lagen.nu

Tystnadsplikt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Tystnadsplikt är en i 36 kap 5 § rättegångsbalken angiven skyldighet för en person att inte berätta vad personen har erfarit. Som synes av lagtexten är den utformad som ett förbud att höra personen som vittne i rättegång.

Har en förhandling i en rättegång hållits bakom stängda dörrar och har det kommit fram sådana uppgifter för vilken det hos domstolen gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, får rätten enligt 5 kap. 4 § rättegångsbalken förordna att uppgiften inte får uppenbaras. Detta brukar betecknas yppandeförbud.

Jämför


Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Tystnadsplikt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (12)

AD 2000 nr 14: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en polisman som bl.a. dömts för brott mot tystnadsplikt.
AD 2006 nr 118: Fråga om saklig grund för uppsägning förelegat av en behandlingsassistent på ett privat behandlingshem. Enligt arbetsgivarparterna har arbetstagaren brutit sin lojalitetsplikt samt sin avtalade och...
NJA 1981 s. 791: En av Sveriges Television AB anordnad filmupptagning av en demonstration har använts vid utsändning av televisionsprogram. Sedan en deltagare i demonstrationen åtalats för visst beteende under denna,...
NJA 1987 s. 725: Det skydd för den personliga integriteten som tystnadsplikten för läkare enligt 36 kap 5 § 2 st RB innebär består efter patientens död men är då inte längre lika omfattande.
NJA 2000 s. 538: Part i skiljeförfarande har inte ansetts vara bunden av tystnadsplikt beträffande skiljeförfarandet såvida parterna inte träffat överenskommelse därom.
NJA 2001 s. 813: Fråga om en nämndeman, som åtalats för brott mot tystnadsplikt, har begått brottet i utövningen av uppdraget och om åtalet därför skall väckas omedelbart i HovR. 2 kap. 2 § första stycket...
NJA 2003 s. 107: Editionsföreläggande under förundersökning. Fråga dels om det i 3 kap. 3 § 2 st. 5 tryckfrihetsförordningen angivna undantaget från tystnadsplikt kan tillämpas vid editionsföreläggande, dels om...
NJA 2012 s. 342: Sedan en meddelare lämnat uppgifter som har publicerats i en tidningsartikel, har hans identitet röjts i en senare artikel i samma tidning. Tidningens utgivare har åtalats för brott mot...
NJA 2015 s. 166: Brott mot tystnadsplikten enligt tryckfrihetsförordningen.
RÅ 2000 ref. 58: Ett tidningsföretag har med stöd av 3 kap. 43 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter förelagts att till skattemyndigheten lämna uppgifter om en annonsör. Fråga om tillämpning av...
RH 1999:97: Hovrätten har funnit att bestämmelserna om husrannsakan inte, vid sidan av vad som gäller enligt bl.a. telelagen, är tillämpliga då åklagaren har begärt att hos telebolag få tillgång till uppgift som...
RK 2010:1: IMSI-nummer med tillhörande abonnemangsuppgifter som Rikskriminalpolisen begärt att få ut av en teleoperatör har, oaktat att uppgift om från vilken terminal samtal skett därigenom avslöjats, ansetts...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation