lagen.nu

Upphandling

Ingen har skrivit en beskrivning av "Upphandling" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Upphandling finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (6)

AD 2005 nr 77: Fråga om en kommun haft laglig grund för att avskeda en enhetschef vid kommunen. Enligt kommunen har grund för avskedande förelegat bl.a. med hänsyn till att arbetstagaren brutit mot lagen om...
NJA 1998 s. 873: Fråga om en kommun brutit mot lagen (1992:1528) om offentlig upphandling genom att inte anta anbudet med lägsta anbudspris.
NJA 2000 s. 712: Fråga om skadestånd enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
NJA 2001 s. 3: Fråga om skadeståndsskyldighet enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling gentemot anbudsgivare när ett landsting avbrutit upphandlingsförfarande för att utföra verksamheten i egen regi.
NJA 2003 s. 82: Fråga om utrymmet för en s.k. direktivkonform tolkning av en lagbestämmelse (7 kap. 8 § lagen 1992:1528 om offentlig upphandling i dess lydelse före d. 1 jan. 1998).
RK 2009:1: Fråga om bl.a. bevisbörda och beviskrav i mål om kostnadsorienterad prissättning i enlighet med LRIC-modellen, bl.a. vilken betydelse det har vid bedömningen av vad som är visat ifråga om vad en...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation