. Fråga om överklagandet ska tas upp till prövning.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation