lagen.nu

Upplåtelse

Ingen har skrivit en beskrivning av "Upplåtelse" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Upplåtelse finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

MÖD 2012:41: Anläggningsförrättning ----- I målet var fråga om det förelåg förutsättningar att genom lantmäteriförrättning upplåta rätt till befintlig väg. Mark- och miljööverdomstolen fann att upplåtelsen skulle...
NJA 1983 s. 292: Upplåtelse, som givit ägare till angränsande fastighet rätt att under obegränsad tid inhägna och använda visst markområde, har inte ansetts utgöra servitut. Tillika fråga om tillämpning av 16 kap 14...
NJA 1984 s. 251: Jordbruksarrendator, som bedrivit svinuppfödning i den arrenderade fastighetens ladugård, har överlåtit denna rörelse och till förvärvaren utan jordägarens samtycke upplåtit nyttjanderätt till...
NJA 1987 s. 710: En kommun har till ett musikband upplåtit en träningslokal och anvisat en lokal där utrustning kunde förvaras. På fråga har från kommunens sida av försummelse felaktigt upplysts att sistnämnda lokal...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation