lagen.nu

Uppbörd

Ingen har skrivit en beskrivning av "Uppbörd" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Uppbörd finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (26)

HFD 2011 ref. 88: Ett kommanditbolag har underlåtit att lämna skattedeklarationer avseende mervärdesskatt och därför skönsbeskattats och påförts skattetillägg. Att en tidigare komplementär i bolaget upphört att vara...
HFD 2012 ref. 7: Synnerliga skäl för att befria från kostnadsränta enligt skattebetalningslagen har ansetts föreligga när ränteuttaget inte stått i rimlig proportion till den skattskyldiges underlåtenhet att...
HFD 2013 ref. 75: Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I-III).
HFD 2014 ref. 4: Fråga om en ytterligare förlängning av preskriptionstid för skattefordringar varit påkallad från allmän synpunkt.
HFD 2015 ref. 19: Företrädaransvar har inte ansetts kunna göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som skrivits ned genom offentligt ackord under företagsrekonstruktion.
NJA 1993 s. 81: Fråga om jämkning av personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skatter och avgifter enligt 77 a § uppbördslagen m fl lagrum.
RÅ 1997 ref. 44: Värdeförändringar av s.k. nollkupongobligationer har ansetts utgöra ränta i fråga om obligationer som inlösts men däremot inte i fråga om obligationer som sålts under löptiden. På grund härav har...
RÅ 1998 ref. 2: I samband med utfärdande av F-skattesedel har skattemyndigheten som villkor föreskrivit att F-skattesedeln inte fick användas vid uppdrag för en viss kommun (som även var den skattskyldiges...
RÅ 2002 ref. 55: Fråga om särskilda skäl förelegat för anstånd med betalning av skatt utan krav på säkerhet.
RÅ 2002 ref. 64: Fråga om skattemyndigheten visat att det finns skäl att kräva säkerhet som villkor för anstånd med betalning av skatt.
RÅ 2002 ref. 96: Arbetsgivare har ansetts redovisningsskyldig för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag när lönen blir tillgänglig för lyftning för den anställde.
RÅ 2003 ref. 87: En förvaltningsmyndighets beslut att överlämna ett ärende till en annan förvaltningsmyndighet utgör ett slutligt beslut, som kan överklagas i vanlig ordning.
RÅ 2003 ref. 91: Fråga om anmälningsskyldighet enligt 40 a § uppbördslagen (numera 5 kap. 7 § skattebetalningslagen) förelegat.
RÅ 2004 ref. 40: Handläggningen i domstol av mål rörande återkallelse respektive utfärdande av F-skattsedel (I och II).
RÅ 2004 ref. 57: Föreskriften i 17 kap. 2 a § skattebetalningslagen om anstånd med betalning av skattetillägg tillämpas omedelbart vid ikraftträdandet, även om beslut i den fråga som föranlett skattetillägget...
RÅ 2004 ref. 58: Vid övergångsvis tillämpning av anståndsreglerna i uppbördslagen har det ansetts obilligt att vägra anstånd med betalning av skattetillägg innan domstol prövat den fråga som föranlett tillägget, då...
RÅ 2005 ref. 42: En skattemyndighet är oförhindrad att bifalla en ny ansökan om F-skattsedel trots att överklagandet av ett tidigare beslut om avslag på F-skattsedel ännu inte avgjorts slutligt av domstol.
RÅ 2006 ref. 12: Ett i konkurs försatt bolag, som överklagat beskattningsbeslut avseende skattebelopp som utgjorde fordringar i konkursboet, har rätt att ansöka om anstånd med inbetalning av skatten.
RÅ 2006 ref. 15: En person som debiterats avgift till ett registrerat trossamfund begärde att skattemyndigheten skulle undanröja avgiften eftersom hon inte var medlem i trossamfundet. Skattemyndigheten har, såvitt...
RÅ 2006 ref. 20: Kammarrätt har inte ägt att återförvisa ett mål om företrädaransvar till länsrätt enbart i syfte att parterna skulle pröva om förutsättningar finns att ingå en överenskommelse om...
RÅ 2006 ref. 77: Prövningstillstånd borde ha meddelats i kammarrätt i mål angående anstånd med inbetalning av skatt och skattetillägg då fråga var om eftertaxering för betydande belopp med stöd av skatteflyktslagen.
RÅ 2007 ref. 61: Frågor om rättsverkningar av F-skattsedel (I och II).
RÅ 2008 ref. 47: Synnerliga skäl för hel befrielse från kostnadsränta enligt skattebetalningslagen har ansetts föreligga.
RÅ 2008 ref. 75: Ett av Skatteverket fattat skattebeslut rörande ett bolag har inte ansetts bindande för prövningen i mål om betalningsansvar för bolagets företrädare.
RÅ 2009 ref. 72: Företrädares betalningsskyldighet för juridisk persons mervärdeskatteskulder har ansetts förenlig med EG-rätten. Även fråga om förutsättningarna för sådan betalningsskyldighet är uppfyllda.
RÅ 2010 ref. 122: Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för vissa kostnadsersättningar som betalas till personer bosatta utomlands och om bestämmelsernas förenlighet med EU-rätten.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation