lagen.nu

Uteslutning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Uteslutning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (15)

NJA 1989 s. 80: Fråga om uteslutning ur ekonomisk förening.
NJA 1990 s. 673: Fråga huruvida i visst fall förelegat rätt att utesluta bolagsman ur handelsbolag.
NJA 1990 s. 687: Beslut om uteslutning ur idrottsförening har ansetts i princip inte kunna prövas av domstol på materiell grund.
NJA 1991 s. 293: Frågor, i mål om uteslutning av advokat ur Sveriges advokatsamfund, om förutsättningarna för en offentlig försvarare att åta sig uppdrag för den misstänktes räkning vid sidan av försvararuppdraget...
NJA 1994 s. 688: En advokat, som låtit upprätta fakturor med felaktigt innehåll, har ansetts ha förfarit oredligt och har på grund därav uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.
NJA 1997 s. 211: Sedan bolagsman i enkelt bolag försatts i konkurs, har i konkursboet ansetts ingå bolagsmannens andel av tillgångarna i bolaget, dvs utan avdrag för skulder. 4 kap 7 § 2 st jfr med 2 kap 30 § lagen...
NJA 1998 s. 293: Beslut om uteslutning ur en ideell föräldrakooperativ förskoleförening har ansetts kunna bli föremål för domstolsprövning på materiell grund.
NJA 1998 s. 717: Beslut om uteslutning ur ideell förening med ändamål att uppföra och sköta båthangarer har ansetts kunna prövas av domstol på materiell grund.
NJA 1998 s. 888: Sedan Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd beslutat att utesluta en advokat ur samfundet samt beslutet överklagats, har disciplinnämnden i HD åberopat omständigheter som inte haft något samband...
NJA 2001 s. 535: Fråga om uteslutning av advokat ur Sveriges advokatsamfund när advokaten, som var förordnad till offentlig försvarare för häktad med restriktioner, till utomstående befordrat information från den...
NJA 2002 s. 173: Fråga om rätt till uteslutning av bolagsman i handelsbolag.
NJA 2011 s. 732: En advokat har uteslutits ur Sveriges Advokatsamfund. När den huvudsakliga uteslutningsanledningen vid prövning av hans överklagande inte mot hans förnekande befunnits visad, har beslutet om...
NJA 2016 s. 1031: En advokat som uppmanat en klient att begå brott har ansetts uppsåtligen ha gjort orätt i advokatverksamheten. Han har därför uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.
NJA 2016 s. 962: En ekonomisk förening kan hållas skadeståndsansvarig för en obefogad uteslutning av medlem.
RH 2005:35: Ekonomisk förening har fattat beslut om miljöcertifiering av föreningens verksamhet. Ett sådant beslut har bedömts ligga inom ramen för styrelsens uppgifter. Medlem har inte ansetts behöva klandra...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation