lagen.nu

Utbildning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Utbildning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Utbildning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (6)

AD 1995 nr 95: Riksavtalet avseende frisörbranschen (frisöravtalet) innehåller utbildningsregler. Enligt dessa gäller bl.a. att en av frisöravtalet bunden frisörföretagare, som tar emot en elev i den 3-åriga...
AD 2018 nr 50: Ett flygbolag i Sverige genomförde viss utbildning, line training, för piloter hos ett schweiziskt flygbolag. Under utbildningen flög piloterna det utbildande bolagets flygplan i kommersiell...
MD 2007:11: Ett bolag har vid marknadsföring av kompetensförsörjning använt formuleringarna "största företag inom kompetensförsörjning" och "ledande position". Formuleringarna har ansetts ovederhäftiga och...
NJA 1996 s. 221: Fråga om innebörden av kravet i 8 kap 2 § 1 st 4 RB på genomgången praktisk utbildning för advokatverksamhet.
NJA 2000 s. 214: Om någon på grund av utbildning i annan stat inom EU eller EES skall anses uppfylla kraven på praktisk utbildning för att vinna inträde i Sveriges advokatsamfund, kan inte krävas att hans lämplighet...
NJA 2014 s. 629: Med "den påtalade handlingen" i 6 kap. 6 § diskrimineringslagen ska förstås den påstådda överträdelse som åberopas till grund för ett anspråk på diskrimineringsersättning. Preskriptionsfristen för en...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation