lagen.nu

Underrättelse

Ingen har skrivit en beskrivning av "Underrättelse" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Underrättelse finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (32)

AD 1994 nr 1: Fråga huruvida en uppsägning av en arbetstagare berott på arbetsbrist eller på arbetstagarens personliga förhållanden. - Att arbetsgivaren vid en uppsägning på grund av arbetsbrist åsidosatt...
AD 2000 nr 84: I ett mål om skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen uppkommer fråga om en sådan underrättelse som avses i 41 § anställningsskyddslagen framställts i rätt tid.
AD 2003 nr 115: En arbetstagares provanställning har genom besked från arbetsgivaren avslutats utan att övergå i en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren har i målet inte lyckats visa att arbetstagaren underrättats...
AD 2004 nr 74: Fråga om arbetstagarorganisation som vill kräva skadestånd kan anses ha underättat motparten om fordringsanspråket inom den tid som föreskrivs i 41 § anställningsskyddslagen. Även fråga om brott mot...
AD 2007 nr 6: Mot en arbetstagares krav på bl.a. skadestånd enligt anställningsskyddslagen har en arbetsgivare invänt att talan är preskriberad. Arbetstagaren har åberopat två brev och ett telefaxmeddelande som...
AD 2010 nr 20: Fråga om preskription. En arbetstagare som skilts från sin anställning framställde skadeståndsanspråk mot ett annat bolag än det hon varit anställd hos. Bolagen företräddes dock av samma person,...
MÖD 2001:25: Föreläggande att upphöra med försäljning av HCFC-produkter----- Miljönämnden meddelade ett försäljningsförbud enligt förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet med avseende på...
NJA 1981 s. 704: Underrättelse enligt 12 kap 44 § 1 st JB till hyresgäst, som blivit uppsagd på grund av dröjsmål med hyresbetalning, om vad han har att iaktta för återvinning av hyresrätten har ansetts ej behöva...
NJA 1981 s. 988: TR har enligt förordningen (1976:823) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i tvistemål m m översänt tredskodom till parterna. Eftersom åtgärden inte skett för delgivning har - även om...
NJA 1981 s. 995: Sedan HovR i brottmål kallat parter och ett vittne till huvudförhandling, inställdes denna. Parterna underrättades härom varvid angavs att de senare skulle komma att få ny kallelse. Härefter avgjorde...
NJA 1982 s. 119: Ansökan om återställande av försutten tid. HovR har försummat skyldigheten enligt 17 kap 9 § 7 st RB att ge part skriftlig underrättelse om utgången i mål om fastighetsreglering. Med hänsyn bl a till...
NJA 1982 s. 336: Pantbrev, som innehades som pant av en kreditinrättning (A), pantförskrevs även till B och senare också till C. Pantförskrivningen till C angavs gälla i den mån pantbreven inte behövde tas i anspråk...
NJA 1982 s. 390: Fråga om tillämpning av 103 § lagen (1927:77) om försäkringsavtal.
NJA 1983 s. 274: Ansökan om återställande av försutten tid. Sedan HovR vid huvudförhandling, från vilken vadekäranden uteblivit, förklarat vadetalan förfallen, har HovR:n till vadekäranden sänt sådan underrättelse om...
NJA 1983 s. 657: Ansökan om återställande av försutten tid. Vid förrättning enligt anläggningslagen rörande bl a fastighet under domänverkets förvaltning kan underrättelse som från fastighetsbildningsmyndigheten...
NJA 1983 s. 708: Fråga huruvida den som begett sig i egen bil från Bohuslän för att samma dag inställa sig vid Lunds TR men ej framkom i tid kunde som laga förfall för sin utevaro åberopa, att han i Halmstad fått fel...
NJA 1984 s. 257: Återställande av försutten tid. Underrättelse enligt 17 kap 9 § 4 st RB om tiden för meddelande av dom har i rätt tid sänts till utomlands (Estland) bosatt part men kommit parten till del först sedan...
NJA 1984 s. 80: Underlåtenhet av domare att lämna underrättelse om begånget fel från domstolens sida har ansetts ej utgöra myndighetsutövning och därför inte kunna medföra straffansvar enligt 20 kap 1 § BrB. På...
NJA 1984 s. 894: Återställande av försutten tid. När en domstol ändrar en från början bestämd tidpunkt för meddelande av dom, åligger det domstolen att underrätta parterna härom. Underrättelsen bör lämpligen ske...
NJA 1984 s. 917: Ansökan om återställande av försutten tid. Enskild redare i partrederi har funnits behörig att besvära sig över sjöfartsregistrets beslut rörande inskrivning av förvärv av skepp. Underrättelse enligt...
NJA 1985 s. 292: Sedan beslut av kommun att utöva förköpsrätt beträffande viss fastighet anmälts till inskrivningsmyndigheten och antecknats i fastighetsboken, har köparna anfört domvillobesvär över...
NJA 1988 s. 257: Förvärvare av hyresrätt vinner skydd mot överlåtarens borgenärer genom underrättelse till hyresvärden om överlåtelsen.
NJA 1988 s. 269: Att underrättelse om beslut till följd av feladressering kommit part till handa först efter besvärstidens utgång har - när skyldighet för domstolen att särskilt underrätta parten inte förelegat och...
NJA 1988 s. 571: Enligt 17 kap 9 § 7 st RB och 6 § förordningen (1987:1099) om skyldighet för domstol att underrätta parterna om utgången i mål och ärenden, m m åligger det TR att sända underrättelse till parterna om...
NJA 1994 s. 668: Ett kreditinstitut förvärvade panträtt i en bostadsrätt, som därefter såldes till en ny innehavare. Frågan huruvida panträtten bestått har bedömts med hänsyn till vad bostadsrättsföreningen - i...
NJA 1996 s. 351: Vid underrättelse enligt 12 kap 21 § UB till fastighetsägare om exekutiv auktion har kronofogdemyndigheten ansetts berättigad att använda sig av den adress som var aktuell i målet hos samma myndighet...
NJA 1997 s. 503: Konkursförvaltare har ansetts vara rätt mottagare av underrättelse om utövande i visst fall av option.
NJA 2005 s. 871: Fråga i utmätningsmål om denuntiation avseende en pantsättning av en fordran på staten gjorts till rätt myndighet. Även fråga om betydelsen av vetskap om pantsättningen hos innehavare av...
NJA 2006 s. 394: Fråga om skyldighet för kronofogdemyndighet att lämna ny underrättelse enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken.
NJA 2011 s. 83: Innebörden av kravet på skriftlig underrättelse om beslut enligt fastighetsbildningslagen.
NJA 2014 s. 75: Återställande av försutten tid har beviljats i fall då lantmäterimyndighet skickat underrättelse om inställande av förrättning endast till sakägaren och alltså inte till dennes ombud.
RH 2015:16: Hyresnämndsmål. En hyresvärd gjorde gällande att en bostadshyresrätt var förverkad på grund av obetalda hyror. Eftersom hyresvärden inte visat att hyresgästerna fått del av underrättelse om...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation